Arşiv

  1. Ana Sayfa
  2. Arşiv
Türkiye Günlüğü Abone

Arşiv

Sayı - 1

(Nisan 1989)
gerçekleşmeyen rüya: demokrasi
 
Mehmet Ali Kılıçbay, “Birey Kimliğinin Belirlenme Alanı Olarak Demokrasi”  ● Ali Suavi, “Demokrasi-Hükümet-i Halk ve Müsâvât-”  ● Vedat Bilgin, “Türkiye’de Anti-demokratik Düşünce Geleneği Üzerine” ● Esat Öz, “Kemalizm, Demokrasi ve Vesayet Kavramı”  ● Nevzat Kösoğlu ile “Demokrasi Üzerine Mülâkat” ● Türkiye Günlüğü Dergisinin Saha Araştırması, “Üniversite Gençliğinin Demokratik Eğilimleri” ●  Ahmet Turan Alkan, “Cemil Meriç ve Hür Düşünce”  ● Mim Kemal Öke, “Siyaset ve Televizyon Sarkacında Demokrasi” ● Beşir Ayvazoğlu, “Dali ve Sürrealizm Öldü”  ● Sevim Kantarcıoğlu, “ Roman Teorisi”

Sayı - 2
(Mayıs 1989)
Bitmeyen Tartışma: batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme...

Türkiye Günlüğü, “Bitmeyen Tartışma” ● Mustafa Çalık, “Batılılaşma ve Bürokratik Modernleşme” ● Levent Köker, “Modernleşme mi, Demokratikleşme mi?” ● Şükrü Hanioğlu, “İkinci Meşrutiyet Dönemi “Garpçılar”ı: Yeni Bir “Ethic” Yaratma Fikri” ● Ahmet Turan Alkan, “’Sessiz Çoğunluk’ Bakımından Batılılaşma ve Çağdaşlaşmanın Anlamı ve Tezahürü” ● Mehmet Özden, “Türkçülük Akımı ve Batı Meselesi üzerine Bazı Notlar” ● Mümtaz’er Türköne, “Ağaoğlu’ndan Medeniyet Dersleri” ● Hamdi Mollamahmutoğlu, “Batılılaşma ve Hukuk İnkılâbı” ● Tâhâ Akyol, İsmail Cem ve Hüsrev Hâtemi ile mülakat ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Tekilden Çoğula Geçişin Alanı Olarak Batı, Sorunsalı Olarak Batılılaşma” ● Mim Kemâl Öke, “Batıya Göre Türkiye’nin Batılılaşması: Çifte Standartlar, Efsaneler ve Gerçekler” ● Kadir Cangızbay, “Dildevrimcilik ya da Aydın - Bürokratın Zorunlu Pozitivizmi” ● Durmuş Hocaoğlu, “’Zamanın Kısa Tarihi’ ve/veya Fizik ve Felsefe Üzerine Bir Mülâhaza”

Sayı - 3
(Haziran 1989)
Çevre, Çevreler, Çevreciler...

Türkiye Günlüğü, “Çevre’nin Düşündürdükleri” ● Kemâl Görmez, “Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikaları Üzerine Bazı Mülâhazalar” ●  Ahmet İnam, “Yaşamaya Sahip Çıkma Çabası Olarak Teknolojiye Felsefe Açısından Bir Bakış” ● Ahmet Turan Alkan, “İnsanlığın Kırık Kadehi ya da Kaybedilmiş bir Dâvâ” ● Çelik Gülersoy, Murat Karayalçın, Asaf Savaş Akat’la Mülâkat ● Esat Öz, “Dünya’da ve Türkiye’de “Ekoloji Hareketi”nin Gelişimi: Çevre Koruma Derneklerinden Siyasî Partilere” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Çevre’nin Çerçevesi” ● Kadir Cangızbay “’Habeas Corpus’tan “Habeas Oikos”a veya Ekolojizmin Zorunlu Güzergâhı” ● Susan M. Leeson, “Ekolojik Bunalımın Yarattığı Felsefi İmâlar: Liberalizme Meydan Okuyan Otoriterlik” ● Murat Şahin Öcal, “İktisat, Çevre ve Avrupa Topluluğunda Çevre İdeolojisi” ● Akın Atauz, “Türkiye’de Kentsel-Toplumsal-Çevreci Hareketler ve Çevre Duyarlılığı Grubu” ● Petra Kelly, “Yeryüzünde Hayat” ● Deniz Gürsel, “Petra Kelly’nin Yazısı Üzerine” ● Guy Sorman, “Çevrebilim Modası: Sahte Problemlere Sahte Çözümler”

Sayı - 4
(Temmuz 1989)
1789-1989: “İhtilâl’in Yakın Çağı”

Durmuş Hocaoğlu, “Yeni Bir Dünya’nın Alt Yapısına Dair” ● Mehmet Ali Ağaoğulları, “1789 Bildirisi ve Bireysel Haklar Sorunu” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Fransız Devrimi’ni Yeniden Anlamak” ● Şahin Uçar “Fransız İhtilali/Tanrılar Susamışlardı...” ● Levent Köker “Rousseau ve Demokrasi ya da Liberal Teorinin Eleştirisinin Öğeleri Üzerine Bir İnceleme” ●  A. Turan Alkan, “Ahmet Cevdet Paşa’nın Nokta-i Nazarından Fransız İhtilâli” ● Mustafa Çalık, “’Komitacı Sosyalizmi’, Milletlerarası Hukuk ve Demokrasi ● Nur Vergin, Yılmaz Öztuna ve Yüksel İnan’la Mülâkat ● M. Şükrü Hanioğlu, “Zor Miras, Sahipleri ve Uzun Geçmişinden Bir Örnek” ● Mim Kemâl Öke, “Asıl Soykırım” ● Ahmet Nezihi Turan, “Bir de Böyle Görsek” ● Beşir Ayvazoğlu, “Altın Kapı” ● Abdülhak Aydur, “Bir Ses Şehrâyini” ● Christian Bromberger, “Spor ve Şiddetin ‘Ayin Haline Dönüşmesi’”

Sayı - 5
(Ağustos 1989)
geçiş döneminin ‘lümpen sacayağı’nda bir günah keçisi...
aRaBeSK

●Nevzat Kösoğlu, “Kültür Değişmeleri ve Arabesk” ● Mustafa Çalık, “Geçiş Döneminin Günah Keçisi” ● Beşir Ayvazoğlu, “Arabesk’in Üç Dönemi” ● Attila İlhan, “Lümpen Sacayağı” ● Beğlü Eke, “Yaygın Zihniyetin Popüler Müziği: Arabesk” ● Nabi Avcı, “Arabesk Müzik Tartışmalarına Grotesk Bir Derkenar” ● Kadir Cangızbay, “Arabesk Değil Türkiye” ● Ahmet Turan Alkan, “Benim Aforizmalarım” ● Vedat Bilgin, “Arabesk: Bir Kültürün Kendini Geliştirerek Üretememesi” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Arabesk Kültür ya da Köhneyi Tasfiye Eden Pespâyelik” ● Nâmık Açıkgöz, “Aydınların Ayıbı: Arabesk” ● Yılmaz Öztuna, Nevzad Atlığ, Ünsal Oskay, Cem Behar ve Özkul Eren’le arabesk üstüne konuştuk
 
Sayı - 6
(Eylül 1989)
Türkiye’de üniversiteyi gören var mı?

●Mehmet Ali Kılıçbay, “Gergin Bekleyiş Mutlu Sona Erdi: Çocuğumuz Üniversiteyi Kazandı” ● Ahmet Turan Alkan, “Kozmik Şuur ve Yeni Bir Aydın Tipi Hakkındadır” ● Ahmet İnam, “Türkiye’de Üniversiteyi Gören Var mı?” ● Öner Kabasakal, “Dünden Bugüne Üniversite ve İdar” Yapı Değişiklikleri” ● Ünsal Oskay, “Evrensel Bir “Viyana Barok’u” Öncesinde Bilimlerin Gelişme Tarihi Üzerine” ● Nevzat Kösoğlu, “İlmihâl Medeniyeti” ● Hüsamettin Arslan, “Neojöntürkler” ● Şaban Karataş ve Hüseyin Hatemi ile Mülâkat ● Maurice Plaskow, “Eğitim 2000” ● Kemâl Y. Aren, “Test Tekniği ile Budala Bir Nesil Yetiştirmenin Pedagojik İzahı”


Sayı - 7
(Ekim 1989)
Ekim İhtilâli’nden Glasnost ve Perestroika’ya...
sosyalizmin büyük dönemeci

●Taha Akyol, “Sosyalizm, Demokrasi, Milliyetçilik” ●  Mehmet Ali Aybar, “Perestroika! Nereden Nereye... ve Türkiye Solu” ● Durmuş Hocaoğlu, “Quo Vadis Materialismus?” ● Nabi Avcı, “Sputnik Pravda’ya Karşı” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Sovyet Devriminin Nüfus Kağıdı” ● Vedat Bilgin, “Perestroika’nın Sosyal Anatomisi” ● Mahir Kaynak, “İçe Değil, Dışa Dönük” ● Yahya S. Tezel ve ●Muzaffer Özdağ ile Mülâkat ● Raymond Aron, “İdeokrasi veya Marksizm, Devlet İdeolojisi” ● Mustafa Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi Nasıl Karar Veriyor?” ● Hilmi Yavuz, “Türk Şiirinden Portreler” ● Beşir Ayvazoğlu, “Gelenek, Tasavvuf ve Hilmi Yavuz’un Şiiri” ● Kadir Cangızbay, “Kelimelerin “Etnik Köken-Sivil Tabiyet” Farklılığı Üzerine” ● Recai Güllâptan, “Gazetta Della Güllâpdan” ● Molla Kasım, “Bir Bahar Akşamı Rastladım Size” ● Mustafa İsen, “Rumeli ya da Onulmayan Yaramız”

Sayı - 8
(Kasım 1989)
150. yılında Tanzimâtı yeniden düşünmek

Nâmık Kemâl, “Tanzi’mât” ● Ahmet Güner Sayar, “150. Yılında Tanzimât’a Dair Düşünceler” ● Ahmet Turan Alkan, “Tarihî Röportaj: Reşid Paşa Savunuyor” ● M. Orhan Okay, “Tanzimât ve Edebiyatı” ● Ahmet İnam, “Önce Tarihi ‘Tanzim Etme’ Mantığını Anlamak Gerek” ● Birol Emil, “Tanzimâtın Büyük İdealisti: Namık Kemâl” ● Mümtaz’er Türköne, “Tanzimât’ta Millet Fikrinin Doğuşu” ● Rifat Önsoy, “Tanzimât ve Sanayi” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Nizam-ı Âlem’den Tanzimât’a” ● M. Şükrü Hanioğlu, “Tanzimat Bürokrâsisine Dönüş Arzuları ve Jön Türkler” ● Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Parlamento Geleneğimiz Çerçevesinde Tanzimât Meclisleri” ● Ercüment Kuran, “Türk Çağdaşlaşma Tarihinde Tanzimât’ın Yeri” ● Ahmet Nezihi Turan, “Tanzimât’a Bir Kala: 1838 Anlaşması” ● Anket “ ’Aydınlar 1989’da Tanzimât’ı Nasıl Değerlendiriyorlar?” ● Sâmiha Ayverdi, Süleyman Hayri Bolay, Yavuz Cezar, D. Mehmet Doğan, Birol Emil, Mustafa Erdoğan, Hasan Celâl Güzel, Metin Heper, Adnan Kahveci, Bayram Kodaman, Yılmaz Öztuna ve Abdullah Uçman’ın cevapları” ● “Dünden Bugüne Tanzimât Âli Paşa, Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet İhsan, Abdurrahman Şeref, Ziya Gökalp, Yahya Kemâl, İsmail Hâmi Danişmend, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Bilsel, Mümtaz Turhan, Ömer Celâl Sarc, Cemil Meriç ve Erol Güngör’ün Tanzimât’a Bakışları” ● Bahaeddin Yediyıldız, “Kutlu Doğum Haftasının Düşündürdükleri” ● Guy Rocher, “Toplumsal Değişme ve Seçkinler” ● Türk Şiirinden Portreler, “Attila İlhan” ● Molla Kasım’ın Not Defteri’nden, “Matbuat Tarihinin Çöp Sepetine Derkenar” ● Recai Güllâpdan, “Aykırı Bakışlar” ● Fahri Unan, “’Sâhip-Kırân-ı Beni ådem’ İnsanoğlunun Sahiplerini Yok Eden Demek midir?”

Sayı - 9
(Aralık 1989)
1980’lerde Türkiye ve Dünya

Deniz Gürsel, “Seksenli Yıllarda Modern İdeolojide Eksen Kayması: Antropomerkezcilikten Biyosfermerkezciliğe” ● A. Yaşar Ocak, “Çağdaş Türk Aydını ve Yakın Tarih Perspektifi İçinde Türkiye’de İslâm Gerçeği” ● Nabi Avcı, “Enformatik Cehalet ve Televizyon” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Hızlanan Tarih ve İkinci Bin Yılın Sondan Bir Önceki On Yılı” ● Mülâkat/Süleyman Demirel, “Politika İmkân Sanatıdır” ● Nur Vergin, “1980’ler Türkiye’si: Eşitliksiz ve Adaletsiz Bir Demokrasi Deneyimi İle Bunalımın Sarmalı” ● Mustafa Erdoğan, “1980’lerde Türk Siyasetinin “Transformasyon”u” ● Levent Köker, “Liberalizm-Muhafazakârlık İlişkisi Üzerine” ● Ahmet Turan Alkan, “Öncesi ve Sonrasıyla Seksenli Yıllar” ● Ünsal Oskay, “Sosyalist Ülkelerdeki Değişim ve Marx’taki İnsan Sorunlarının Çözümünde Yeni Yöneliş” ● A. Güner Sayar, “150. Yılında Tanzimata Dair Düşünceler” ● Mark Poster, “Baudrillard’ın “Üretimin Aynası” Kitabı Üzerine” ● Areski Dhamani ve Harlem Desir ile Mülâkat, “Laiklik ve İki Görüş” ● Mümtaz’er Türköne, “Kılıçbay Tanzimat’ı Nasıl Tanzim Ediyor?” ● A. Yaşar Ocak, “Bir XIII. Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sûfisi Olarak Mevlânâ Celâlüddin-i Rûmî” ● Molla Kasım’ın Not Defteri’nden, “Bu Kadar Glastnost da Fazla” ● Mülâkat Nihat Genç, “Bugünkü Dün Bizim Dünümüz Değil” ● Mülâkat Hasan Kaçan, “’Mizah Dergileri Aşireti’ Üstüne” ● Recai Güllâpdan, “Aykırı Bakışlar” ● Senail Özkan, “Fihi Ma Fih ve Almanca Tercümesi” ● Nâmık Açıkgöz, “Osmanlı Aydınının Müteselsil Hâfızası: Şekâyıku’n-Nu’maniyye ve Zeyilleri” ● İrfan Hikmet, “’Evvel Zaman İçinde’ Bir Molla Kasım”


Sayı - 10
(Bahar 1990)
90 baharı’nda mozaik bir gündem:
Sivil toplum, totaliter sistemler, gençlik, parlamentarizm vs...

M. Lütfullah Karaman, “Sivil Toplum Kavramı ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler: Bir Yeniden Bakış” ● Atilla Yayla, “Totaliter Sistemlerin Dönüşümü Üzerine” ● Ahmet Turan Alkan, “Muhalefet Güzeldir!” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Türkiye’de Şimdilerde Genç Olmak” ● Peter Lauritzen, “Gençlik ve Şiddet” ● Ünsal Oskay, “Günümüzü Anlama Açısından Viyana Barok’u: 1848-1933” ● Mustafa Erdoğan, “Parlamenter Rejim Açısından Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu” ● Nâmık Kemal Zeybek, “1990 Bilgi Yılı” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Tarihçilik Geçmişin Tanzimidir” ● A. Güner Sayar, “Ömer Celal Sarc (1901-1988)” ● Molla Kasım’ın Not Defteri’nden, “Karanlıkta Kara Kalem Düşleri” ● Recai Güllapdan, “Aykırı Bakışlar” ● Bahaeddin Yediyıldız, “Akdeniz ve Akdeniz Dünyası” ● Davut Dursun, “Balkanlarda İslâm” ● Erol Göka, “Baudrillard’da Yabancılaşma ve Cinsel Kimlik”

Sayı - 11
(Yaz 1990)
Osmanlı Tarihi ve Toplum Yapısı Tartışmaları

Ahmet Turan Alkan, “Osmanlı Tarihi: Bir ‘İnanç Alanı!’” ● Yahya Sezai Tezel, “Osmanlı Tarihinin Bilgisi İle Bugünkü Kimlik Sorunlarımız ve Dünya’daki İtibarımız Meseleleri Arasındaki İlişki ya da İlişkisizlik Üzerine” ● Ünsal Oskay, “Kemal Tahir ve diğer ATÜT Bakış Açılı Yazarların Geriye-Yönsemeci Olmayışları Üzerine” ● Mülâkat/İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu Tarihte Üçüncü Roma’dır, Bir Dördüncüsü de Yoktur” ● Halil İnalcık, “Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi” ● Mülâkat/Sina Akşin, “Osmanlı Toplumu Gerçek Anlamda Bir Statü Toplumudur” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Osmanlı Kimliği Sorununa Kişisel Bir Yaklaşım” ● Bülent Ecevit, “Toplumsal Kültürün Türk Siyasal Yaşamına Etkisi” ● Mustafa Erdoğan, “Farabi’nin Siyaset Felsefesi Üstüne” ● Ahmed Akgündüz, “Osmanlı åmme Hukuku Hakkında Bazı Tesbitler” ● Durmuş Hocaoğlu, “Tarih Üzerine Pratisyen Bir Deneme” ● Ayhan Pala, “Osmanlı’da Dengeler Üzerine” ●  ●Ahmet Nezihi Turan, “Emrim Yerine Vardığın Yazub Bildiresin” ● Nâmık Açıkgöz, “Tezkirelere Göre 16. Asrın Sonuna Kadar Türk Edebî Kültür Hayâtı” ● Nahoum Weissemann, “Yeniçeri Ocağının Teşekkülü” ● Metin Heper, “Türk Demokrasisinin Dünü, Bugünü ve Yarını” ● Levent Köker, “Demokrasi ve Sosyal Adalet” ● Mülâkat/Sadettin Elibol, “Felsefe Yayınları ve Sempozyumlarına Karşı Ciddi Bir İlgi Oluşuyor” ● Mümtaz’er Türköne, “Mükerreren “Kılıçbay’ın Tanzimat’ı” Hakkında Bazı Düzeltmeler” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Hatanın Diyalektiği ve Eleştiri” ● A. Güner Sayar, “F. Braudel’in “Akdeniz”i” ● Recai Güllapdan, “Aykırı Bakışlar” ● Molla Kasım’ın Not Defteri’nden, “Kabahat Hep Bizde mi?”

Sayı - 12
(Güz 1990)
Hangi Enformasyon Bilgi, Toplum, Kültür...

Vedat Bilgin, “Enformasyon, Toplum ve Kültür” ● Ahmet Turan Alkan, “’Bilgi Yılı’ ve ‘Bilgi Toplumu’ Üzerine Küçük Bir Muhalefet Şerhi” ● Atilla Yayla, “Bilgi Çağı ve Bazı Sonuçları” ● Durmuş Hocaoğlu, “Bilgi, Enformasyon ve Teknolojik Darwinizm” ● Mustafa Erdoğan, “Bilgi ve Özgürlüğün Bilgisi” ● Jurgen Habermas, “Kamusal Alan” ● Ernest Gellner, “Bilim Teorileri ve Sosyal Bilimlerin Bilimsel Statüsü” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Geçen Sayıya Dair” ● Bahaeddin Yediyıldız, “Akdeniz ve Akdeniz Dünyası’nda İlmî Tenkidden Hissî Polemiğe” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Düzeltmeye Giderken Düzeltilmek” ● Recai Güllapdan, “Aykırı Bakışlar”

Sayı - 13
(Kış 1990)
İslâm, Siyaset ve Laiklik Tartışmasında... eski cevaplara yeni sorular

Şerif Mardin, “2000’e Doğru Kültür ve Din” ● Hayrettin Karaman, “İslâm’da Din ve Devlet İlişkisi” ● İlber Ortaylı, “Türkiye’de ‘Laiklik’ Gündemde” ● Süleyman Uludağ, “İslâm-Devlet İlişkileri” ● Mümtaz’er Türköne, “İslâmlaşma, Laiklik ve Demokrasi” ● Durmuş Hocaoğlu, “Siyaset ve Tefekkür Tarihimizde Otorite” ● Mustafa Erdoğan, “Lâiklik ve Türk Uygulaması Üstüne Notlar” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Lâiklik, Siyaset ya da Uygarlık Değiştiren Toplumun Su Yüzündeki Kavgası” ● Mülâkat/Şaban Karataş, “Lâiklik Elden Gidiyor Gürültüleri Aydın Rolündeki İnsanlara Pek Yakışmıyor” ● Ünsal Oskay, “Lâikliğin de, Din ve Vicdan Özgürlüğünün de Güvencesi Ekonominin Büyümesi, Üretkenliğinin Arttırılmasında...” ● Erkan Akın, “Kemalizm, Laiklik, Halkçılık ve Demokrasi” ● Kadir Cangızbay, “’Dinsel’in de, ‘Din-Dışı’nın da Ötesinde: Laiklik” ● A. Turan Alkan, “Mekanik Tavuk ve ‘Dersimizin Konusu....’” ● François Reynaert, “Laiklik ve Çıkmazları” ● Levent Köker, “’Din Devleti Talepleri’ ‘Yürüyen Bilim’ ve Türkiye’de Demokratik Olmak” ●  Levent Köker, “Türkiye’de Demokrasinin ‘Dünü, Bugünü ve Yarını’: Bir Eleştiri” ● Metin Heper, “Türkiye’de Demokrasinin ‘Dünü, Bugünü ve Yarını’ Bazı Eleştiriler ve Yanıtlar” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Bilimsel Eleştiriyi Hasretle Ararken” ● Durmuş Hocaoğlu, “Tarih, İlim ve Pratisyen Bir Apoloji” ● Mümtaz’er Türköne, “’Kılıçbay’ın Tanzimat’ından Aydın Sosyolojisine...” ● Nabi Avcı-Cemal Taşçı, “Enformasyon Toplumu ve Eğitim” ● Öner Kabasakal, “Değişen Şartların Getirdiği Yeni Bir İhtiyaç: ‘Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’” ● Metin Heper, “Osmanlı’da Devlet Geleneği” ● Nâmık Açıkgöz, “Bir Toplumun Estetik Boyutu Olarak Dîvanlar Yayımlanırken” ● Mümtaz’er Türköne, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası” ● Recai Güllapdan, “Aykırı Bakışlar”

Sayı - 14
(Bahar 1991)
Orta-Doğu: “Morarmıştır Faltaşı!”

Ethem Ruhi Fığlalı, “Ortadoğu’da İslâm” ● Yahya Sezai Tezel, “Orta Doğu’nun ‘İmparatorlukçu Devlet’ Geleneğinin Ardındaki Hakhamaniş Devletine Bir Bakış” ● Bernard Lewis, “Yakın Doğunun Haritası” ● Süleyman Uludağ, “Arablarda İnanç ve İdeoloji Hareketleri” ● Türkkaya Ataöv, “Arap ya da Irak Milliyetçiliği” ● Cem Çakmak, “Baas İdeolojisi, Baas Milliyetçiliği ve Baas Sosyalizmi” ● Davut Dursun, “Ortadoğu’da Siyasal Sistemler ve Liderler Tipolojisi Üzerine Düşünceler” ● Şükrü S. Gürel, “Otuz Yıl Önce, Otuz Yıl Sonra: Kuveyt Bunalımı, 1961-63 ve 1990-1991” ● Yusuf Yazar, “Ortadoğu’ya Müdahale” ● İhsan D. Daği, “İran Devrimi ve Uluslararası İlişkiler: Mesihçi Dünya Görüşü ve Devrimci Dış Politika” ● Mülâkat/Cengiz Çandar, “Orta Doğu” ● Michael Klare, “Körfez ya da Yarınki Savaşların Deneme Tahtası” ● Mustafa Ömer Satılmaz, “Laik Çevre Aydınlarının Yeni Ekmek Kapısı: İslâm Araştırmaları” ● Atilla Yayla, “’İnsan Hakları’nın Kavramsal ve Aktüel Anlamı” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Tartışma Olmayan Bir “Tartışma”ya Dair” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Tarih Üzerine Konuşmalar” ● Davut Dursun, “Ortadoğu Sosyolojisi” ● Molla Kasım’ın Not Defteri’nden, “Katedral’de Cinayet”

Sayı - 15
(Yaz 1991)
Sosyalizm ve Türk solu

Alev Alatlı, “Işık Doğu’ya Kayarken” ● Baykan Sezer, “Doğu-Batı Çatışması ve Marxisme” ● Durmuş Hocaoğlu, “’Madde ve Kuvvet’ ve “Materyalizm ve “Ampriyokritisizm” Çerçevesinde Mekanik ve Diyalektik Materyalizm Üzerine Tezler” ● A.Turan Alkan, “Türkiye’de Sol’un Zihni Donanım Problemleri Üzerine Bir Deneme ve Bir Teklif” ● Nabi Avcı, “’Sağ-Sol Kutuplaşması’ Türk Düşünce Tarihi Bakımından Ne Anlama Gelebilir?” ● Mümtaz’er Türköne, “Seçkin Kültürü Olarak Türk Sosyalizmi” ● Durmuş Hocaoğlu, “Türk Aydınında Felsefî Zaafiyetin Temelleri” ● Vedat Bilgin, “Türk Solu’nun Toplumsal Özellikleri Üzerine” ● Beşir Ayvazoğlu, “Türkiye’de Solcu Olmak” ● Levent Köker, “Liberalizm-Sosyalizm İlişkisi Üzerine Bir Deneme” ● Mehmet ●Ali Kılıçbay, “Osmanlı Sosyal Demokrat Olsaydı” ● Atilla Yayla, “Kurucu Rasyonelizm, Adalet ve Sosyalizm” ● Erkan Akın, “Türk Sosyalizminin İçi Boşaltılmış Retoriği” ● Mustafa Erdoğan, “Sol’dan Görünenler” ● Kadir Cangızbay , “Ölen Sosyalizm mi?” ● Ahmet Nezihi Turan, “Aydın Havası” ● Mustafa Çalık, “Sosyalizmi Yolcularken Batı, Türk Solu veya ‘Herodyan’lığın Mukadder Âkıbeti Hakkında Bazı Notlar” ● Karl Popper, “Diyalektik Nedir?” ● David Horowitz, “Sosyalizm: İtham Edildiği Kadar Günahkâr” ● Metin Heper, “Güçlü Devlet ve Demokrasi, Türkiye ve Almanya Deneyimleri” ● Ercüment Kuran, “Bir Osmanlı Aydını, Sati’El-Hüsri (1880-1968)” ● Gürer Gülsevin , “Türkler Anadolu’ya Malazgirt’le mi geldi? Türkolojiden Bir İtiraz” ● Molla Kasım’ın Not Defteri’nden, “Taygun Haznedar” ● Recai Güllapdan, “Aykırı Bakışlar”

Sayı - 16
(Güz 1991)
‘Türk sağı’:
zoraki bir kimliğin “binbirçeşit” suratı

Ahmet Turan Alkan, “Türkiye’de Sağ’ın Tarihine Buruk Bir Derkenar” ● Taha Akyol, “Seçim Göstergeleri Açısından Türkiye’de Sağın Sorunları (1)” ● Orhan Türkdoğan, “Türkiye’de Aydın Muhalefeti: Yeni Sol ve Sağın Oluşumu” ● Beşir Ayvazoğlu, “Türkiye’de Sağcı Olmak” ● Mustafa Erdoğan, “Liberalizm, Muhafazakârlık ve Türk Sağı” ● Mümtaz’er Türköne, “İdeolojik İslâm” ● Durmuş Hocaoğlu, “Türk Aydınında Felsef” Zaafiyetin Temelleri: İkinci Kısım: Türk Sağı” ● Nabi Avcı, “Avrupa ve Biz; Sağcılar, Solcular ve Liberaller...” ● Mustafa Çalık, “Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı Tartışma Notları” ● Cemil Çiçek, “Bir Sis Altında Düşündüklerim” ● Eyüp Aşık, H. Hüseyin Ceylan, Köksal Toptan, Yaşar Yıldırım, Nabi Avcı, Öner Kabasakal, Mümtaz’er Türköne, Mehmet Özden ve Mustafa Çalık tartıştılar, “Türk Sağı’nın Kritik Kavramları” ● Aydın Menderes ile Mülâkat, “Devlet Eğitim Politikaları ile İdeoloji Kabul Ettirme Yolunu Bırakmalıdır” ● Bülent Akarcalı ile Mülâkat, “Ben Önce Demokrat, Sonra Sağcı veya Solcu Adam Arıyorum” ● Georges Lakhovsky, “Medeniyet ve Irkların Çeşitliliği” ● Nur Vergin, “Genel Oy Kapsamında Cumhurbaşkanı” ● A. Yaşar Ocak, “Kültür Tarihi Araştırmaları Hakkında Düşünceler” ● M. Ali Kılıçbay, “Cenaze Töreni Yapılıyor ama, Ceset Nerede?” ● Mehmet Öz, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü İlişkileri Hakkında Bir Kitap” ● Recai Güllâpdan, “Aykırı Bakışlar”

Sayı - 17
(Kış 1991)
‘Türk Sağı’
(İkinci perde)

Taha Akyol, “Seçim Göstergeleri Açısından Türkiye’de Sağın Sorunları (2)” ● Nur Vergin, “Din ve Muhalif Olmak: Bir Halk Dini Olarak Alevilik” ● Ahmet Turan Alkan, “Tarih, Din, Bilim ve Siyaset Beyanındadır” ● Kemal H. Karpat, “Din, Devlet ve Laik Aydınlar” ● Atilla Yayla, “Liberalizme Bir Bakış” ● Nabi Avcı, “Gerçek Şakası” ● Mümtaz’er Türköne, “Ekonominin Sağı” ● Adnan Kahveci, “Milliyetçilik Daha Çok Millî Bir Şahsiyet ve Tarihî-Kültürel Bir Kimlik Şuuru Olarak Yorumlanmalıdır.” ● Şenol Durgun, “Sağ’daki Değişmeler ve Sağın Yeniden Yükselişi” ● Namık Açıkgöz, “Lâleler ve Güller” ● M.Hakan Yavuz, “Pan-İslâmizmin Yanlış Yorumlanması-Bir Değerlendirme Yazısı” ● Orhan Türkdoğan, “İktisadî Sistem ve Metodoloji Tartışmaları” ● Ayşe Kadıoğlu, “Tarihsel Açıdan Alman Milliyetçiliği, Vatandaşlık Kavramı ve Göç Politikaları” ● Erkan Akın, “Sosyal Bilimlerde Amprizm Çıkmazı veya “Türk Toplumunun Değerleri” Araştırmasının Bir Eleştirisi” ● Sanford Lakoff, “Özerklik ve Liberal Demokrasi” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Gene Tarih Konuşuyoruz” ● Recai Güllåpdan, “İttifak Niçin Kurulamadı?”

Sayı - 18
(Bahar 1992)
Fazlurrahman’dan Hayek’e, medyadan siyaset felsefesine...

iddiasız bir tartışma mozayikinden iddialı bir ümitle Türk düşüncesinde açılmalar
Hasan Onat, “Türkiye’de Din Anlayışı ve Fazlurrahman” ● M. Hakan Yavuz, “Pan-İslâm Kavramı Neden Terkedilmeli” ● Norman Calder, “Serahsi, Şirazi ve Maverdi’ye Göre Cuma Namazı ve Siyasi İktidarın Hukuki Teorisi” ● Barlas Tolan, “Medyalarda (Basında ve Televizyon Reklâmlarında) Kadın ve Aile İmgesi” ● Atilla Yayla, “Hayek, 20. Yüzyıl ve Türkiye” ● Durmuş Hocaoğlu, “İhtilâfta Rahmet Vardır” ● Mustafa Erdoğan, “Siyaset Felsefesi Hakkında” ● Roland Barthes, “Poujade ve Aydınlar” ● Bruce Mac Gowan, “Endüstri-Öncesi Avrupa’ya Osmanlı İhracatı” ● Hüseyin Çelik, “Arşiv Belgelerine Göre Ali Suavi Efendi “Mekteb-i Sultanî Müdürlüğü’ne Niçin ve Nasıl Getirildi, Niçin ve Nasıl Azledildi?”   ● Fikret Üçcan, “Tanzimat’ın “Müsavat” İlkesi ve Siyasi Sonuçları”

Sayı - 19
(Yaz 1992)
tarih ve jeopolitik yirminci yüzyılla hesaplaşırken
TÜRKİYE?

Turgut Özal, “Türkiye’nin Önünde Hâcet Kapıları Açılmıştır” (Mülâkat)” ● Ahmet Turan Alkan, “Ateşlerde Yürümek” ●  Cengiz Çandar, “21. Yüzyıl’a Doğru Türkiye: Tarih ve Jeopolitiğin İntikamı” ● Durmuş Hocaoğlu, “Tarih Makas Değiştiriyor” ● Nur Vergin, ”Türkiye’nin Kendinden Korkmaması ve Aslına Rücû Etmesi Lâzım” (Mülâkat) ● Yağmur Atsız, “Kemalizm’i ‘Kovmak’ ‘Kemalizm’i ‘Uğurlamak’” ● İlber Ortaylı, “Türkoloji ve Var Olmayan Bir Dal: Oksidantalistik” ● Şahin Alpay, “Geleceği Bilmek ve Seçmek” ● Mustafa Çalık, “’Miras Dâvâsı’nda Yol Ayrımı: Hangi Türkiye?” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Türkiye de Yarınını Hesaplar Hale Geliyor” ● Vedat Bilgin, “’Tarihin Sonu’ mu, Yeni Bir Tarihin Başlangıcı mı?” ● Yahya Sezai Tezel, “Yeni Koşullarda Türkiye’nin Avrupa Topluluğu İle İlişkileri” ● A. Coşkun Kırca, “Neden Millî Devlet? Neden Tekil Devlet? Karşılaştırmalı Bir Deneme” ● Mustafa İsen, “Balkanlar’da Değişen Sınırlar” ● Suat İlhan, “Gelişmelerin Jeopolitik Düzeyde Değerlendirilmesi” ● Halit Refiğ, “Kültür Bakanlığı Kullanılarak Sinemaya Bir Eşkiya Darbesi Yapılabilir mi?” ● Ahmet Özay, “Almanya’da Bir Vatansız Kızılordu” ● Hüseyin Çelik, “Türkiye’de İlk Laiklik Teklifi ve Arka Planı” ● Ferruh Bozbeyli ile “Mülâkat”

Sayı - 20
(Güz 1992)
CUMHURİYET TARTIŞMALARI....
‘İkinci Cumhuriyet’ mi, yeni ‘Cumhuriyet’ mi?

İsmail Cem, “Cumhuriyeti Geliştirmek” ● Nur Vergin , “Tasfiye mi, Tashih mi?” ● Mehmet Altan, “’İkinci Cumhuriyet’ Nedir, Ne Değildir?” ● İlber Ortaylı İle Mülâkat, “Cumhuriyeti numaralandırmak, eski tepeden inmeci alışkanlıklara dayalı yeni söylem tarzıdır.” ● Ahmet Turan Alkan, “Cumhuriyet ve Ciddiyet İlânına Dair Düşünceler” ● Yağmur Atsız, “’Dördüncü Cumhuriyet’!!!” ● Halûk Şahin, “Yapay Bir Tartışma...” ● Metin Heper, “’İkinci Cumhuriyet’ Tartışmaları Üzerine” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Cumhuriyet, Devlet ve Toplum” ● Mümtaz’er Türköne, “Tanzimat’ın Sonu” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Cumhuriyet ya da Nasıl Birey Olunur” ● Vedat Bilgin, “Kaçıncı Cumhuriyet?” ● Sina Akşin İle Mülâkat, “II. Cumhuriyetçilerin Yapmak İstedikleri En Önemli Değişiklik Türkiye’nin Dış Siyaset Kalıbını Değiştirmektir.” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Siyasal Kültürü ve II. Cumhuriyet” ● Asu Aksoy ve Kevin Robins, “Bir Medenîleşme Projesi İçin Notlar: II. Cumhuriyet, Medya ve Demokrasi” ● Soli Özel, “’2. Cumhuriyet’ Testi” ● C. Hakan Arslan, “Yeni Dünya Düzeni İkinci Cumhuriyetten Yana” ● Nabi Avcı, “Ankara Palas Fantezileri” ● Nur Vergin, “İslâm Kenti Yeniden Muhasara Ederken” ● Mehmet Özden, “Ceditçilik Üzerine” ● Yusuf Akçuraoğlu, “Gökalp Ziya Bey Hakkında Hâtıra ve Mülâhazalar” ● Ahmet İnam, “Teknoloji-Gönül Bağı” ● Recep Kılıç, “Dini Nasıl Anlamalı?” ● Ignacio Ramonet, “Aşiretlerin Sabahı” ● Helene Carrére D’encausse, “Katoliklik ve Millî Kimlik” ● Hasan Tahsin Fendoğlu, “11. ve 12. Yüzyılda Ortadoğu’nun Siyasî Yapısı İçinde Ebu Hamid Gazali ve Devlet Felsefesi”

Sayı - 21
(Kış 1992)
siyaset mi tıkandı, siyasetçiler mi?

Ahmet Turan Alkan, “Türkiye’den İç Siyaset Manzaraları” ● Mümtaz’er Türköne, “Türk Siyasetinin Eskimeyen Kilidi: Laiklik” ● Yağmur Atsız, “Politika Tıkanmaz!” ● Mustafa Erdoğan, “Siyasal Sistemimiz Kusursuz mu?” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Orada Bir Siyaset Var Uzakta” ● Mülâkat/Aydın Menderes, “Siyasette Üç Önemli Unsurun Var Olmasını İstiyoruz: Etik, Estetik ve Hayal Gücü...” ● Mülâkat Muhsin Yazıcıoğlu, “ÔDünyanın Geçirdiği Değişim Trendini İyi Anlamak ve Türkiye’yi Değişimin Dümen Suyuna Değil, Dümen Mekanizmasına Oturtmak İçin, Ortak Paydasına Türkiye’nin İnancını Yerleştiren Bütün siyas” ve Toplumsal Gruplarla İşbirliği Yapmaya Hazırız” ● Mülâkat/Hüsnü Doğan, “Türkiye’nin Yeni ve Güçlü Bir Değişim Programına ve Bunu Cesaretle Uygulayacak Bir Lider ve Kadroya İhtiyacı Var“ ● Erol Göka, “Nil’den Geçerek Türkiye’yi Düşünmek” ● Muhammed Shaalan, “Sûfî Uygulamaları ve Bireyleşme Yolu Arasındaki Bazı Paralellikler” ● Nilüfer Göle, “80 Sonrası Politik Kültür” ● Mustafa Çalık, “Neo-Osmanlı Tartışmalarına Sade Bir Derkenar” ● Kadir Turan, “Türk Rönesansının İki Öncüsü: Cemil Meriç ve Kemâl Tahir” ● Akçuraoğlu Yusuf, “Ceditçilik Tarihinden: Hüseyinzâde Ali Bey” ● Orhan Türkdoğan, “Tarihin Sonu mu?” ● Türkkaya Ataöv, “Lockerbie Olayı” ● Suzan Çataloluk Lüleci, “Türkiye’de Çocuk ve Genç Suçluluğu İle İlgili Bir Teori Denemesi” ● M. Naci Bostancı, “Propaganda” ● Niyazi Kahveci, “İslâm’da Reform ve Tarih İlişkisi: Bir Osmanlı Reform Örneği Olarak Devletin Önceliği Prensibinin Doğuşu” ● Hasan Tahsin Fendoğlu, “Önceki Hukukumuzda ve Batı’da Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması.” ● Mehmet Tütüncü, “Türkiye, Dış Türkler ve Batı”

Sayı - 22
(Bahar 1993)
değişimin öncülerine
ARMAĞAN

C. Hakan Arslan, “Siyasetin Beatniki: Turgut Özal” ● Turgut Özal, “Bosna-Hersek Mitingi’ndeki konuşma” ● Turgut Özal, “Türk Dünyası Kurultayındaki konuşma” ● Nabi Avcı, “(Tebliğ) Ekonomide, Siyasette ve Toplumda Özal Dönemi ve Geleceğe Bakış” ● Mustafa Çalık, “(Konuşma) Özal’ın Ardından Geleceğe Bakış” ● Ahmet Turan Alkan, “’Bu Ülke’nin Aydınları” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Zor zamanda İlkeli Düşünmek ya da Nurettin Topçu ve Mehmet Ali Aybar” ● Mithat Baydur, “Geçmişten Günümüze ‘Prens Sabahattin ve Adem-i Merkeziyetçilik’ “ ● Ali Bulaç, “İbn Rüşt’ün Din ve Felsefe’de Hakikat Arayışı” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Çetin Altan’ın Dünyasını Anlamak” ● Ali Akar, “Ölümünün 10. Yılında Erol Güngör Çağrışımları” ● Mümtaz’er Türköne, “İlber Ortaylı: ’Tarih Hayatın Öğretmenidir’ ” ● Şahin Alpay, “Türkiye’de Reform İhtiyacı ve Sol” ● Erol Göka, “Hermenötik Üzerine” ● Mustafa Erdoğan, “Liberal Anayasacılık ve Hayek” ● A. Nuri Yurdusev, “Liberalizmin Türkiye Atağı” ● Türkkaya Ataöv, “(Mülâkat) Filistinli Liderlerle Tunus’ta Görüşme” ● Cenk Reyhan, “Türk Siyasal Düşüncesinde Yol Ayrımı; Aykırı Bir Aydın, Prens Sabahaddin ve Düşüncesi” ● Şaban Sitembölükbaşı, “Cumhuriyet Dönemi İslâmcılık Düşüncesinin Genel Karakterleri” ● Özcan Yeniçeri, “Kitle Kültürünün Dayanılmaz Egemenliği” ● Etem Çalık, “İdeoloji” ● Aslan Yaman, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme” ● Muhammed Halife, “Batı Basın-Yayın Organlarına Yansıdığı Şekliyle Türkiye’deki İslâmî Uyanış” ● Anwar-ul Haq Ahady, “İslâmî Fundamentalizmin Çöküşü” ● Nabi Avcı, “Türkiye’de Düşünce Dergiciliği: Türkiye Günlüğü Örneği” ● “Sivas Bildirisi” ● “Yeni Politik Hareketin Bildirisi” Cem Boyner, Memduh Hacıoğlu, Hüseyin Ergün, Asaf Savaş Akat, Mehmet Altan, Zülfü Dicleli, Cemil Oktay, Necla Zarakol, Tuğrul Erkin

Sayı - 23
(Yaz 1993)
tartışmasız tanımlardan
tanımsız tartışmalara...
milliyetçilik ve ötesi...

Mehmet Ali Kılıçbay, “Tarihsel Bir İnşa Olarak Ulus “ ● Mithat Baydur, “Ulus-Devlet ve Ötesine Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye Üzerine Birkaç Not” ● Şahin Alpay, “Milliyetçilik, Özgürlükçü Demokrasiyle Nasıl Bağdaşır?” ● Ahmet Turan Alkan, “Toplumların Ergenlik Sivilcesi; Milliyetçilik” ● C. Hakan Arslan, “Karşıtlığın Örselenmez Örsünde: Milletler” ● Samuel P. Huntington, “Medeniyetler Çatışması mı?” ● Seyfettin Gürsel, “Dar Bölge Seçim Sistemi” ● Eric Hobsbowm, “Günümüz İdeolojilerinin Bunalımı” ● Murat Yılmaz, “Ahmet Ağaoğlu ve Liberalizm Anlayışı” ● Coşkun Can Aktan, “Çağdaş Liberal Düşünce Okulları ve Hayek” ● Erol Göka, “Paul Ricoeur’un Hermenötiği” ● Mehmet Özden, “Türkiye’nin İki Yüzü” ● Fazlur Rahman, “Vahiy ve Peygamber” ●  Thierry Zarcone, “Nakşibendiler ve Türkiye Cumhuriyeti: Zulümden, Yeniden Din, Siyasî ve Toplumsal Mevkiye Ulaşma (1925-1991)” ● Deniz Gürsel - C. Hakan Arslan, “Yeni Demokrasi Hareketi Bildirisi’nin Eleştirisi ve Kapsayıcı Bir Alternatif”

Sayı - 24
(Güz 1993)
medya - sefalet,
siyaset - felâket,
ahlâk - ve mehmed...
tren düdükleri öter mehmed’in üstünden,  mehmed’im medet medet!’

A. Turan Alkan, “Medyaya Karşı Fert” ● Mülâkat / Nabi Avcı, “Nerede O Eski İhtiyarlar...” ● Nilüfer Göle, “Liberal Yanılgı” ● M. Ali Kılıçbay, “Medium Size Media” ● Erol Göka, “Freud’un İnsanla İlgili Bilgiye ve Bilime Katkısı” ● Yağmur Atsız, “Dördüncü Kuvvet mi, Beşinci Lastik mi?” ● C. Hakan Arslan, “Medya-Siyaset İlişkisi İçin Bir “Siyasi Analiz” Örneği “ ● Hüseyin Çelik, “Gazete İcad Oldu Mertlik Bozuldu” ● Turgut Özal, “KEİB Zirvesinde Yapamadığı Konuşma” ● M. Yılmaz - F. Yorulmaz, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi Üzerine Notlar” ● Mülâkat, “Ernest Gellner (Konuşan: Şahin Alpay)” ● Fouad Ajami, “Davet... “Fakat Dediler ki, Kulak Vermeyeceğiz”” ● Robert L. Bartley, “Batı Kendisine Güvenmelidir” ● Kishore Mahbubani, “İnhitatın Tehlikeleri - Diğerlerinin Batıya Öğrettikleri” ● Samuel P. Huntington, “Cevap: Medeniyetler [çatışması] Değilse Nedir?” ● Mehmet Öz, “IV. Murad Devrine Ait Gelenekçi Bir Islahat Teklifi” ● Edibe Sözen, “Bürografi Üzerine I” ● Eric J. Sharpe, “Dinler Arası Diyalog “ ● Hasan T. Fendoğlu, “Mevzuatımızda ve Önceki Hukukumuzda Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması” ● Vehbi Bayhan, “Enformatik Kültür”

Sayı - 25
(Kış 1993)
Değişim ve Süreklilik

Nur Vergin, “Değişim ve Süreklilik” ● Ahmet Turan Alkan, “Bir Toplum Pusulası Olarak, Kaybettiğimiz Nirengileri Yeniden Hatırlamanın Önemi Üzerine” ● Ergun Özbudun, “Türk Siyasal Sisteminde Değişim ve Süreklilik Unsurları” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Türkiye’de Kadimlik-Ceditlik Tartışmasının Hal-i Pür Melâli” ● Beşir Ayvazoğlu, “Gelenek ve Değişme” ● Erol Göka, “Geleneğin Yaratıcı Yenilenmesi “ ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Brezilya Dizileri Bile Bir Gün Biter” ● Ahmet İnam, “Değişimciler Ne Zaman Değişecek ?” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Postmodernite ve Kültür Olarak İslam -Kültürel Bir Çözümleme-” ● Halûk Şahin, “Türkiye ve ‘Bilgi Toplumu’: Kesinleşmiş Randevu mu Yoksa Hüsnükuruntu mu?” ● Nusret Çam, “Amerikalılaşmanın Neresindeyiz? “ ● Hüseyin Çelik, “Bizde Liderin Karizması Niçin Çok Mühimdir?” ● Murat Yılmaz, “Ahmet Ağaoğlu ve Milliyetçilik Anlayışı” ● Cengiz Çağla, “Bülent Ecevit ve Sosyal Demokrasisi” ● Mülâkat, “David Shankland (Konuşan: Şahin Alpay)” ● Özcan Yeniçeri, “Yabancılaşma” ● Abdülbaki Keskin, “Diyalog Meselesi” ● Z. Avşar - F. Solak - S. Tosun, “Eski Sovyetler Birliği’ndeki Türk Uluslarının 21. Yüzyılın İlk Çeyreğindeki Görünümü” ● Ahmet Nezihi Turan, “XVI. Asırda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kurulan Aşiret Köyleri: Ruha (Urfa) Örneği” ● Etem Çalık, “Osmanlı Borçları”

Sayı - 26
(Ocak-Şubat 1994)
Mahalli İdareler... siyasette eksen kayması mı,
postmodernizmin habercisi mi?

İlber Ortaylı, “Mahalli” İdare Geleneği; Abartma ve Gerçek Üzerine” ● Ruşen Keleş, “Yerinden Yönetim Sorunumuz” ● Deniz Gürsel - C. Hakan Arslan, “Güçlü Yerel Yönetimler: Şart mıdır?” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye’de Yerel Siyasetin Postmodern Yüzü” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Vatandaşlık Okulu Olarak Yerel Yönetim” ● Ahmet Turan Alkan, “İslam’ın Köylü ve Şehirli Pratiği Üzerine Notlar” ● Cengiz Çağla, “’Bir Türk Aydını Olarak Prens Sabahattin Bey’” ● M. Naci Bostancı, “Siyasal Kampanyalar ve Profesyoneller” ● Coşkun Can Aktan, “James M. Buchanan’ın Politik İktisada Katkıları” ● Ömer Çaha, “Sivil Toplumun Dünü ve Bugününde Kadın” ● Sevil Baytaş, “Kültürel Birliğe Karşı Siyasal Birlik: Alman ve Fransız Milliyetçilikleri” ● Hüseyin Çelik, “Mansur Bey’den Bu Yana Bürokrasimizde ve Personel Rejimimizde Ne Değişti?” ● M. Lûtfullah Karaman, “Yaşadığı Dönemin Bazı Olaylarıyla Birlikte Cemal Paşa’yı Yeniden Hatırlamak” ● Murat Adalı, “Yeniden Taşkent’e Doğru”

Sayı - 27
(Mart-Nisan 1994)
Siyasetin 27 Mart’ı: Dönemeç mi, Dönüşüm mü?

Mülâkat, “Nur Vergin” ● Nilüfer Göle, “İslâm” Dokunulmazlar, Laikler ve Radikal Demokratlar” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Refah Partisi’nin Ardındaki Sosyo-Politik Dinamikler” ● Ahmet Turan Alkan, “Quo Vadis Domine ?” ● Cengiz Çandar, “27 Mart: Türkiye’nin “demokratik metamorfozu”nun göstergesi veya “Yeni Türkiye”nin doğum sancısı” ● Vedat Bilgin, “Modernleşme ve Gelenek Sorunları Açısından 27 Mart Seçimleri” ● Ali Bayramoğlu, “Globalleşme Yerelleşme Gerilim Hattı” ● M. Naci Bostancı, “Öncesi ve Sonrasında 27 Mart” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “İki Totalite Arasına Sıkışmış Türkiye” ● Mümtaz’er Türköne, “’Refah’lı Demokrasi” ● Mithat Baydur, “Siyasal Arenada Yükselenler ve Düşenler” ● Ahmet Arslan, “Son Seçimler Üzerine Bazı Aykırı Düşünceler” ● Seyfettin Gürsel, “27 Mart Seçimleri Siyasal Çözüm Üretmedi” ● Nur Vergin, “Yeni Siyaset ve Siyasî Partiler (Türk Yurdu’ndan İktibas)” ● Mustafa Çalık, “RP ve Büyük Şehir yahut İstanbul (Nokta’dan İktibas)” ● Nuri Bilgin, “Medya Gerçeği Nerede?” ● Atılgan Bayar, “Haftalık Dergiler Yeni Bir Döneme Giriyor” ● Abdulbaki Keskin, “İslâm Dünyasının Meseleleri” ● Erol Göka, “Psikiyatri ve Felsefenin Bir Karşılaşma Alanı: Zihin (Ruh) - Beyin (Beden) Sorunu” ● Mülâkat, “Mustafa Çalık (Yeni Hafta’dan İktibas)”

Sayı - 28
(Mayıs-Haziran 1994)
Kemalizm ve Mustafa Kemal: Çanlar Hangisi İçin Çalıyor?

Şerif Mardin, “Atatürk’ü Anarken” ● Ahmet Turan Alkan, “21. Yüzyılın Başlarında Atatürkçülüğün Durumu” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Demokrasinin “Prelude”ü Olarak Kemalizm” ● Toktamış Ateş, “Mustafa Kemal, Kemalizm ve Demokrasi” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Kemalizm Tartışmalarının Kültürel Doğası Üzerine Bazı Notlar” ● Metin Heper, “’Kemalizm’ ve Demokrasi” ● M. Baydur - L. Karaman, “Retoriğe Karşı Pratik” ● Etyen Mahçupyan, “Kemalizm: Bir Geçiş Dönemi” ●  Mehmet Altan, “Kemalizm Ordunun Resmi İdeolojisidir...” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Atatürkçülük ya da Türk Aydınlanması” ● Yağmur Atsız, “Kemalizm Öldü, Yaşasın Kemalizm” ● Eyüp Köktaş, “Marjinalleşen Kemalizm ve Orjinalleşen Toplum” ● Hüseyin Çelik, “Bir Başka Açıdan ‘Atatürkçülük’” ● Ahmet İnam, “Mustafa Kemal Gönlümüzün Neresinde?” ● Suat İlhan, “Devrim, Evrim ve İlkeler” ● Deniz Gürsel, “Batılılaşma Tarihimizin En Yüksek Ürünü: Milletin Organik Aydını” ● Durmuş Hocaoğlu, “Batı Tarzı Dünyevîleşme: Laiklik ve Sekülerlik” ● Ergun Özbudun, “Türkiye İçin Nasıl Bir Seçim Sistemi?” ● Naci Bostancı, “Radyo-Televizyon Yasası - Yasalar, Teknoloji, Güç İlişkileri” ● Ali Erkul, “Ali Şeriati’nin Fikir Dünyası ve Aydın Anlayışı” ● İlber Ortaylı, “Başbakanlık Arşivlerinin Yayınladığı İki Kaynak Eser”

Sayı - 29
(Temmuz-Ağustos 1994)
Laisizmden Laikliğe... Resmî İdeolojinin Sonu...

Nur Vergin, “Din ve Devlet İlişkileri : Düşüncenin “Bitmeyen Senfoni”si” ● Mümtaz’er Türköne, “Millî Devlet - Laiklik - Demokrasi” ● Durmuş Hocaoğlu, “Sekülarizm, Laisizm ve Türk Laisizmi” ● Deniz Gürsel, “’Milletin Organik Aydınları’na Devam: Rönesans Olmadan Aydınlanma Olmaz” ● Hasan Hüsrev Hatemi, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşeri Teşkilâtının Önemi” ● Ahmet Turan Alkan, “Önce Türkiye; Kavramlar Değil!” ● Seyyid  ●Hüseyin Nasr, “İslâm Ruhaniyatının Kaynağı Olarak Kur’an” ● Mehmet Turgut, “Laiklik ve Demokrasi” ● Mustafa Erdoğan, “Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Demokrasiye Geçit Vermeyen Düşman Kardeşler: Dincilik ve Laikçilik” ● Ahmet Arslan, “İslam, Laiklik ve Çağdaşlaşma” ● Kâzım Berzeg, “Liberalizm, Din, Müslümanlık” ● İrfan Yıldırım, “Laiklik Tartışmaları, Brzezinski ve Cevdet Paşanın Mektubu” ● Ömer Turan, “Avrupa, İslâm Ülkeleri ve Türk Anayasalarında Laiklik” ● İlhami Güler, “Çağdaş Arap Düşüncesinde Din-Siyaset (Devlet) Tartışması” ● Ömer Anayurt, “Fransa’da Klasik Geleneksel Laikliğin Çöküşü ve Modern Laikliğe Geçiş” ● R. C. Macrimidis, B. E. Browne - J. P. Roche, “Amerika Birleşik Devletlerinde Laiklik” ● Luciano Pellicani, “Üçüncü Dünya Ülkelerinde Demokrasinin Geleceği, İslâm Ülkeleri Örneği” ● Halûk S. Efeoğlu, “’İnsan Hakları’ Üzerine Müslümanca Değinmeler ya da Eleştiri Niyetine” ● Etyen Mahçupyan, “İstanbul Vesikası” ● Bayram Sakallı, “Tekke, Zâviye ve Türbelerin Türk Toplumundaki Rolleri, Kapatılmaları ve Tepkiler “ ● Hasan Hüsrev Hatemi, “Atatürk’ten Önce ve Sonraki Kemalizm” ● Mehmet Özden, “Ceditçiliğin Tarihinden: Gaspıralı İsmail ve Usulü Cedit” ● Metin Heper, “Yeni Anayasa Arayışları Üzerine Düşünceler” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Uyruktan Vatandaşa, Geçimden İktisada” ● M. Hakan Yavuz, “İslâm ve Türkiye”

Sayı - 30
(Eylül-Ekim 1994)
Yolsuzluklar, Ekonomik Sistem ve Hukuk

Deniz Gürsel, “Siyasi Düşüncede Liberal Tarzın Hakimiyet Dönemi ve Türkiye” ● Vural Fuat Savaş, “Politik Yozlaşma Ortamında Refah Devleti’nden Minimal Devlet’e” ● Coşkun Can Aktan, “Devletin Büyümesi ve Küçültülmesi Sorunu” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “El Kirliyse Yıkanır, ya Toplum Kirliyse?” ● David Osterfeld, “Yolsuzluk ve Ekonomik Kalkınma” ● Kâzım Berzeg, “Çağdaş Uygarlık, Hukuk ve Yargı Uygarlığıdır” ● Israel M. Kirzner, “Menger’den Hayek’e Avusturya İktisat Okulu” ● Dominique Lecourt, “Ne Marx Ne Freude” ● Fahri Unan, “Osmanlı Medreselerinin İlmî Performansı Üzerine Bazı Düşünceler” ● Ş. Tufan Buzpınar, “II. Abdülhamid Döneminin İlk Yıllarında Filistin’de Yahudi İskânı Girişimleri (1879-1882)” ● Etem Çalık, “Türkiye’de Aile Meselesi” ● Abdulbaki Keskin, “Papalık Afrika’nın Dinî Haritasını Çıkarıyor” ● Sezgin Kızılçelik, “Postmodernizm: “Modernlik Projesine” Bir Başkaldırı” ● Edibe Sözen, “Hafıza ve Kamu Olayları” ● Mülâkat, Sadettin Bilgiç

Sayı - 31
(Kasım-Aralık 1994)
90. yılında yeniden okumak için “ÜÇ TARZ-I SİYASET”

Alija İzzetbegoviç’in , “AGİK Toplantısında Yaptığı Konuşma” ● Yusuf Akçura, “Üç Tarz-ı Siyaset” ● Ahmet Turan Alkan, “’Üç Tarz-ı Siyaset’ten Tek Tarz-ı Siyasete” ● İlber Ortaylı, “’19. Yüzyılda Panislamizm ve Osmanlı Hilafeti’” ● Nevzat Kösoğlu, “Üç Tarz-ı Siyaset’e Dair Notlar” ● Cezmi Eraslan, “Yusuf Akçura’nın İslamcılığı Üzerine” ● M. Zeki İşcan, “İslam İhya Hareketi, Modernizm ve Nurettin Topçu” ● Cenk Reyhan, “Türkiye Liberalizminde Bir Öncü Parti; Teşebbüsü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti” ● Yağmur Atsız, “Üç Tarz-ı Siyâset ve Bir Arz-ı Kiyâset” ● Mithat Baydur, “Modernleşme Bağlamında Tanzimat” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Batı, Doğudan Kopuş Olarak da Okunabilir “ ● Hüseyin Çelik, “’Usûl-i Meşveret’ Demokrasi midir?” ● Büşra Ersanlı Behar, “Bağımsızlık Kimliği: Yeni Türk Cumhuriyetlerinde kültürel/siyasal dönüşüm” ● Ahmet Yaşar Ocak, “Alevîlik, Bektâşîlik Gerçeği ve Bazı Tezler” ● Cengiz Aydoğdu, “Osmanlı Modernleşmesinin Zihnî Sefaleti” ● Richard Tapper - Nancy Tapper, “ ’Allah’a Şükür Laik’iz’: Bir Türk Kasabası’nda Fundamentalizmin Boyutları” ● Erol Göka, “Dindar Hastaya Psikiyatrik Yaklaşım ve Yardım”

Sayı - 32
(Ocak-Şubat 1995)
‘Türkiye Saati ile’ ikibine beş kala hangisini alırsınız?
1838 Türk-İngiliz Ticaret Sözleşmesi, 1920 Sevr Muahedesi,
1995 Gümrük Birliği Anlaşması

Yahya Sezai Tezel, “’Gümrük Birliği Konusunda Desenformasyon Bombardımanı Var!’ (Mülâkat)” ● İ. Reşat Özkan, “Yeni Dünya Düzeni İçinde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Gümrük Birliği” ● Kâmran İnan, “2000’in Eşiğinde Türk Dış Politikasının Âcil Meseleleri” ● İlter Turan, “Değişen Dünya Koşulları, NATO ve Türkiye” ● Erol Manisalı, “Gümrük Birliği, Yunan Vetosu, Kıbrıs ve Ege” ● Ahmet Turan Alkan, “Türkiye Yanlış Zihni Koordinatlarda ‘Duraklıyor’” ● Deniz Gürsel, “Türkiye İki Binli Yıllara Emin Adımlarla İlerliyor” ● Nevval Çizgen, “Yeniden Yapılanma İçin Kültürel Örgütlenme ve Kültür: 2000’li Yılların Projesi” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Ey Türkiye, Saatin Kaç?” ● Sertaç H. Başeren, “Ege Denizinde Türk Yunan Kıt’a Sahanlığı Sınırı Aynı Zamanda Münhasır Ekonomik Bölgenin de Sınırı Olmalıdır” ● Nuri Bilgin, “Çokkimliklilik ve Cumhuriyetin Yurttaşlığı” ● Ergun Türkcan, “Laikliği Tartışanlar Üzerine Soğuk Bir Deneme” ● Nuray Mert, “Siyasal Hayatımızı Bekleyen Yeni Tehlike: Apolitik Demokrasi Söylemi” ● Mithat Baydur, “Ulus-Devlet Sorunsalı ve YDH” ● Erol Göka, “Hoşgörü Neden Zorunludur?” ● Ömer Demir, “Kalkınma ve Demokrasi” ● Friedrich A. Hayek, “Adalet ve Fert Hakları “ ● Hartmut Zinser, “Modern Batılı Toplumlarda Din” ● Friedrich Hacker, “Şiddetsiz Demokratikleşme” ● Mümtaz’er Türköne, “İslâmcıların Siyasi Görüşleri” ● Tahsin Görgün, “Türkiye’de Modern Skolastik Üzerine” ● Eyüp Zengin, “Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri”

Sayı - 33
(Mart-Nisan 1995)
Kimlik Tartışmaları ve Etnik Mesele...
Birlik, Barış ve Çözüm Nerede?

Mustafa Çalık, “Etnik Meselenin Barışçı Çözümü İçin Cumhuriyetçi Birlik ve Demokratik Dokunulmazlık” ● Ahmet Turan Alkan, “Bizim Kürtler: Hâlâ Orada mısınız?” ● Mümtaz’er Türköne, “Kürt Kimliği; Çözüm Nerede?” ● Ahmet Yaşar Ocak, “Türk Müslümanlığı: Çözüm Bekleyen Tarihsel ve Aktüel Bir Kimlik Problemi” ● Nevzat Kösoğlu, “Kültür / Kimlik Üzerine” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye’de Kimlik, Küreselleşme ve İslam” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Uçucu Kimliklerimiz” ● Nuri Bilgin, “Kimlik Sorununda Evrenselcilik-Farkçılık Gerilimini Aşmak” ● Mithat Baydur-M. Lütfullah Karaman, “Türkiye ve Ortadoğu Özelinde İslam Ülkelerinde “Siyasi Elit-Halk” Çelişkisi Üzerine Hatırlatmalar

34. SAYI
(Mayıs-Haziran 1995)
Dış Politikadan İletişime, Tarihten Dine,
Liberalizmden Essen Zirvesi’ne ‘yazlık’ bir düşünce mozaiki...

Şule Kut, “Yeni Balkan Savaşı ve Makedonya’nın Sonu Senaryoları” ● Gül Batuş, “Toplumları Dönüştüren Bir Güç Olan İletişim; Ortaçağ Örneği” ● Ercüment Kuran, “Osmanlı Vatanseveri Sâtı Bey” ● Hüseyin Çelik, “Tanzimat Aydınlarının Eklektizmi” ● Fazlur Rahman, “İslâm ve Siyasî Aksiyon: Dinin Hizmetinde Siyaset” ● H. Bayram Kaçmazoğlu, “İktisadî Düşünce Tarihimize Ülgener’in Katkıları” ● Viktor Vanberg, “J. M. Buchanan ve F. A. Hayek: İki Nobel Ödülü Sahibinin Düşünceleri” ● A. Nuri Yurdusev, “Liberalizm-Gelenekçilik Tartışmaları ve Birey-Toplum İkilemi” ● Jean Baudouin, “K. R. Popper: Muhafazakâr mı? Hayır” ● Hasan Öztürk, “Şeyhulislâm Fetvasıyla Kitap Okumak veya Kâtip Çelebi’nin Liberalizmi” ● Necdet Subaşı, “Günümüz Türkiyesinde Dinin Halk Katındaki Görüntüleri” ● Celalettin Divlekçi, “Zina Hakkındaki Bir Âyetin İletişim Psikolojisi Açısından Tahlili” ● Herkül Millas, “ ’Türk Kimliği’ ve Tarihinin Kaynakları” ● Mehmet Turgut, “Özelleştirmenin Hedefleri, Şartları ve İmkânları” ● Belge Tercümesi, “Milletlerarası Basın Enformasyon Ajansı AVRUPA’nın (AB) ‘Essen Zirvesi’ Özel Sayısı (9-10 Aralık 1994)”

Sayı - 35
(Temmuz-Ağustos 1995)
Aydınlar ve Siyaset

Nevzat Kösoğlu, “Türk Hâkimiyet Anlayışının Tarihî Seyri ve Siyaset İçinde Aydınlar-I-” ● Nur Vergin, “Ufuk Turu: Analiz Değil, Bir Beste “ ● Ahmet Turan Alkan, “Siyaseti Aydınlardan Nasıl Koruyacağız?” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Aydınları ve Siyaset” ● Mümtaz’er Türköne, “Modernitenin Son Ürünü: Müslüman Aydınlar” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Aydın(lık) ‘Siyaset’” ● Mehmet Özden, “Cumhuriyetçi miyiz, Osmanlıcı mı?” ● Nuray Mert, “Aydın: Bir Masal Kahramanı” ● Cengiz Aydoğdu, “Siyaset Kimin Cehaletinde?” ● Selim Somçağ, “Türk Fikir Hayatında Kolonyal Aydın” ● Sami Selçuk, “Sövüşme Değil, Tartışma” ● İ. Reşat Özkan, “Birey-Toplum İlişkilerinde Aydının ve Siyasetin Önemi” ● Namık Açıkgöz, “Türk Siyasetinde Bazı Sembol Kelimelere Sosyo-Linguistik Yaklaşım” ● Necdet Subaşı, “Din, Aydın ve Meşruiyyet” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Mehmet Ali Aybar’ın Ardından” ● Ahmet Yaşar Ocak, “Değişen Dünyada İslâm’ın Batıya Dönük Yüzü: Günümüz Türkiye Müslümanlığına Genel Bir Bakış” ● Abdülbaki Keskin, “Nasıl Bir Diyanet” ● Kemal Çiçek, “Hıristiyanlık ve Müslümanlık’ta Fundamentalizm Üzerine” ● Ramazan Altıntaş, “İlm-i Kelâm Açısından İlerlemeye Farklı Bir Bakış” ● Fahri Unan, “Türkiye’de Kültür Târihi Araştırmaları” ● Mustafa Aksoy, “Türk Sosyolojisinde -ve Sosyal Bilimlerinde- Metodoloji Anlayışına İlişkin Bir Kritik”

Sayı - 36
Eylül-Ekim 1995
Balkanlar ve Bosna Hersek

İlber Ortaylı, “Balkan Milliyetçiliği” ● Hasan Kazdağlı, “Balkanlarda Ekonomik İşbirliği” ● Mustafa İsen, “Balkanlarda Türk Edebiyatı” ● Ahmet Eyicil, “Bosna - Hersek” ● J. F. Brown, “Türkiye: Balkanlar’a Dönüş mü?” ● İrfan K. Ülger, “Yugoslavya’nın Parçalanmasında Uluslararası Toplumun Rolü” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Biz Zaten Avrupalıyız” ● Pierre Clastres, “Şiddetin Arkeolojisi: İlkel Toplumlarda Savaş” ● Süleyman Gündüz-Hacer Ü. Gündüz , “ABD-AB-Bosna Hersek Ekseninde Cenevre Metni ve NATO Operasyonu” ● Ömer Turan, “Bulgaristan’da Totaliter-Komünist Rejimin Yıkılmasından Sonra Çıkan Türkçe Gazeteler” ● Ahmet Turan Alkan, “Venedik Sözleşmesi’nden Scientism’e Gökmedrese’nin Ma’kûs Hikâyesi” ● David Ricardo, “Değer Üstüne” ● Nevzat Kösoğlu, “Hukuka Bağlılık Şuuru ve Türk Hakimiyet Anlayışının Tarihi Seyri” ● Sami Selçuk, “Çıplak Devletten Hukuk Devletine” ● Selim Somçağ, “Gümrük Birliği ve Türk Sanayii” ● Ali Yılmaz, “Hacı Bektaş-ı Velî Gerçekten Kalenderî mi idi? Makâlât Hacı Bektaş-ı Velî’nin Değil mi?”

Sayı - 37
(Kasım-Aralık 1995)
tasavvuf tarihi, Sokrates, Batı, yurttaşlık, şarkiyat,
siyaset tarihi, Marxist sınıf kavramı, Aydınlanma,
liberal düşünce, Medinetü’l Fâzıla, Osmanlı Sanayii,
Hâlide Edip ve Edward Said’e dair...
Renkli Bir Düşünce Antolojisi...

Ahmet Yaşar Ocak, “Bir Eleştiriye Cevap yahut Türkiye’de Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmalarının Bazı Zaaflarına Dair” ● Sami Selçuk, “Sokrates ve ‘Savunma’sı” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Batı’nın Hangi Kapısı?” ● Füsun Üstel, “Bir Aidiyet Biçimi Olarak Yurttaşlık ya da Yurttaşlığın İki(Buçuk) Yorumu” ● Anmarie Schimmel, Konuşma ● Hakan Reyhan, “Türkiye’nin İlk Milliyetçi Partisi: Milli Meşrutiyet Fırkası” ● Hayriye Erbaş, “Marxist Sınıf Kavramlaştırmasında Yeni Gelişmeler ve Bu Gelişmelere İlişkin ‘Bilimsel’ Tavırlar” ● Yıldız Akpolat Davud, “Tekin Alp’in Türk Milliyetçiliği Anlayışı veya ‘Tekin Alp’in Türkiye’deki Yahudilere Milli Kimlik Kazandırma Çabaları’” ● Nadim Macit, “Bir Tahrifin İktidarı: Tarihsellik İçinde Aydınlanma” ● Tanel Demirel, “Liberal Düşüncede Piyasa Ekonomisi, Yasal Çerçeve ve Devlet İlişkileri” ● Hasan Öztürk, “Yeni Dünya Düzenine Alternatif Mekan: Medinetü’l Fazıla” ● Ömer Karaoğlu, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Sanayii ve Bir Devlet Teşebbüsü Örneği Olarak Zeytinburnu Demir Fabrikası” ● Halide Edip Adıvar, “Türkiye’de Diktatörlük ve Reformlar” ● Mehmet Can Doğan, “İktidar ve Entelektüel”

Sayı - 38
(Ocak-Şubat 1996)
24 Aralık 1995
Ucuz bir seçimin pahalı neticeleri:
Halksız demokrasi, halksız siyaset ve ‘çekinser’ bir hükûmet!...

Nur Vergin, “Siyaset, İlgisizleşme ve Türkiye’de Temsil Sorunu” ● Mustafa Çalık, “Munis Bir Seçimin Habis Neticeleri” ● Mümtaz’er Türköne, “Ucuz Seçim” ● M. Hakan Yavuz, “Refah Partisi: Modernleşmenin İçinde Batılılaşmanın Dışında; Sistemin İçinde, Hükümetin Dışında” ● Deniz Gürsel, “Yolların Çatallandığı Ülke” ● Ahmet Turan Alkan, “Siyaset Yelpazesindeki Boşluk ve Üç Muhayyel Parti Üzerine Âvâre Tezler” ● Nuray Mert, “Siyasal Hayatımız Üzerine Bir Değerlendirme” ● A. Yaşar Sarıbay, “Seçimler, Demokrasi ve Siyasal Kültür” ● M. Naci Bostancı, “RP’yi Anlamak” ● Yahya Sezai Tezel, “Eski CHP’nin Mirasçılarının 1995 Seçimlerinde Beklenen Başarısızlıkları Üstüne Bazı Düşünceler” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Vasatlık, Kitle ve Türk Demokrasi Kültürü” ● Fahri Unan, “24 Aralık Seçimleri ve Türkiye’de İslâm Sendromu” ● Mehmet Özden, “Refah Partisi Üzerine” ● Mehmet Can Doğan, “Temsiliyetin Gaspı, İktidarın Meşrulaştırılması: Kamuoyu Yoklamaları” ● B. Zakir Avşar-Ahmet Türkyılmaz, “Değişik Seçim Sistemleri ve İttifaklarla 24 Aralık 1995 Genel Seçimi Değerlendirmeleri” ● Namık Açıkgöz, “Kelimelerin Büyüsü ve 24 Aralık Seçimleri” ● Sami Selçuk, “Düşün Özgürlüğü” ● Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Ruhlar Kurtarılıyor, ya Beyinler?..” ● Ali Yılmaz, “Sayın Ahmet Yaşar Ocak Bey’in Cevabı Üzerine” ● İlber Ortaylı, “Başbakanlık Arşivinin 1995 Yılı Yayınları Üzerine; Verimli Bir Yılın Değerlendirilmesi”

Sayı - 39
(Mart-Nisan 1996)
Siyasî kültür, hukuk, iktisat, sosyoloji, din, edebiyat,
antropoloji ve tarih tartışmalarına katkı...

Nevzat Kösoğlu, “Türk Hâkimiyet Anlayışının Tarihi Seyri ve Hukuka Bağlılık Şuuru -III- “ ● Sami Selçuk, “Hukukçu Montaigne” ● Timur Kuran, “İslâmî İktisat ve İslâmî Alt-Ekonomi” ● Ahmet Yaman, “Beraber Ama Nereye Kadar? Alternatif Toplum Projesine İslâm Hukuku Açısından Bir Yaklaşım” ● Mevlüt Uyanık, “Osmanlı Düşünce Tarihinde “Karşıt Fikir” Kavramı -Şeyh Bedreddin Örneği-” ● Yıldız Akpolat Davud, “Türk Sosyolojisinde İki Solidarizm Anlayışı” ● Cenk Reyhan, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Bıraktığı Siyasî Kültür Mirası” ● Hüseyin Bal, “Ayin-i Cem” ● Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı - II” ● Yusuf el-Kardavi, “Dini Kaideler ve Çağdaş İhtiyaçlar Karşısında İctihad ve Tecdid” ● Sharon Baştuğ, “Gök Türklerin Akrabalık Terminolojisi İçin Bir Omaha Modeli” ● Ahmet Yaşar Ocak, “Sayın Alî Yılmaz’a Son Cevap” ● Fahri Unan, “ ’Fâtih Külliyesi Medreseleri Ne Değildi!’ Başlıklı Bir Tedkik Münâsebetiyle” ● İlber Ortaylı, “Tarih Dersleri - I: Tarih Nedir?”

 

Sayı - 40
(Mayıs-Haziran 1996)
İlim ve tefekkürün fildişi kulesinden ‘sakıncasız’ yazılar...

Sami Selçuk, “Yazılı Hukuk ve Yargıç İlişkisi” ● Murat Yılmaz, “Siyaset Felsefesi ve Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Notlar” ● Coşkun Can Aktan, “Özal’ın Değişim Modeli ve Değişime Karşı Direnen Güçlerin Tahlili” ● Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı - III : Mehmed åkif Ersoy” ● Nancy Tapper - Richard Tapper, “Peygamber’in Doğumu: Türk İslâmında Ritüel ve Cinsiyet (Antropolojik Bir Bakış)” ● Adnan Bülent Baloğlu, “Değişim Süreci ve İslâm” ● Abdulbaki Keskin, “Dinler Arası Barış ve Son Din İslâm” ● Teyfur Erdoğdu, “Tarih Yazmak - Günah İşlemek” ● Yıldız Akpolat Davut, “İstanbul Halkevi Yayın Organı : Yeni Türk Mecmuası (1923-1943)” ● Neşe Özgen, “Oyun Teorisi ve Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri” ● Ali Fuat Bilkan, “Nâbi Ekolü mü?” ● İlber Ortaylı, “Tarih Dersleri - II : Tarih Yazıcılığı (Yunan ve Roma Geleneği)”

 

Sayı - 41
Temmuz-Ağustos 1996
‘Hayal kırıklıkları iktidarı’ndan ‘Hayâl gücünün iktidarı’na...

Nur Vergin, “Cumhuriyetin Yönetilebilirliği İçin İktidar Yapısında Değişim: Yarı-Başkanlık Sistemi” ● Mustafa Çalık, “’Hayâl Kırıklıkları İktidarı’ndan ’Hayâl Gücünün İktidarı’na...” ● Deniz Gürsel, “Varlık’ın Buradaki Yankısı Nerelerden Duyuluyor?” ●Mümtaz’er Türköne, “Refah İktidarda” ● Mehmet Özden, “Refah Partisi ÖrneğindeTürkiye’de Fikir ve Siyaset” ● İrfan Yıldırım, “Devlet, Millet ve Parti” ● Ahmet Turan Alkan, “Düşünenler İçin Yeni Bir ‘Duruş Yeri’” ● M. Naci Bostancı, “Basın ve Özgürlük” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Kendi Düşen Ağlamamalıdır” ● Durmuş Hocaoğlu, “Tarih’in Ontolojisi Üzerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beşerî Tarih” ● İzzet Tanju, “Japon Tarihyazıcılığı” ● Adnan Bülent Baloğlu, “Kelâm ve Fıkıh” ● Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı - IV: Abdülhak Hâmid Tarhan (1852 -1937)” ● Ekmeleddin İhsanoğlu, “Edeb Yâ-Hû !.. Tenkit, Had ve Alay” ● İlber Ortaylı, “Tarih Dersleri - III : Hellenistik Devirde Tarihçilik”

 

Sayı - 42
Eylül-Ekim 1996
Fikir ve siyaset dünyasından inanç dünyasına,
Kuzey Irak’ın tarihinden Osmanlı tarihine...
Dosyasız Yazılar

Ahmet Yaşar Ocak, “Türkiye’de Siyasi ve Toplumsal Uzlaşma Problemi ve İdeolojik Çatışmanın Merkezindeki İslam” ● Büşra Ersanlı Behar, “Siyasal Aidiyet Hakkı “ ●  Gürcan Ültanır, “Çok Uluslu Toplumlarda Eğitim Dili” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Yozlaşmanın Ekonomi Politiği” ● M. Naci Bostancı, “Öfkenin Politik Anlamı” ● Gökhan Çetinsaya, “Dünden Bugüne Kuzey Irak Üzerine Bazı Notlar” ● Sinan Maruf, “Osmanlı Döneminde Kuzey Irak Kürtlerinin Sosyal ve Siyasî Konumları” ● İlyas Üzüm, “Kendi Yazarlarına Göre Alevîlik-Bektaşîlik” ●  A. Bülent Baloğlu, “Reenkarnasyoncunun İnanç Dünyası ve Bir Değerlendirme” ●  Hillel Schwartz, “Millenarianism (Binyılcılık)” ● Ercüment Kuran, “Tanzimat Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığı” ● Abdülhamit Kırmızı, “19. yy. Osmanlı Bürokrasisinin Kozmopolit Yapısı ve Rum Devlet Adamları” ● Fahri Unan, “Bir Cevâbın Cevâbı”

Sayı - 43
Kasım-Aralık 1996
Hak, hukuk, demokrasi ve devlet...

Fazlur Rahman, “İslâm’da Hukuk ve Ahlâk” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Hakların Sicili Olarak Hukuk, Pazarlık Alanı Olarak Demokrasi ve Güvencesi Olarak Devlet” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Şeref Kültürü ve Devlet” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Politik Kirlenme Tarihi Üzerine Bazı Dikkatler” ● Sami Selçuk, “Hak, Hukuk Denince” ● Hüsrev Hatemi, “İnsanın Değeri, İnsan Hakları ve Güncel Durum” ● Hikmet Özdemir, “Cumhuriyetin İmkânsızlaşması” ● Mithat Baydur, “Uluslararası İlişkilerin ve Ulus-Devletin Kısa Bir Etik Değerlendirmesi” ● Sedat Azaklı, “Devlet-Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler “ ● Hüseyin Çelik, “Demokratik Bir Bakışla Milli Birlik ve Beraberlik” ● Cumhur Aslan, “Erken Cumhuriyet Dönemi İdeolojisinin Temelleri: Türkleşmek, Çağdaşlaşmak ve Anti-Osmanlılık -I” ● Yıldız Akpolat-Davud, “II. Meşrutiyet Döneminde Selânik Menşeli Bir Kadın Dergisi: Kadın” ● Zülküf Aydın, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Sorunu” ● Vehbi Bayhan, “Türkiye’de İç Göçler ve Anomik Kentleşme” ● Şefaettin Severcan, “Bir Tarih Değerlendirmesi: ‘Şeyh Bedreddin Olayı’” ● Sedat Cereci, “Televizyon Eğitebilir mi?”

Sayı - 44
Ocak-Şubat 1997
“Bakanlar Kurulu siyasî bir müessesedir
Ama MGK devlettir!” ‘Süleyman Demirel’
Cumhurbaşkanı’nın ‘bâlâda mezkûr’ irşadı ile paranteze alınan bir toplumda  Hak, hukuk, demokrasi ve devlet
(Bir varmış bir yokmuş...)

Sami Selçuk, “Yolsuzluklar” ● Bakır Çağlar, “’İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku’ndaki Türkiye Üzerine Kısa Notlar” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Demokratik Bir Hukuk ve Adalet Sistemi İçin” ● Kâzım Berzeg, “Bürokrasi “Devlet” Değildir” ● Mehmet Turgut, “Politika ve Ahlâk” ● Nejat Göyünç, “Kemalizm ve Türkiye’nin Bazı Sorunları Hakkında” ● Karl Jaspers, “Demokrasi Eğitimi” ● Yıldız Akpolat-Davud, “Sosyolojik Yaklaşım ve Devlet ya da Türkiye’de Sosyoloji Üzerine Yorumsamacı Bir Deneme” ● Hüseyin Çelik, “ ’Dış Güçler’ Fobisi veya Kolayı Seçme” ● Habibul Haque Khonder, “Globalleşme Teorisi: Eleştirel Bir Değerlendirme” ● Cumhur Aslan, “Ziya Gökalp’te Anti-Osmanlıcı Düşünce ve Cumhuriyete Etkisi-II” ● Yıldız Akpolat-Davud, “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Sosyolojisinin Kaynakları I: Milli Tetebbûlar Mecmuası” ● İlber Ortaylı, “Cornell H. Fleischer: Mustafa Âli’si Üstüne” ● Mehmet Can Doğan, “Işığın Gölgesi ya da Bir Suç Ortaklığı” ● Ahmet Nezihi Turan, “Tarihçiliğimiz ve Türkiye İdare Tarihine Bir Kültür Çevresinden Bakmak (İlber Ortaylı Bibliyografyası ile)”

 

Sayı - 45
Mart-Nisan 1997
‘Dalâletten hidayete’, hidayetten siyasete...
Tasavvuf, Tarîkat, Cemaat...

Ahmet Yaşar Ocak, “İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar” ● Ahmet Turan Alkan, “Hürriyet ve Akıl Kavramları Etrafında Tarikat Vâkıâsına Yeniden Bakmak” ● Mehmet Demirci, “Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tarîkatler” ● Etem Ruhi Fığlalı, “Egemenlik Kimindir?” ● Kerem Doksat, “Dinî ve Mistik Yaşantıların Psikolojisi” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Cinsellik Kutsallık ve Kimlik: Toplumsal Düzenin Bedensel İnşası” ● Hasan Hüseyin Ongun, “Başlangıçtan Günümüze Said Nursi ve Nurculuk Hareketi” ● Hüseyin Bal, “Alevi-Bektaşi Topluluklarında Demokratik Kültür Geleneği” ● M. Naci Bostancı, “Türkiye Siyasetinin Geleneksel Bölünmesi ve Bugünkü Durumu” ● Hülya Küçük, “Osmanlılarda Tarikatlerin Fonksiyonları” ● Luc Ferry ile mülâkat, “’Laiklik Kutsallığın Sonu Değildir’” ● Fazlur Rahman, “İslâm’da Kadının Konumu” ● Ira M. Lapidus, “Tasavvuf ve Osmanlı İslâm Toplumu” ● John Robert Barnes, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarikatlar” ● Hamit Algar, “Nakşibendi Tarikatinin Tarihine Kısa Bir Bakış” ● H. Aliyar Demirci, “27 Mayısçıların Din Siyaseti” ● Gürcan Ültanır, “Avusturya ve Türkiye’de Temel Eğitim Kurumlarında 5. Sınıflarda Din Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması” ● Rıza Savaş, “Kur’an’ın Çok Eşliliğe Bakışı ve Hz. Peygamber’in Çok Kadınla Evlenmesinin Siyasî Boyutu” ● P. S. Van Koningsveld, “Ortaçağın Sonlarında Batı-Avrupa’daki Müslüman Esir ve Köleler” ● Yıldız Akpolat-Davud, “II. Meşrutiyet Dönemi Sosyolojisinin Kaynakları II: İslâm Mecmuası” ● Necati Tarıman, “Reenkarnasyoncu Ne Ola Ki?” ● Halil Edip Gür, “’Bir Gizli Servisin Tarihi-Milli İstihbarat Teşkilatı’ İsimli Kitap ve Düşündürdükleri”

Sayı - 46
(Yaz 1997)
Demokrasi, hukuk ve medya üzerine...

Sami Selçuk, “Sayın Cumhurbaşkanına” ● Fehmi Baykan, “Demokrasi, Laiklik ve Teokrasi, (‘Şeriatçılık’) Üzerine Bir Derkenar” ● Kâzım Berzeg, “Yargı Halka Dayanırsa Güçlü ve Bağımsız Olabilir” ● Coşkun Can Aktan, “Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk Sorunu” ● M. Naci Bostancı, “Öğrencilikten Kurtuluş Ütopyacılığına” ● Şenol Durgun, “Medya İletişimin Neresinde?” ● İhsan Keleş, “Türk Pozitif Hukukunda Enformasyon ve İfade Hürriyetinin Konumu” ● Hasan Öztürk, “Medya Bilmez Uydurur, ‘Şeyh Uçmaz Müridleri Uçurur’ ” ● M. Emin Köktaş, “Türk Modernleşmesinin Din Sorunu” ● M. Ali Kılıçbay, “Türkiye Tarihi Ne Zaman Başlar?” ● Ahmet Kanlıdere, “Kazan Tatarları Arasında Tecdit ve Cedit Hareketi (1809-1917)” ● Osman Kafadar, “Türk Aydınının Sâtı Bey Hakkında Kimi Yanılgıları Üzerine Düşünceler” ● Sefa Şimşek, “Tek-Parti Rejimlerinde Siyasi Propaganda Olgusu ve CHP Halk Hatipleri Teşkilâtı” ● Kerem Doksat, “Sevgi ve Bilgi Hakkında Kısa Bir Hikâye” ● Ernur Genç, “’Kentleşme’, Geleneksel-Modern Geriliminde Kimlikler ve Özgüllüğün Farklı Biçimleri” ● Ahmet Vehbi Ecer, “Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ve “Fetava-yı Ali Efendi” Maddesi” ● Şener Öztop, “”Ulusal Sinema Kavgası”ndan “Yeşilçam Günlüğü”ne” ● Selim Aslantaş, “Milli Tetebbûlar Mecmuası Üzerine Yazılan Bir Makaleyi Tenkid Münasebetiyle”

Sayı - 47
Eylül-Ekim 1997
Gündemimiz aynı: Demokrasi ve stratejik tartışmalar...

Sami Selçuk, “Hukukun Üstünlüğüne Yaslanan Demokrasi ve Belirleyici Sonuçları” ● Mustafa Çalık, “’Durumdan Görev Çıkarmak’ yahut Cumhuriyet Devletinde Cumhuriyet Hukukunun Reddi” ● Régis Debray, “Cumhuriyetçi misiniz, Demokrat mı?” ● Murat Yılmaz, “Devlet, Şeref ve Haysiyet” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Demokrasi Bizim Neyimize Gerek!” ● Zbigniew Brzezinski, “Bir Avrasya Stratejisi” ● Yusuf Erbay, “AB’nin Genişleme Süreci veya Yer Değiştiren Demirperde” ● Paul Kennedy - Robert S. Chase - Emily B. Hill, “Eksen Ülkeler ve Amerikan Stratejisi” ● İbrahim Mazlum, “Komünist Sistem Sonrası Dönemde Bulgaristan’da Türk Azınlık” ● Hikmet Tülen, “Parlamenter ve Başkanlık Hükümeti Sistemlerinin Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşlere Bir Bakış” ● A. Resul Usul, “Sivil Toplum, Oryantalizm, Demokrasi ve Osmanlı -Eleştirel Bir Yaklaşım-” ● Richard L. Chambers, “Bir Ondokuzuncu Yüzyıl Âlimi Ahmet Cevdet Paşa’nın Eğitimi” ● Kudret Bülbül, “Mondros Mütarekesi (Psiko-sosyolojik Bir İrdeleme)” ● Robert M. Grant, “İznik Konsilinde Din ve Siyaset” ● Abdullah Er, “Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I (Yaşar Nuri Öztürk)”

Sayı - 48
(Kasım-Aralık 1997)
Sene Sonu ‘Kırkambar’ı:
Siyaset, modernleşme, din, tarih, edebiyat yazıları

Ahmet Turan Alkan, “Kurtlar Sofrasında Davetsiz Bir Misafir” ● Murat Yılmaz, “Modernleşme, Din ve Siyaset” ● Lütfullah Karaman, “Atatürk’ün İki Ucu: Taktik Dindarlıkla Fikri Arkaplanda Pozitivizme Dair Örnek “Okuma”lar ve Notlar” ● Mustafa İsen, “Divanların Basım Yerlerine Göre Son Dönem Kültür Merkezlerimiz” ● Selâhattin Tozlu, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir İlmiyeli: Ahmed Şiranî Efendi” ● Ahmet Uzun, “Tarihsel Perspektifte İstanbul’un İâşesi” ● Bayram Bayraktar, “Çağdaş Tarihçilik Açısından Türk Tarih Tezi” ● Şener Öztop, “Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı” ● Sefa Şimşek, “Cumhuriyet Dönemi’nde Spor ve İdeoloji” ● Enis Turan, “’Bilgi Toplumu’ndan ‘İrfan Toplumu’na” ● Sabin Prätor, “Cuma Hutbeleri İle İlgili Bir Araştırma Üzerine İncelemeler” ● Hüseyin Bal, “Alevi-Bektaşi Sosyolojisinde Konu ve Yöntem” ● Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı - V: Nazım Hikmet”

Sayı - 49
(Ocak-Şubat 1998)
Lüksemburg Zirvesinin Ardından Türkiye’nin AB rüyası...
- Gerçekçi bir ümit mi, yeni bir BERLİN DUVARI mı?

Erol Manisalı, “Türkiye’nin Yeni Avrupa PolitikasıNe Olmalı?” ● Mülâkat / Yahya Sezai Tezel, “’Jakoben Devlet ve Bürokrasi Paradigması Ahlâken Yanlış, Pratik Olarak da İflâs Etmiş Bir Modeldir.’” ●  Yusuf Erbay, “Aslında Avrupa da ABD de Aynı Türkiye’yi İstiyor” ● Mülâkat / ●İlber Ortaylı, “Avrupalılar İçlerinde Müslüman Bir Kültürü İstemiyorlar; Peki Biz Niye Protestan Bir Kültürü İsteyelim?’” ● Kadir Koçdemir, “Avrupa Birleşik Devletleri ve Yeni Koordinatlar” ● The Economist’den, “Geleceğin Güç Dengesi” ● A. Nuri Yurdusev, “Türkiye ve Avrupa: Lady Mary ve Sir Slade’in Gözüyle” ● Murat Yılmaz, “Avrasya: Yeni Bir Uygarlık Yolu Olabilir mi?” ● Mithat Baydur, “AB Perspektifi ve Yeni Ufuklar” ● Ahmet Kuru, “Medeniyetler Çatışması: Bilimsel Gerçek mi, Tahrik Senaryosu mu?” ● Mustafa İsen, “Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları” ● Şerif Aktaş, “Edebiyat Teorisi Üzerine” ● M. Naci Bostancı, “’Bütün Kötülüklerin Anası’ Medya/Şiddet ve Cinsellik” ● Ö.Faruk Demirel, “Semiyotik ve Atom Çöpü” ● Vedat Bilgin, “Bilim Yanılır mı?”

Sayı - 50
Mart - Nisan 1998
MİLLİYETÇİLİK:
“telâffuzu kolay, grameri zor bir dil”

İlber Ortaylı, “Millet Kimliği Üzerine” ● Büşra Ersanlı Behar, “Milliyetçilik Teorileri;Avrasya’da Siyaset ve ‘İlişkiler’” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Milliyetçiliğinde Hakim Millet Kodunun Dönüşümü” ● M.Naci Bostancı, “Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Milliyetçiliğin Kimyası” ● Mülâkat / Isaiah Berlin, “ ’Volksgeist’ın Dönüşü’...” ● Benedict Anderson, “Yurtseverlik ve Irkçılık” ● Anthony D. Smith, “Milliyetçilik ve Kültürel Kimlik” ● Ernest Gellner, “Ulusculuk ve İdeoloji” ● Ghia Nodia, “Milliyetçilik ve Demokrasi” ● Montserrat Guibernau, “Ulusalcılığın Siyasal Karakteri” ● Erol Güngör, “Elie Kedouri’nin Avrupa’da Milliyetçilik Kitabına Önsöz” ● Nevzat Kösoğlu, “Türk Ülkücülüğü” ● Mülâkat / Devlet Bahçeli, “ ’Millî Devlet’lerin Zayıflatılması, Tarih Dışı ve ‘Geri’ Bir Anlayıştır’ ” ● Mülâkat / Muhsin Yazıcıoğlu, “Milliyetçilik Devlet Millet Kaynaşmasının Temel İlkesidir” ● Mustafa Çalık, “MHP: Asıl Şimdi; Fakat, Nasıl?” ● Ahmet Turan Alkan, “’Yerlilik’ ve “Milliyetçilik” Kavramının Siyasi Temsiline Dair Bazı Düşünceler” ● Beşir Ayvazoğlu, “Ah, O Eski Ülkücüler” ● Ahmet Turan Alkan, “Yatağına Kırgın Irmaklar” ● Cengiz Aydoğdu, “Yalnızlığın Asaleti veya Asaletin Yalnızlığı” ● Mehmet Can Doğan, “Millî Edebiyat, Milliyetçi Edebiyat, Etnik Edebiyat” ● Edward S. Lazzerini, “Gaspıralı İsmail Bey: Modernizm Söylemi ve Ruslar” ● Bekir Koçlar, “Türk Milliyetçiliğinin İnkılâpçı Yorumcusu: Recep Peker” ● Emre Öktem, “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Cumhuriyetin Niteliklerinden Milliyetçilik” ● Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı-VI : Ahmet Hamdi Tanpınar” ● Murat Yılmaz, “Siyasete Övgü” ● Coşkun Can Aktan, “ ‘Eski Sol’un Çöküşü ve ‘Yeni Sol’ Yutturmacası”

Sayı - 51
Yaz - 1998
Küreselleşme Karşısında İslâm, tarih ve sosyoloji....

Ahmet Yaşar Ocak, “Küreselleşme Karşısında İslâm yahut İslâm’ı Bugün ve Geleceğe Taşımak” ● İlber Ortaylı, “Tarih ve Sosyoloji” ● Ahmet Turan Alkan, “Türkiye’de “Sağ Gelenek”in Kısa Tarihi” ● Esat Öz, “Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Demokrat Parti” ● Mevlüt Uyanık, “İslâm ve Demokrasi İlişkisinin Mahiyeti” ● Mustafa Çalık, “ Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa Fikrinin Doğuşu” ● Cengiz Aydoğdu, “Mahzun Hudutların Tarihi” ● Coşkun Can Aktan, “ Türkiye’de Devlet Ahlâkının Yeniden Tesis Edilmesine Yönelik Öneriler” ● Ahmet Kuru, “ Türkiye’nin Orta Asya’ya Yönelişi: Yedi Asır Sonra Politika Değişimi” ● Gökhan Bacık, “Türk Dünyası Yeniden Yapılanırken İran Faktörü” ● Mehmet Hasgüler-Bülent Uludağ, “Nüfus Boyutuyla İsrail Filistin Uzlaşmazlığı” ● Kadir Koçdemir, “İlmiyle Âlim, İrfanıyla Arif; Ülgener” ● İsmail Görkem, “ Baha Said Bey’in Türkiye’deki Alevi-Bektaşi ve Nusayrî Zümreleri hakkındaki Araştırmaları” ● Hüseyin Çelik, “ Baha Tevfik Üzerine Bir Kitap” ● Jon E. Mandavile, “Faizli Dindarlık: Osmanlı İmparatorluğu’nda Para Vakfı Tartışması” ● H. İbrahim Acar, “Diyet Açısından Kadın-Erkek Ayırımı Problemi”

Sayı - 52
Eylül - Ekim 1998
75 yıllık Özlem:
Demokratik bir Cumhuriyet...
(Şimdi değilse ne zaman?)

Ahmet Turan Alkan, “Cumhuriyet,”İnanç” Değil “Akıl” Alanı Olarak Değerlendirilmelidir” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Cumhuriyetin Temeli” ● Sami Selçuk, “Atatürkçülük ve Gizli Antikemalistler” ● Erol Göka, “Bugün: Dünün ve Yarının İlginç Bir Karışımı” ● Mustafa Çalık, “Kuruluş Devrinin Anayasa Gelişmeleri ve 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda Siyasî Hürriyetler” ● Aydın Başbuğ, “Cumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Hukukun Konumu” ● Türel Yılmaz, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Orta-Doğu’ya İlişkin Dış Politikasının Genel bir Değerlendirmesi” ● Canan Ateş, “Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Boğazları” ● Coşkun Can Aktan, “Demokrasi Despotizm Değil midir?” ● Mehmet Ali Ünal, “Cumhuriyetin 75. Yılında YÖK Sansürü” ● Neşide Yıldırım, “Erol Güngör’ün Düşüncesinde Aydın” ● Maurice Najman, “Yüksek Teknoloji Savaşlarında Düzenin Sürdürülmesi: Amerikalılar 21. Yüzyılın Silahlarını Hazırlıyorlar”

Sayı- 53
(Kasım- Aralık 1998)
-meraklısı için-
fikir ve siyaset yazıları

Sami Selçuk, “Erkinci Demokrasi” ● Esat Öz, “Türk siyasetinin Temel Açmazı Olarak Kemalizm-Cumhuriyet-Demokrasi Denklemi” ● Kemal Gözler, “Cumhuriyet ve Monarşi” ● Etem Çalık, “Hukukun Bir Sosyal Düzen Kuralı Olarak Ahlâk ve Dinle İlişkisi” ● Murat Yılmaz, “Türk Milliyetçiliğinin Doğuş Dönemi” ● Chandran Kukathas, “İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum” ● Ahmet Helvacı -M. Turgut Demirtepe, “Yeni İşçi Partisi, Yeni Britanya: Global Kapitalizme ‘Sol’ Bir Katkı mı?” ● Seyyid Hüseyin Nars, “Mevlana ve Sufi Gelenek” ● Coşkun Can Aktan, “Modern Toplumların Vahim Hastalığı: Ahlâksızlık” ● Pegatha Taylor, “İnsan Kimliği ve Tarihin Biçimi” ● Turhan Kaçar, “Arius ve Ariusculuk (M. 318-381)” ● Servet Mutlu, “Bir Kitap Üzerine Düşünceler: Emre Kongar’ın 21. Yüzyılda Türkiye’si”

Sayı - 54
(Ocak- Şubat 1999)
İnsan hakları,  Millet, milliyetçilik,
Toplum ve ütopya üstüne çeşitlemeler...

Sami Selçuk, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Uygulaması” ● Mustafa Y. Aygün, “Hukukçu Gözü İle İslâmda Akıl Üzerine” ● M. Emin Köktaş, “İnsan Hakları Bildirilerinde Din Sorunu” ● Cengiz Aydoğdu, “Milletten Haberdâr Olmak” ● Murat Yılmaz, “Milliyetçilik: Anlayamamak, Anlatamamak ve Anlaşamamak” ● Naci Bostancı, “Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi” ● Kadir Koçdemir, “Jürgen Habermas ve Toplum Teorisi” ● Özcan Yeniçeri, “Karşı Ütopyalar Dünyasından Elektronik Diktatörlük Gerçeğine Bakış” ● Francis Fukuyama, “Savaşların Geleceği”

Sayı - 55
(Mart- Nisan 1999)
‘Derin devlet’     22
‘Derin Türkiye’     8
‘Taksime cami, Türkiye’ye cunta’     15
‘Sessiz çoğunluk’     3
‘Refah’ın alternatifi, dinimizin kefili’     12
‘Atatürk’ün Partisi’     8.7
‘Siyasî Çözüm’     4.7
‘Nadasa bırakılan’     1.5

Vedat Bilgin, “18 Nisan Seçimleri Üzerine” ● Metin Heper, “Başkalaşmadan” Değişen Milliyetçi Hareket Partisi ● Gökhan Çetinsaya, “Yüzde Otuz Beş’in Anlam ve Önemi Üzerine Bir Deneme” ● Hakan Yavuz, “MHP’nin Yükselişi: Demokrasi Rehin mi Alındı?” ● Yahya Sezai Tezel, “Halk Partililik Kimliğimin Bir Parçası İdi; Ama Ben Artık...” ● Ahmet Turan Alkan, “18 Nisan Seçimlerinin Uzak Sonuçlarına Dair Kehanetler” ● M. Naci Bostancı, “Seçimler ve Ülkenin Geleceği” ● Nevzat Akyüz, “Politik Bıkkınlığın Seçimi” ● Murat Yılmaz, “Merkezîleşen Siyasetin İdeolojisizleşmesi” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “ Kahredici Bir Özdeşlik: Seçim-Geçim” ● Mümtaz’er Türköne, “Savaşan Demokrasi” ● Mustafa Çalık, “Devlet, “Resmî İdeoloji ve Milliyetçilik Üstüne” ● Mustafa Kahramanyol, “Balkaniya” ● Noam Chomsky, “Dünyanın Efendisi : NATO”

Sayı - 56
(Yaz - 1999)
‘SÖZ’ÜN BİTTİĞİ YERDE SÖZÜN ZAHMETİNE KATLANACAKLAR İÇİN YENİDEN...
temel haklar, teâmül ve anayasa hukuku açısından
başörtüsü, laiklik ve demokrasi

Mustafa Erdoğan, “ Başörtüsü, İnsan Hakları ve Teâmüller” ● Ali D. Ulusoy, “Türban Sorunu ve Hukuk” ● Kemal Gözler, “Türk Anayasa Hukukunda Teâmül Olabilir mi?” ● Sami Selçuk, “Laiklik ve Demokrasi” ● Şerif Mardin, “Laiklik İdeali ve Gerçekler” ● Murat Yılmaz, “İrade İle Muhakeme Arasında Din ve Laiklik” ● Şaban Sitembölükbaşı, “Kültür Devrimi Yönüyle Atatürk Reformları” ● Ahmed Güner Sayar, “Nermin Suner-Pekin’i Rahmetle Anarken: Bir Vefa borcu” ● Coşkun Can Aktan, “Yeni Değişim Dinamikleri ve Devletin Yeni Rolü” ● Kadir Koçdemir, “Habermas ve Toplum Teorisi (II) - İletişimsel Davranış Teorisi” ● Bayram Bayraktar, “Türkiye’de Güneydoğu Sorunu: Tarihsel Arkaplân” ● M. Naci Bostancı, “Devlet Söyleminde Kürt Sorunu”

Sayı - 57
(Eylül - Ekim 1999)
‘MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞOLSUN!..’
Bir gün de ‘gözümüz aydın’ olacak mı?

Ahmet Turan Alkan, “Türk Toplumu Değişiyor, Devlet de Değişmek Zorunda” ● Cengiz Aydoğdu, “Milletin Sûreti Siyretinde Gizlidir” ● Sami Selçuk, “Yeni Adlî Yılı Açış Konuşması” ● Hüseyin Çelik, “Onlar Bizi Affetsinler!” ● Yunus Lengeranlı, “Ülkemizin Deprem Gerçeği: Tarihi perspektif, Bugün ve Gelecek” ● N.N. Ambraseys-C.F.Finkel, “ 10 Eylül 1059 İstanbul Depremi” ● Hakan Kaynar, “Duvarda Çatlak var!” ● M.Naci Bostancı, “Daha Çok Teoloji Değil Daha Çok Sosyoloji” ● Demet Özdenkoş-Tuncay Önder, “Seçim Sistemleri ve Yeni Arayışlar” ● Hüseyin Akyıldız, “Global Krizin Endüstri İlişkilerinde Ortaya Çıkardığı Sorunlar” ● Erhan Afyoncu, “Türkiye’nin Deprem Tarihi”

Sayı - 58
(Kasım-Aralık 1999)
ufukların efendisi
O S M A N L I L A R

Halil İnalcık, “Türk Devletlerinde Sivil Kanun Geleneği” ● İlber Ortaylı, “Osmanlı Barışı” ● Ahmet Yaşar Ocak, “700. Kuruluş Yıldönümünde Osmanlı İmparatorluğu...” ● Nejat Göyünç, “Osmanlı ve Devleti” ● Feridun M. Emecen, “ ‘Tavâif-i Mülûk’dan’ Osmanlılaşmaya” ● Ahmet Turan Alkan, “Hem Osmanlıyız, Hem Cumhuriyetçi!” ● Nuray Mert, “Osmanlı Laiktir Laik kalacak” ● Paul Wittek, “Devşirme ve Şeriat” ● Mehmet Öz, “Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti...” ● Gökhan Çetinsaya, “Çıban Başı Koparmamak: ”II. Abdülhamid Rejimine Yeniden Bakış” ● Madeline C. Zilfi, “Kadızâdeliler: Onyedinci Yüzyıl İstanbul’unda Dinde İhya Hareketleri” ● Mustafa İsen, “Osmanlı Hanedanının Şairlik Yönü” ● Fahri Unan, “Osmanlı Medreselerinde İlmî Verimi ve İlim Anlayışını Etkileyen Âmiller” ● Ahmet Nezihi Turan, “Pax Ottomana ve İlber Ortaylı” ● Mümtaz’er Türköne, “ Tanzimat’ın Bugünü” ● Selçuk Akşin Somel, “Osmanlılarda İslâmiyet ve Modernleşme...” ● Cennet Uslu, “Tarih Tezi Penceresinden Osmanlıya Bakmak” ● Yücel Öztürk, “Osmanlı Klâsik Sisteminin Teşekkülü ve Çözülüşü” ● Osman Gümüşçü, “H.S. Selen’in Unutulmuş Bir Makalesi: “Osmanlı Coğrafya Literatürü” ● Bayram Bilge Tokel, “Osmanlıdır Yas mı Tutar...” ● Mesut Yeğen, “”Devlet Söyleminde Kürt Sorunu” Vesilesiyle Eleştirel Bir Diyalog İmkânı”

Sayı - 59
(Ocak-Şubat 2000)
Yaşasın Siyaset

Nuray Mert, “Siyaseti Savunmak” ● Richard H. Kohn, “ Demokrasiler Ordu’yu Nasıl Denetler” ● Crane Birinton, “Bir Dinsel İnanç Olarak Jakobenizm” ● Sefa Şimşek, “Yeni Türkiye’de ‘Büyük Gelenek-Küçük Gelenek Etkileşimi” ● Hüseyin Çelik, “Türkiye’de Güçler Ayrılığı Gerçekten Var mı?” ● Mümtaz’er Türköne, “AB Güzergâhından Yansımalar” ● Kadir Koçdemir, “Millî Devlete (ve Siyasete) Vedâ mı?” ● Muammer Nurlu, “Avrupa’nın Irkçılık Nöbetleri ya da Avrupa Avrupa’ya Karşı” ● Dan Tschirgi, “İslâmcılardan Zapatalara, “Yeryüzü Marjinalleri”nin İsyanı” ● Ahmed Raşid, “Taliban: Aşırılığın İhracı” ● Peter Tomsen, “Ahmed Raşid’e Cevap: Afganistan’da Barış İçin Bir Şans” ● Necdet Subaşı, “Modernleşen Türkiye’de Dinin Referans Gücü” ● Antreo Leitzinger, “Çeçenistan Savaşının Tarihi Yansımaları” ● Naci Bostancı, “Özal’ın Anlamı” ● Nejdet Gök, “Osmanlı Diplomatikasında Bir Berât Çeşidi Olan -Ahidnâmeler-” ● Ali Ulusoy, “Deprem ve Hukuk” ● Naci Bostancı, “Not: Eleştirel Diyaloga Katkı” ● Sami Selçuk, “Türkiye Kapıda: AB’ye Girişte Sorunlar ve Olasılıklar”

Sayı - 60
(Mart-Nisan 2000)
1920-2000 TBMM 80 Yaşında!..
Seni gözbebeğimiz gibi koruyacağız!..

Ahmet Demirel, “1920-1923 Arasında Türkiye Dünyanın En İleri Temsilî Demokrasilerden Birine Sahipti” ● Ahmet Turan Alkan, “Türk Siyasî Hayatında Meclis ve Temsil Fikrinin Dönüşümü” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Ya Parlamento Demokratik Değilse” ● Ahmet Yeşil, “Osmanlı’da Siyasî Temsil ve Âyân Meclisi” ● Mustafa Erdoğan, “Anayasal Demokrasi Perspektifinden Türkiye” ●M. Naci Bostancı, “Siyasetin Arka Yüzü” ● Cengiz Aydoğdu, “İmkân Duygusu ve Siyasetin Mümkün Gerçekleri” ● Murat Yılmaz, “18 Nisan 1999 Seçimleri Sonrası: “Merkezin Demokrasisi” ● İdris Küçükömer, “Celâl Bayar’ın Başvekilim Adnan Menderes’e Yazdığı “Önsöz” Devlet ve Hükümet Birliğine Doğru” ● Karl Popper, “Demokratik Devlet Teori ve Pratiği Üzerindeki Yansımalar” ● Erik J.Zürcher, “Türkiye Cumhuriyetinde Osmanlı Mirası” ● Michael M. Pixley, “Erken Osmanlı Tarihinde Şeyhülislâmın Gelişimi ve Rolü” ● Abdulbaki Keskin, “AB, Türkiye, Dinlerarası Diyalog ve Son Din İslâm”

Sayı - 61
(Yaz 2000)
Siyaset, kültür, tarih ve din sosyolojisinin kronik gündemleri üstüne tartışmalar

İdris Küçükömer, “Bayar, Anayasa ve Üniversite” ● Tevfik Erdem, “Berkes ve Küçükömer’de Batılılaşma” ● Karl Popper, “Özgürlük ve Entelektüel Sorumluluk” ● Hamit Emrah Beriş, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Din-Devlet İlişkileri” ● Zeki Öztürk, “Türkiye’de Seçim Harcamalarının Denetlenmesi: Türkiye-Fransa Karşılaştırması” ● Mehmet Demirci, “Balkan Müslümanlığında Gazi-Dervişlerin Rolleri ve Sarı Saltuk Örneği” ● Dosay Kenjetay, “Tarihi Diyalektik Marksist Yorum Açısından ve Yesevilik Kültürü” ● John O. Voll, “Hadis Âlimleri ve Tarikatler: 18. Yüzyıl Harameyn Ulema Grubu ve İslâm Dünyasındaki Etkileri” ● Osman Gümüşçü, “Tarihî Coğrafya ve ‘An Historical Geography of the Ottoman Empire’ (D.E. Pitcher) Üzerine” ● Bedri Mermutlu, “Din Sosyolojisini Müjdeleyen Bir Eser: ‘Tarih-i Edyan’ ve Ahmed Midhat Efendi” ● Bünyamin Erul, “N. Abbot’un Aishah Adlı Kitabı ve Hz. Muhammed’in Sevgili Eşi Ayşe Çevirisi Üzerine”

Sayı - 62
(Eylül-Ekim 2000)
Hürriyetten siyasete Siyasetten Fikriyata...
DERSİMİZ TÜRKİYE

Mustafa Erdoğan, “Dersimiz Özgürlük” ● Hüseyin Çelik, “Türkiye’de Değişim ve Aydınlar” ● Kemal Gözler, “Türkiye’de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir” ● Kemal Özden-Ertuğrul Gündoğan, “Ombudsmanlık sistemi” ● Adem Artan, “Türk Siyasetinde İki Efsunlu Kavram: “İstikrar” ve “Merkez” ● Esat Öz, “20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Düşünce Hayatı, Bilim Zihniyeti ve Milliyetçilik” ● Celâl Bayar, “Atatürk Anayasasının Ruhu ve Atatürk” ● Kâzım Berzeg, “Stratejik Açıdan Türkiye’nin AB Üyeliği” ● Kadir Koçdemir, “Elden Giden Mekân” ● H.İbrahim Acar, “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” ● Karlheinz A. Geibler, “ Zamanlar Değişiyor”

Sayı - 63
(Kasım-Aralık 2000)
Türkiye’nin doğusunda Hazar’ın batısında
“Şarkın zehmetgeşleri” Rusya-Azerbaycan-İran

Zeynep Dağı, “Rusya’da Ulusal Kimlik Tartışmaları ve Federal Yapının Açmazı” ● Havva Kök, “Demokrasi ve Rus Dış Politikası” ● Audrey Alstadt, “Azerbaycan Burjuvazisi ve Bakü’de Kültürel Aydınlanma Hareketi: Milliyetçiliğe Doğru İlk Adımlar” ● Mitat Çelikpala, “1990’lı yıllarda Rusya-İran İlişkileri” ● Gökhan Çetinsaya, “Humeyni’den Rafsancani’ye İran Dış Politikası” ● İsmail Safa Üstün, “1843 Yılı Kerbela Olaylarının Osmanlı-İran Münasebetlerine Etkisi” ● Mazlum Uyar, “ Safevîler Döneminde (1501-1722) Devlet Ricâli-Ulema Münasebetleri” ● Türkkaya Ataöv, “Amerika’da Siyaset: Öncesi, Sonrası” ● Alev Sınar, “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Âdet ve Gelenekler” ● Kayhan Atik, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiyye Teşkilâtındaki Çözülmeye İlişkin Tesbit ve Teklifler” ● Füsun Alver, “Sembolik Politika ve Realitenin Medya Aracılığıyla Tasarlanması”

Sayı - 64
(Kış-2001)
● Ermeni Meselesi
● Küreselleşme ve millî Devlet
● Bölgeselleşme ve AB süreci

Gündüz Aktan, “ Devletlerarası Hukuka Göre Ermeni Meselesi” ● Halil Erdemir “ Erzurum’un Ruslar Tarafından 1878 İşgali ve Ermenistan Meselesi” ● Immanual Wallerstein, “Yirminci Yüzyıl: Gün Ortasında Karanlık” ● Noelle Burgi-Philip S. Golup, “Küreselleşme Gerçekten Ulus-Devletleri Lüzumsuz Hale Getirdi mi?” ●Werner Bonefeld, “Küreselleşme Siyaseti: İdeoloji ve Kritik” ● Bob Jessop, “Küreselleşme ve Ulus Devlet” ● Christopher Newman, “Realizm; Küreselleşme ve Bağımsız Devlet” ●  John Urry, “ Küreselleşme ve Vatandaşlık” ● Korkut Boratav (MÜLÂKAT) “Zarureti Fazilet Olarak Algılamamalıyız” ● Sübidey Togan (MÜLÂKAT) ● Kemal Gözler, “Devletin Bir Unsuru Olarak ‘Millet’ Kavramı” ● İhsan Dağı, “Avrupa Birliğine Doğru: Devletin ‘Batı’sı, Devletin ‘Beka’sı”


Sayı - 65
(Bahar - 2001)
Ekonomik kriz, Siyasî iflâs ve “Küresel” yalanlar...

Dani Rodrik, “Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Bir Kalkınma Stratejisinin Yerini Tutabilir mi?” ● Korkut Tuna, “Küreselleşme ve Hükümranlık Hakları” ● Durmuş Hocaoğlu, “ Siyâset ve Kirlilik” ● Naci Bostancı, “Krizin Aydınlığındaki Türkiye” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Globalleşme, Kriz ve Kamu Yararı” ● “SAYIŞTAY 2000 YILI MALİ RAPORU’nun “Özet”i” ● Vecdi Gönül, “Türkiye’nin ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nda Unutulan Bir Kavram: TBMM’nin Bütçe Hakkı ve Yeniden Yapılanma” ● Mustafa Çalık, “Ekonomik Kriz, Siyasî İflâs ve ‘Küresel’ Yalan” ● Ali Kahriman-Şafak G. Özkan, “Özelleştirme Göndemindeki Bor Madenleri” ● Zeki Ertugay, “Tarımda Tasfiye Zincirinin Önemli Bir Halkası” ● S. Rıdvan Karluk, “Türkiye Ekonomisinde ve Dünyada Krizler” ● Faruk Gülpınar - H. Vakıf Mercimek, “Dünya’da Tütün” ● Mustafa İmir, “Dünya Tarım Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türk Tarım Politikası” ● “THE ECONOMİST’in Telekom Yorumları” ● Kemal Gözler, “Anayasa Değişikliği Gerekli mi?”

Sayı - 66
(2001)
11 EYLÛL SAVAŞI:
İki ucu kirli âkıbeti meçhûl

Yahya Sezai tezel, “ Cinnetten Çıkış Yolu Akıl, Dürüstlük ve Cesaretten Geçecek” ● Naci Bostancı, “Savaşın Diğer Yüzü” ● Durmuş Hocaoğlu, “Vazıyet Kötü; Ama Hiçbir Şeyin Sonu Değil!” ● Nuray Mert, “Not For Sale!” ● Mümtaz’er Türköne, “11 Eylülün Medenî Dünyası” ● M. Hakan Yavuz, “11 Eylül: Zamanın Kırılışı ve Notre Dame Ayini” ● Gökhan Çetinsaya, “ Afganistan, Taliban ve Bin Ladin” ● Hakan Albayrak, “11 Eylül Sonrasına Dair Notlar” ● Mehmet Ali Kılıçbay, ‘İyi’ Terör ‘Kötü’ Teröre Karşı” ● Senail Özkan, “Bâbür, Goethe ve İkbal Kâbil’de” ● Niyazi Öktem, “ABD’de Din Olgusu” ● Türkkaya Ataöv, “Medya ve Demokrasi” ● Sami Selçuk, “2001-2002 Adlî Yılı Açış Konuşması (Özet)” ● Şahin Yaman, “Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Reformların 10 Yılı” ● “THE ECONOMİST’in ‘Küreselleşme’ Dosyası”

Sayı - 67
(2001)
yeniden aynı tartışma
KÜLTÜR ve MEDENİYET
(İnat da bir murattır!)

Ahmet Turan Alkan, “Türkler Yeni Bir Medeniyet Tasavvur Edebilirler mi?” ●  Durmuş Hocaoğlu, “İstunbal Rûhu ve Akdeniz Kültür Bütünlüğü” ● Mümtaz’er Türköne, “Medeniyetin Jeopolitiği” ● Naci Bostancı, “Kafa karıştıran Kültür” ● Senail Özkan, “Medeniyet Kavşağında İki Sonsuzluk Yolcusu” ● Beşir Ayvazoğlu, “Tanpınar ve Türk Kültürü” ● Nuri Bilgin, “Teoriden Pratiğe, Modelden Temsile... Yurttaşlık” ● Selim Somçağ, “Osmanlı Avrupa Birliği’nde” ● Türkkaya Ataöv, “Güney Asya’da Terör, Kan, Uyuşturucu, Paralı Askerler...” ● Remzi Kılark, “Değişik Bir Amerikalı” (Mülâkat) ● Ignacio Ramonet, “Şer Ekseni” ● Ziya Gökalp, “Hars Zümresi, Medeniyet Zümresi” ● Ahmet Hamdi Tanpınar, “Medeniyet Değiştirmesi ve İç İnsan” ● Mümtaz Turhan, “Kültür ve Medeniyet” ● Cemil Meriç, “Umrândan Uygarlığa” ● Erol Güngör, “Teknoloji ve Kültür Değişmesi” ● Oswald Spengler, “Batının Çöküşü” ● Arnold Toynbee, “ İslâm, Batı ve Gelecek” ● Pitirim A. Sorokin, “Modern Toplum Felsefeleri Arasındaki Anlaşma Alanları” ● Fernand Braudel, “Uygarlıkların Grameri”

Sayı - 68
(2002)
Filistin ve Orta Doğu
-Ramallah’da Figan Var-

Soli Özel, “105 Yıllık Mesele” ● Ş. Tufan Buzpınar, “Filistin Meselesi’nin Ortaya Çıkışında İngiltere’nin Rolü” ● Ahmet Davutoğlu, “Filistin Meselesi ve Yeni Müzakere Döneminin Ön Şartları” ● M.Naci Bostancı, “Filistin, Bir Kelime...” ● Yağmur Atsız, “Filistin Milistin” ● Ömer Kürkçüoğlu (Mülâkat), ”Türk Dış Politikasının Ana Ekseninde Tarih, Coğrafya ve Konjonktür İç İçe Olmak Zorundadır!” ● Hasan Ünal, “ Türkiye ve Ortadoğu: Filistin’den Irak Senaryolarına Türkiye ve Orta Doğu Sorunları” ● Hakan Yavuz, “Türk-İsrail İlişkileri: Reddedilmişlerin Dansı” ● Nuri Bilgin, “Ermeni Soykırım İddiaları ve Tarihin İnşası” ● Justin McCarthy, “Kim Başlattı?” ● Ercüment Kuran, “Türkiye’de Kültür Bunalımı” ● Ignacio Ramonet, “Dünyanın Yeni Yüzü” ● Ahmet Melih Saraçoğlu, “Evrensel Özgürlük Alanının İnşasını Yeniden Düşünmek: İnsan Hakları”

Sayı - 69
(2002)
Modern Avrupa medeniyeti, Türk ekonomisi
ve Küreselleşme üstüne kestirme bir ufuk turu

Senail Özkan, “Faust Efsânesinden Modern Avrupa Medeniyetine” ● Selim Somçağ, “Türk Ekonomisi İçin Âcil Reçete” ● Mahfi Eğilmez, “ABD ve Küreselleşme” ● Alessandro Baricco, “Küreselleşme ve Markalar” ● Nazım Öztürk, “IMF’nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri” ● Sami Selçuk, “14.06.2002 Tarihli Ayrılış Mesajı” ● Eriman Topbaş, “Fransa’da Yöresel Dillerin Öğretimi” ● Graham E. Fuller, “Siyasal İslâmın Geleceği” ● Abdullah Temizkan, “Usul-ü Cedit ve Tatar Burjuvazisi” ● Mustafa Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Medreselere Genel Bir Bakış” ● Necdet Subaşı, “Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları”

Sayı - 70
(2002)
3 Kasım’da Ne Oldu?
a. “Bizans Düştü!”
b. Mıntıka Temizliği
c. Muhafazakâr “inkılâb”
d. Sadece “seçim”
(kimileri için zafer, kimileri için hezimet)

Mümtaz’er Türköne, “3 Kasım: Bizans Düştü!” ● Ahmet Turan Alkan, “Seçimlerin Ruhu” ● Sami Selçuk, “Nelerin Reddi? Kimlerin İktidarı? Hukukun Tanısı Ne?” ● M. Naci Bostancı, “Seçimler ve AK Parti” ● Metin Heper, “Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmeleri ile İlgili Bazı Düşünceler” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Sosyalizmsiz Sol” ● Mehmet Özden, “Kasım Devrimi” ● Gökhan Çetinsaya, “Türk Muhafazakârlığının Temelleri Üzerine Bir Deneme” ● Cengiz Aydoğdu, “Siyaseti Gösteriye Alet Etmek...” ● Nevzat Akyüz, “Siyasetin Seçimi mi, Seçimin Siyaseti mi?” ● Tuncay Önder, “Toplumsal Ekoloji Üzerine Bir İnceleme” ● Ali Kahriman, “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Doğal Kaynaklarımızın Önemi” ● Yakup Çelik, “Attila İlhan’ın Roman Öncesi ve İlk Romanı: Sokaktaki Adam” ● Edward Shils, “Merkez ve Çevre”

Sayı - 71
(2002)
Az Gelişmişlik
(Elimizle ettiğimiz, başımızla çektiğimizdir !)

Samuel P. Huntington, “Mühim Olan Kültürlerdir” ● Lawrance E. Harrison, “Kültür Neden Önemlidir?” ● Lawrance E. Harrison, “Gelişmeci Kültür Değişmesini İlerletmek” ● Francis Fukuyama, “Sosyal Sermaye” ● David Landes, “Kültür, Hemen Hemen Bütün Farklılıkların Kaynağıdır” ● Ronald Inglehart, “Kültür ve Demokrasi” ● Dwight H. Perkins, “Hukuk, Aile Bağları ve Doğu Asya Usûlü Ticaret” ● Niyazi Öktem, “Anadolu’daki Irksal ve Kültürel Alaşım” ● Ayşegül Sever, “Güvenlik Yapılanmalarında Balkan Krizlerinin Rolü ve Türkiye’ye Yansımaları” ● Fatih M. Dervişoğlu, “Bir İnkılâpçı Padişah’ın Hayatından İlginç Detaylar” ● Alexander Beningsen, “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Sömürge Devrimi” ● Ali Kahriman - İlgin Kurşun, “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Doğal Kaynaklarımızın Önemi” ● Michael Löwy, “ Ulus-devlet, Milliyetçilik, Küreselleşme, Enternasyonalizm” ● G. Boxberger - H. Klimenta, “Küreselleşmenin On Yalanı” ● Kadir Koçdemir, “Şarkın Zevali”

Sayı - 72
(2003)
DİN ve SİYASET
seçme yazılar

Şerif Mardin, “Kültür ve Din” ● Nur Vergin, “Din ve Devlet İlişkileri: Düşüncenin ‘Bitmeyen Senfoni’si” ● Ahmet Yaşar Ocak, “Türkiye’de Uzlaşma Problemi ve İdeolojik Çatışmanın Merkezindeki İslâm” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Post Modernite ve Kültür Olarak İslâm” ● M. Naci Bostancı, “Daha Çok Teoloji Değil Daha Çok Sosyoloji” ● Hayrettin Karaman, “İslâm’da Din Devlet İlişkileri” ● Durmuş Hocaoğlu, “Batı Tarzı Dünyevîleşme: Laiklik ve Sekülerlik” ● Ahmet Turan Alkan, “Tarih, Din, Bilim ve Siyaset Beyanındadır” ● Mustafa Erdoğan, “Başörtüsü, İnsan Hakları ve Teâmüller” ● Ali D. Ulusoy, “Türban Sorunu ve Hukuk”

Sayı - 73
(2003)
TARİH VE TEFEKKÜR
Seçme yazılar

İlber Ortaylı, “Tarih Nedir?” ● Durmuş Hocaoğlu, “Tarihin Ontolojisi Üzerine Bir Deneme” ● Mustafa Erdoğan, “Farabi’nin Siyaset Felsefesi Üstüne” ● Sami Selçuk, “Sokrates ve ‘Savunma’sı” ● Ahmet Yaşar Ocak, “İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar” ● Ahmet Turan Alkan, “Osmanlı Tarihi: Bir ‘İnanç Alanı!’” ● Metin Heper, “Osmanlı’da Devlet Geleneği” ● Mustafa İsen, “Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları” ● Mehmet Öz, “Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti” ● Gökhan Çetinsaya, “ ‘Çıban Başı Koparmamak’: II. Abdülhamid Rejimine Yeniden Bakış” ● Nuray Mert, “Osmanlı Laiktir Laik Kalacak” ● Ahmet Kanlıdere, “Kazan Tatarları Arasında Tecdit ve Cedit Hareketi”

Sayı - 74
(2003)
FİKİR HAYATIMIZDAN
seçme yazılar

Nur Vergin, “Cumhuriyetin Yönetilebilirliği İçin İktidar Yapısında Değişim” ● Sami Selçuk, “Düşün Özgürlüğü” ● Durmuş Hocaoğlu, “Siyâset ve Tefekkür Tarihimizde Otorite” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Kemalizm Tartışmalarının Kültürel Doğası Üzerine Bazı Notlar” ● Deniz Gürsel, “Milletin Organik Aydınları” ● Mehmet Ali Kılıçbay, “Birey Kimliğinin Belirlenme Alanı Olarak Demokrasi” ● Ahmet Yaşar Ocak, “Küreselleşme Karşısında İslâm” ● Mümtaz’er Türköne, “Savaşan Demokrasi” ● Mustafa Erdoğan, “Anayasal Demokrasi Perspektifinden Türkiye” ● Ahmet Turan Alkan, “Türk Siyasî Hayatında Meclis ve Temsil Fikrinin Dönüşümü” ● Ahmet Demirel, “1920-1923 Arasında Türkiye’de Temsilî Demokrasi” ● Eric J. Zürcher, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Osmanlı Mirası” ● Gündüz Aktan, “Devletlerarası Hukuka Göre Ermeni Meselesi”

Sayı - 75
(2003)
MİLLET, MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ KİMLİK ve DEVLET
seçme yazılar

M. Naci Bostancı, “Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik” ● Mümtaz’er Türköne, “Millî Devlet-Laiklik-Demokrasi” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Milliyetçiliğinde Hakim Millet Kodunun Dönüşümü” ● Erol Göka, “Bugün: Dünün ve Yarının İlginç Bir Karışımı” ● Nuri Bilgin, “Çok Kimliklilik ve Cumhuriyetin Yurttaşlığı” ● Büşra Ersanlı, “Milliyetçilik Teorileri; Avrasya’da Siyaset ve ‘İlişkiler’” ● Ayşe Kadıoğlu, “Milletini Arayan Devlet: Türk Milliyetçiliğinin Açmazları” ● A. Coşkun Kırca, “Neden Millî Devlet? Neden Tekil Devlet?” ● Mustafa Çalık, “Devlet, Resmî İdeoloji ve Milliyetçilik Üstüne”

Sayı - 76
(Bahar - 2004)
28 MART SEÇİMLERİ
siyasetle sosyolojinin buluştuğu nokta

Nur Vergin, , “ Siyaset İle Sosyolojinin Buluştuğu Nokta” ● Erol Göka, “Bir Merkez Hikâyesi” ● M. Naci Bostancı, “3 Kasım’dan 28 Mart’a Siyasal Haritadaki Şekillenme Sürüyor” ● Ali Yaşar Sarıbay, “2004 Yerel Seçimlerinin Demokratik Anlamı” ● Vedat Bilgin, “Bir Seçim Sonucu Her Zaman Görünenden Daha Derin Anlamlar Taşır” ● Mehmet Özden, “Türkiye’nin Seçim’leri” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Estetize Olan Hayatımız ve Yerel Seçimler” ● Nevzat Akyüz, “Denizciler ve Balıkçılar İçin Uyarı” ● Yıldırım Koç, “Seçimler ve Türkiye’yi Bekleyen Sorunlar” ● Durmuş Hocaoğlu, “Felsefe ve Hikmet Üzerine” ● Fatih M. Dervişoğlu, “Atatürk Devri Tarihçiliğine Bir Bakış ve Dönemin Günah Keçisi ‘Müverrih’ Ahmet Refik Altınay (1882-1937)” ● Ahmet Yeşil, “Türkiye’de Modernleşme ve Bürokrasi” ● Aliyar Demirci, “Osmanlı Meb’usan Meclisi’nin Büyük Biraderleri: Osmanlı Âyan Meclisi (1908-1912)”

Sayı - 77
(Yaz-2004)
“iki cihan âresinde”
YARINKİ TÜRKİYE

Mahir Kaynak, “Umudun Adı Türkiye” ● Ahmet Turan Alkan, “Dedelerinden Torunlarına Mektup ● Hasan Ünal, “Oyun Planı: Üniter Devletten Federasyona mı?” ● Deniz Ülke Arıboğan, “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Üzerine” ● Erkin Ekrem, “Doğu Türkistan Sorunu ve Türkiye-Çin İlişkileri” ● Mustafa Kahramanyol, “Büyük Arnavutluğa Evet, Fakat Bir Şartla!” ● Selim Somçağ, “Güçlü Türkiye Sanayileşmiş Türkiye’dir” ● Büşra Ersanlı, “Sosyal Adalet Gündemden Düşerken...” ● Yağmur Atsız, “Türkiye İçin ‘Tek Yön’ Avrupa” ● M. Naci Bostancı, “Gelecek Üzerine Konuşmak” ● Yıldırım Koç, “Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye” ● Behçet Kemal Yeşilbursa, “İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğu Projeleri” ● Marina Ottaway-Thomas Carothers, “Büyük Ortadoğu Projesi: Yanlış Bir Başlangıç” ● Joseph S. Nye, Jr, “Amerikan Yumuşak Gücünün Gerileyişi” ●  Zalmay Khalilzad, I. O. Lesser, F.Stephen, “Türk Batı İlişkilerinin Geleceği” ● İlber Ortaylı, “Osmanlı Millet Sistemi ve Sosyal Boyutları” ● Sarah Moment Atış, “Amerika’daki Türk Edebiyatı Araştırmaları”

Sayı - 78
(Güz-2004)
DÜNYA KONJONKTÜRÜ :2004
-ekonomi ve siyaset-

Yahya Sezai Tezel, “Kararsız ve Topal Bir Küresel Dönüşüm Sürecinde Dünya Konjonktürü: 2004, Ekonomi ve Siyaset” ●  Ayşe irmiş, “Küreselleşen Üretimle Beraber Artı Emek ve Artı Risk Değerinin Küreselleşmesi” ● Yusuf Bayraktutan, “Bilgi, İktisadi Gelişme Evreleri ve ‘Mal’dan ‘Sanal’a Paranın Evrimi” ● Ahmet Turan Alkan, “Türkiye’nin Karantina Günleri” ● Seçkin Sevim, “Kemal Tahir ve Türk Solu” ● Feyzullah Eroğlu-Ayşe İrmiş, “Yönetim Krizlerine Karşı Yönetim Ahlâkının Yeniden İnşası” ● E. Lâle Demirtürk, “Siyah Kimliğinden Beyaz Kimliğine ‘Irksal Geçiş’ Süreci: Afrika Kökenli Amerikan Edebiyatında Kültürel Melezlenme” ●  Yıldız Akpolat, “Cumhuriyet Dönemi Türk Sosyoloji Tarihi Çalışmaları I : İş Mecmuası ● Erol Göka, “Gelenekselci Liberalizm”

Sayı - 79
(Kış-2004)
AB’nin 17 Aralık Kararı:
“Kapıyı açıyoruz ama, iğneli fıçıdan geçeceksin!”

Gündüz Aktan, “Brüksel Zirvesi’nin Ardından” ● Hasan Ünal, “17 Aralık Kararları: Müzakere Et Ama Üyelik Olmaz” ● M. Naci Bostancı, “Türkiye’nin AB Üyeliği 17 Aralık İtibariyle Daha da Zorlaşmıştır” ● Mustafa Çalık, “Bizler ki “Aziz-i Vakt İdik” Acep Kimler “Zelil Kıldı Bizi”? ● Ahmet Turan Alkan, “Geleceği Çalmak” ● Gökhan Çetinsaya, “Üç Tarz-ı Siyaset” ● Nevzat Akyüz, “Olay Galiba Brüksel’de Geçiyor” ● Selim Somçağ, “AB Yalanı Teneşirde” ● Yiğit Bulut, “Türkiye Bağımsız mı?” ● Ali Kahriman, “AB Sürecindeki Türkiye’nin Enerji Politikaları” ● Nevzat Akyüz, “Bürokratın Tabiatı, Tarihi ve Devleti” ● Nezahat Altuntaş, “Kısmî Kimliklerin Evrensel Konumlanması” ● Hilâl Onur İnce, “Carl Schmitt’in Siyaset Anlayışının 11 Eylül Sonrası ABD Güvenlik Politikasına Yansımaları” ● Recep Ardoğan, “İslâm Açısından İnsan Hakları” ● Enver Demirpolat, “İbn Miskeveyh’in el-Fevzu’l Asğar Adlı Eseri”

Sayı - 80
(Bahar-2005)
Millî Kimlik, milliyet, milliyetçilik…
- sınırlar zorlanırken -

Erol Göka, “Ulusal Kimlik “-Kimlikleriniz Lütfen!” Diye Sorulmaz” ● Yahya Sezai Tezel, “AB’ye Üyelik Serüveninin En Zor Meselesi: Millî Bütünlük ve Kimlik” ● M. Naci Bostancı, “Yakın Tarihin Güzergâhında Kolektif Kimlikler” ● Ahmet Turan Alkan, “Milliyetçilik… şehirlilik… köylülük…”  ● Nevzat Kösoğlu, “Millî Kimlik ve Gökalp” ● Nuri Bilgin, “Çokkültürlülük ve Ulusal Kimlik” ● Şeref Ünal, “Azınlık Haklarının Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Korunması” ● Vedat Bilgin, “Etnisite, Millî Kimlik, Tarih ve Toplum” ● Mustafa Çalık, “Kimlik ve Siyaset: Toplumdan ve Devletten Bakarak…” ● Mucip R. Han, “Balkanlar’da ‘Öteki’: Sırpların ve ‘Türklerin’ Tarihî İnşaları” ● Gian Enrico Rusconi, “Bir Avrupalı Kimliği İnşa Etmenin Zorluğu” ● Gündüz Aktan, “Milli Dalga” ● Mustafa Çalık, “Hangi Milliyetçilikle Nereye Kadar?”


Sayı - 81
(Yaz - 2005)
Türkiye’nin geleceği için
analizler, alıştırmalar, açılımlar…

Gündüz Aktan, “Türkiye’nin Geleceği” ● Şeref Ünal, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” - ÖCALAN DAVASI -  ● Ahmet Turan Alkan, “Türkiye’nin Yakın Geleceği Üzerine Serbest Spekülasyonlar” ● Hilmi Demir, “Cemaatin Dirilişi ve Yükselişi Miti: Şiddete Direnmenin İmkânsızlığı” ● Mehmet Özden, “İdeoloji ve Sosyoloji Arasında Kemalizm” ● Selim Somçağ, “Türk Milliyetçiliği” ● Serdar Sement, “Siyasi Sistemler Bizatihi Gayesiz Olabilir mi?” ● Mustafa Altunoğlu, “İki Farklı Çok Kültürlülük Yorumu –Kymlicka ve Kukathas Diyalogu-”  ● Abdulkadir İlgen, “Para-Sermaye ve Ekmek Bağlamında Faiz/Riba Meselesi” ● H. Bayram Soy, “Birinci Dünya Savaşı Sonrası ‘Orta Doğu’da Alman İngiliz Mücadelesi” ● E. Lale Demirtürk, “Amerikan Romanında ‘Zenci’ Nasıl Okunmalı? –Küreselleşmenin ‘Öteki’ Yüzüne Eleştirel Bir Bakış-”

82. SAYI
(Güz - 2005)
Sonbaharda
‘kırkambar’ yazıları…

Erol Göka,  – Murat Beyazyüz – Fatih Volkan Yüksel, “Savaş Meydanlarından Müzakere Masalarına”● Guenter Lewy, “Ermeni Soykırımı Davasının Yeniden Değerlendirilmesi” ● Ş. Tufan Buzpınar, “Küreselleşme ve Osmanlı Tecrübesi…”  ● Orçun İmga, “Hollanda’da Siyasî Partiler ve Siyasîi İklimin Değişimi…” ● Mustafa Altunoğlu, “Avrupa Parlamentosu’ndaki Siyasî Gruplar…” ● Gökhan Çetinsaya, “Anayasa Referandumu Kavşağında Irak” ● M. Naci Bostancı, “Türkiye’nin Yakın Tarihinde Gelenek ve Kalkınma İlişkisi” ● Ali Kahriman – İlgin Kurşun, “Özelleştirilen Erdemir Gerçeği ve Beklentiler” ● Süleyman Seyfi Ögün, “Şehre Tepeden Bakan Adam: Yahya Kemal” ● Cengiz Aydoğdu, “Eğitimin Milliyeti Değil Ciddiyeti Mühimdir” ● E. Lale Demirtürk, “Türkiye’deki Batı Edebiyatı Bölümlerinin Kültürel İşlevi ve Pedagoji Sorunu” ● Cazim Gürbüz,  “Varlık Vergisi ve Edebiyatı” ● Hilal Onur İnce, “Bertolt Brecht ve Yanılsama Yöntemi” ● Eric Hobsbawm, “Savaş ve Barışın Geleceği” ● Erol Göka, İzmir :Türk Düşüncesinin Temiz ve İşlek Limanı” ● Kaan Kutlu Ataç, “Orta Doğuda Mitler ve Gerçekler…” ● EK: SİYASÎ VESİKALAR “ ‘3 Ekim 2005 ‘tarihli Müzakere Çerçeve Belgesi”

Sayı - 83
(Kış - 2005)
Böyle mi konuşacağız artık:
 Kimlikleriniz lûtfen!..

Ahmet Turan Alkan, “On Yıl Sonra Sudan Çıkan Parakete: Cedit Grubu’nun ‘Güneydoğu Raporu’ Bugüne Ne Söylüyor?” ● Erol Göka – Murat Beyazyüz, “Yeni Dünya Düzeninin ‘Kimlik Siyaseti’: Psikolojik Bir Bakış Denemesi” ● Nevzat Kösoğlu, “Milli Kültür-Mozaik Kültür ve Etnisite” ● M. Naci Bostancı, “Kimlik Tartışması Hayatın Telâffuzu Üzerinden Yürümeli” ● Mehmet Öz, “Kimlik Tartışmalarına Osmanlı Kimliği Vasıtasıyla Bir Katkı: Osmanlı Devleti Kimler Tarafından Nasıl Kuruldu?” ●Gülten Sarı, “Türk Grup Davranışı -Dede Korkut’tan, Anadolu Türklerine-” ● Cengiz Güleç, “Evrensel Bir Kimlik Mümkün mü?” ● Sami Selçuk, “Demokrasinin Boyutları” ● Şahin Filiz, “Mevlana’da Şehirlilik, Mistisizm ve Türklük” ● Nezahat Altuntaş, “Siyasal İslam’da Küreselleşme ve Milliyetçilik Bağlamında Makro ve Mikro Yansımalar” ● Bernard Lewis, “Siyasi Uzviyet” ● Emile Durkheim, “Büyük Adamlar ve Tarihteki Rolleri” ● Mehmet Turgut, “Benzeri Çok Olan Bir Tipin Hayatından Kesitler”

Sayı - 84
(Bahar - 2006)
MİLLÎ KİMLİK
Türk-İslâm... ‘sentezi’ mi, ‘tevhidi’ mi?

Yalçın Koç, “Anadolu Mayası” ● M. Şükrü Hanioğlu, “Max Weber – İslâmi Calvinistler” ● Ahmet Turan Alkan, “Anadolu Kaplanları ve Muhafazakâr Bunalım” ● Hasan Celâl Güzel, “Bu Mazlum, Lakin Vakur Millet ● Erol Göka – Murat Beyazyüz, “Her Kimlik Ulusal Kimlik Değildir!” ● A. Nuri Yurdusev,  “İslam Niçin ve Hâlâ Avrupa’nın Ötekisidir?” ● M. Naci Bostancı “Kolektif Kimlik” ● Azmi Özcan, “Dinimizi Yeniden Yorumlamak…” ● Mehmet Kerem Doksat, “Yunus ve Mevlâna ‘Hümanist Düşünürler’ miydi?”  ● Gökhan Çetinsaya, “Irak ta Yeni Dönem, Orta Doğu ve Türkiye” ● E. Lale Demirtürk,  “Amerikan Toplumunda ‘Beyaz Irkçılığı Etüdleri’ ” ● Turhan Yörükhan, “Mehmet Turgut’un Yazdıkları” ● Cazim Gürbüz, “Dört Romanda Serbest Fırka”

Sayı - 85
(Yaz - 2006)
Kaynayan kazana yaz sıcağında komşu düş’ün)mek...

Yalçın Koç, “Anadolu Mayasında Toplum” ● Ahmet Turan Alkan, “Türkiye’de Merkezi Bürokrasinin Nesebi ve İdeolojisi Üzerine Uluorta Tahliller ve Muhafazakâr Bunalım ● İlknur Türe, “Ran Hirchl, Anayasal Denetim Sekülarizm ● Kadir Gürler, “Toplumsal Dinamizmin Sağlanmasında Hadislerin Rolü” ● Cengiz Sunay, “1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasi İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü (Şeraiti-Kutub-Mevdudi)” ● Mehmet Önal, “Yahudilik Hristiyanlık ve Müslümanlıkta Laikliğin Kökleri ve Türkiye’deki Laiklik” ● Neslihan Yalman, “Küllî ve Cuz’î (kısmî) Tarih Yazıcılığı Açısından Musahipzade Celal ve Örnek Bir Oyun: Bir Kavuk Devrildi”

Sayı - 86
(Güz - 2006)
Tereddütler coğrafyasında yön bulmak için...

Yalçın Koç, “Anadolu Mayası ve ‘Kelam’, ’Söz’,’Logos’ ” ● Mustafa Akyol, “İsrail’e Karşı Ne Yapmalı?” ● Kaan Kutlu Ataç, “Ortadoğu’da “Nereden”,”Nereye?” ● Yunus Zeyrek, “Ahıska Türklerinin Vatana Dönüş Mücadelesi” ● Cengiz Sunay, “Kemalist Bir Başyapıt; Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya’sı Üzerine” ● Neslihan Yalman - A. Hilmi Bağcı, “Kemal Tahir’in Kurt Kanunu’ndaki Emin Bey ve Kara Kemal” ● Mustafa Güçlü, “Küreselleşmenin Tarihi Seyri”

Sayı - 87
(Kış- 2006)
‘Anadolu mayası’nı bilmek yahut kendi hikâyemizi
‘etraf’lıca ve yeniden düşünmek

Yalçın Koç, “Anadolu Mayası ve Doğuş, Evrim, Kimlik” ● Murat Beyazyüz, “Türk’ün Tüp Bebeği ‘Düşünce’ ” ● M. Naci Bostancı, “Türkiye Kendisinin ve Bölgenin Hikâyesini Yeniden Düşünmeli” ● Gökhan Çetinsaya, “Nükleer Kriz Sürecinde İran ve Türkiye” ● Halis Çetin, “Medeniyet Tutulması” ● Mustafa Kahramanyol, “Türkiye’nin Balkanlardaki Önemi” ● Güldeniz Katırcı, “Sosyal Bilimler ve Psikoloji: İnsan Kısım Kısım ve Erol Göka” ● D. Celaleddin Kavas, “Bir Hukuk Politikası Olarak Uyum Süreci” ● Mehmet Akıncı – Özgür Önder, “Entelektüeli Evrensellik ve Oryantalizm Ekseninde Yeniden Düşünmek”

Sayı - 88
(Bahar - 2007)
Milliyetçilik problemleri...
- Tartışmak için mi, uğraşmak için mi ?
- Bölünmek için mi, bütünleşmek için mi ?

Ahmet Turan Alkan, “Kürt Meselesi: Tüneldeki Işık!” ● Murat Beyazyüz, “Milliyetçilik Üzerine Akıl Oyunları” ● M. Naci Bostancı, “Milliyetçilik ve Türkiye” ● Mehmet Öz, “Milliyetçilik Eleştirileri Hakkında Bazı Düşünceler “ ● Güldeniz Katırcı, “İdeolojik Kimlik Krizi ve MHP” ● Mustafa Akyol, “Türk Milliyetçiliğinin Kürtlükle İmtihanı” ● Kadir Koçdemir, “Birlikte Yaşama Nizamları ve Milli Devletin Geleceği” ● Mıroslav Hroch, “Milliyetçi Akımlardan Millete” ● Durmuş Hocaoğlu, “Amerikan Milliyetçiliği: O’Sullivan ve Bellamy” ● John L. O’Sullivan, “Geleceğin Büyük Milleti” ● Edward Bellamy, Milliyetçiliğin Amerika’daki Gelişimi” ● Bernard Lewis, “Tarihçilik Maceram” ● Durmuş Hocaoğlu, “Bilgi’den Kudret’e, Kudret’ten Tahakküm’e” ● Yıldız Akpolat, “Devrim, Muhafazakâr Düşünce ve Pozitivizm” ● Fazlı Arabacı, “Türkiye’ye Yönelik İstikrarsızlık Stratejileri ve Din”

Sayı - 89
(Yaz - 2007)
Hukukun Siyesetle İmtihanı...
(Sınıfta kalan kim ?)

Kemal Gözler, “Hukukun Siyasetle İmtihanı: Kim Sınıfta Kaldı?” ● İlknur Türe, “Ran Hirschl, Anayasal Denetim, Sekülarizm” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Kurucu Yasa Meselesi!” ● Ahmet Turan Alkan, “1982 Anayasası Miadını Doldurdu: Ya Sonrası?” ● Murat Beyazyüz, “Yorum Paradigması ve Mistik Hukuk” ● M. Şükrü Hanioğlu, Kavramlar Yorumlanmamalı, Tartışılmamalı mı?” ● Mustafa Akyol, “Devlete ‘Ilımlı İslam’ Değil Ilımlı Laiklik Gerek” ● Güldeniz Katırcı, “Kuvvetler Ayrılığından Kuvvetler Çatışmasına” ● M. Naci Bostancı, “Siyasal Olanı Hakikileştiren Mitingler” ● Tuncay Önder, “3 Kasımdan22 Temmuz’a Türkiye Siyaseti” ● Hüseyin Yayman - Sinan Zeyneloğlu, “CHP-DSP İttifakı, İmkânlar ve Sorunlar …” ● Mümtaz’er Türköne, “Durduğumuz Yer Neresi?” ● Mülâkat / Nuri Bilgin, “Kimlikler İnşa Ürünüdür” ● Cengiz Sunay, “Türk Siyasî Hayatının Bunalım Evreleri ve Ordu” ● Adem Çaylak, “Türkiye’de Siyasal Muhalefet Kültürü” ● E. Lâle Demirtürk, “Sherley Anne Williams’ın Dessa Rose Romanı…” ● Ahmet Yeşil, “Türkiye Cumhuriyeti’nde İlk Derleme Çalışması” ● Anayasa Mahkemesi, “Gerekçeli Karar”

Sayı - 90
(Seçim - 2007)
22 TEMMUZ 2007
Sosyolojinin siyasete cevabı

● Sami Selçuk, “Anayasa Mahkemesinin Karar(lar)ı... Öncesi ve Sonrası” ● İlknur Türe, “Anayasal Denetimin Gücü Üzerine Teoriler” ● D. Celaleddin Kavas, “Araçsal Akıl ve ‘367 Kararı’ “ ● Nur Vergin, “Siyaset ile Sosyolojinin Buluştuğu Nokta” ● Nur Vergin, “Merkeze Talip Bir Çevre Partisinin Önlenemez Yükselişi” ● Ali Yaşar Sarıbay, “AKP: Liberalizmin Sosyalleştirilmesi” ● Ahmet Turan Alkan, “Toplumun Bürokratik İktidara Resti” ● M. Naci Bostancı, “Seçimin Aklı” ● Erol Göka, “ ‘Aydın’ mısın ‘Okur-yazar’ mı?” ● Deniz Beyaz-Murat Beyaz, “Kazanan Aynı, Peki ya Değişen Ne?” ● Tuncay Önder, “22 Temmuz’a Dair Notlar” ● Murat Yılmaz, “CHP ve 22 Temmuz Seçimleri” ● Hüseyin Yayman, “22 Temmuz 2007 Referandumu” ● Mustafa Akyol, “Kürt Sorununa Ak Çözüm mü?” ● Hüseyin Yayman, “DTP Oyları Neden Geriledi?” ● Derda Küçükalp, “Çoğunlukçu Demokrasi ve Sorunları” ● Yusuf Devran, “Medya Bağlamında 22 Temmuz Seçimleri”

Sayı - 91
(Güz - 2007)
TÜRKİYE, AMERİKA, ORTA-DOĞU...
Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Jeopolitik

Özdem Sanberk, “Yirmi Birinci Yüzyılda Türk-Amerikan İlişkileri” ● Soli Özel, “Dış Politika Çeşitlemeleri” ● M. Naci. Bostancı, “Türkiye-Amerika İlişkilerinin Kısa Tarihi” ● İhsan Şerif, Kaymaz “Geçmişten Geleceğe Musul” ● Çağrı Erhan, “Irak’ın Kuzeyine Doğru İki Senaryo: ‘Kürt Devletinin ya Cellâdı Olacaksın ya da Hâmisi’ ” ● Mustafa Aydın, “Türk-Amerikan İlişkilerinde Irak’ı Aşmak” ● Güldeniz Katırcı, “Pragmatist Tanımlama, Oportünist Müdahale: Küresel Anti-Terör Bu mu?” ●Hikmet Tülen, “Yeni Anayasa Önerileri: Tanıdık Bir Serüvende İlginç Açıklamalar” ● Erol Göka, “Otorite Devlette mi Olsun, Sosyopatide mi?” ●Murat Yılmaz, “21 Ekim Referandumu: İhtilâfı Demokratikleştirmek” ● Müslüme Narin, “Türkiye’nin Enerji Politikaları” ● Cengiz Sunay, “Tek Partili Yılların Ekonomipolitiği”

Sayı - 92
(Kış - 2008)
Sosyoloji, siyaset, hukuk ve felsefe yazıları...

Nur Vergin, “Sosyoloji ve Siyasetin Dayanılmaz Ağırlığı ya da Hafifliği Üzerine Notlar” ● Vedat Bilgin, “Türkiye’de Siyasal Sürecin Analizi: Farklılaşma Düzeyleri, Aktörler, Davranışlar” ● Murat Beyazyüz, “İnsan Psikolojisi ve Demokrasi - I ” ● Davut Dursun, “Türk Siyasetinde Muhalefete Karşı Tahammülsüzlük ve Demokratikleşme…” ● Tuncay Önder, “Üniversite Tartışması Üzerine” ● Lütfü Özcan-Fatma Yurttaş, “Türk Anayasalarında Cumhurbaşkanlığı Kurumu” ● Senail Özkan, “Doğu-Batı Güzergâhında Mevlana ve Goethe” ● Ergün Yıldırım, “Islahat Fermanından ‘Sivil Anayasaya’ya: Modernleşmenin Fermanları” ● Abdulkadir İlgen, “Kalvinizmin Gölgesinde Gelişen Bir Sınıf; Müslüman Burjuvazi veya Kalvinist Müslümanlar” ● Nuray Karaca, “İki Köy Türünde Toplumsal Yapı Araştırması” ● Murat Saraçlı, “AGİT ve Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü” ● Şükrü Nişancı,  “Öznel Aklın Politik Vechesi Olarak Bilim” ● Tuncay Saygın, “Cemil Merç’in Psikolojisi”

Sayı - 93
(Bahar - 2008)
DEMOKRASİ: ‘Mevzuata Aykırı!’

Sami Selçuk, “Cumhuriyet Savcısı, Parti Kapatma Davası ve Hedefte Sapma” ● Ergun Özbudun, “Siyasi Parti Kapatma Davalarında Türk AYM ile AİHM Arasındaki Yaklaşım Farkı” ● Kemal Gözler, “Parti Kapatmanın Kriteri Ne? Parti Kapatmaya Karşı Anayasa Değişikliği Çözüm mü?” ● Şeref Ünal, “Siyasi Partilerin Yasaklanmasına İlişkin Venedik Komisyonu Raporu…” ● Yusuf Şevki Hakyemez, “Türkiye’de Statükoyu Korumada Bir ‘Can Simidi’: Militan Demokrasi” ● M. Naci Bostancı, “Tuhaf Bir Ülkeyiz Vesselam” ● Murat Beyazyüz,  “İnsan Psikolojisi ve Demokrasi – II ” ● Ayşe İrmiş – Nursin Alaboğa, “Küresel Dil Oluşturma Çabaları ve Az Gelişmiş Ülke Üniversiteleri” ● Çiğdem Erdem, “Hasan Âli Yücel ve Kültür Milliyetçiliği” ● Cengiz Sunay, “Orhan Erkanlı’nın Anıları Ekseninde 27 Mayıs ve Sonrası” ● Mevlüt Özben, “Batı-Dışı Modernleşme Deneyimleri ve Yapay Kutsallıklar” ● Hatice Sevgi Zengin, “İran: ‘Atanmışlar’ versus ‘Seçilmişler’ ya da Muhafazakârlar versus Reformistler” ● Abdülkadir İlgen - İdiris Demirel, “Eleştirel Açıdan Tarihsel Arkaplanıyla Egemen Bilgi Yapıları Rejimi ve Sosyal Teori” ● Aydın Işık, “Augustinus Teodisesinde Özgür İrade, Kader ve Lütuf Problemi” ● Ediz Doğan, “Muhafazakâr Modernliğin Estetik Temeli: Dergah Dergisi”

Sayı - 94
(Yaz - 2008)
100. Yılında
II. Meşrûtiyet
(Siyaset ve fikriyatımızın laboratuarı)

M. Şükrü Hanioğlu, “Bir Asır Sonra ‘İnkılab-ı Azim’ ” ● Ahmet Turan Alkan, “Aradan Geçen Bir Asır, II. Meşrûtiyet’i Kavrayışımızda Neleri Değiştirdi?” ● Nevzat Kösoğlu, “Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu” ● Mehmet Özden, “İttihat ve Terakki’den CHP ye Türkiye’de Halkçılığın Jakoben Yönleri” ● Nazım H. Polat, II. Meşrutiyet Devri Sosyal ve Kültürel Hayatının Bazı Tanıtıcı Vasıfları” ● Mehmet Can Doğan, “Şairin Meşruiyeti, Şiirin Meşrutiyeti” ● Yahya Sezai Tezel, “Yakup Kadri’nin ‘Ziya Gökalp’ Yazısı Üzerine” ● Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Ziya Gökalp için”  ● Ziya Gökalp, “Tanzimat’ın İki Hatâsı” ● Ergün Yıldırım, “II. Meşrutiyet’te Pozitivizm Düşüncesi” ● H. Aliyar Demirci, “Padişah’ın Meclisi Açış Nutuklarına Meclisin Verdiği Cevaplar” ● Aytekin Ersal, “Türk Hukuk İnkılabı ve Kılıçzade Hakkı” ● Şeref İba, “Osmanlı’dan Günümüze Parlamenter Devamlılık…” ● Tuncay Önder, “Dâimî Kriz ya da Dâimî ‘İstisna Hali’ “ ● Murat Beyazyüz, “İnsan Psikolojisi ve Demokrasi - III” ● Taha Akyol, “Ama Hangi Atatürk Hakkında Bir Eleştiri Üzerine” ● Tanel Demirel, “ Bir Doktora Tezi, Akademisyen Sorumluluğu ve Üniversitenin Halleri”

Sayı - 95
(Güz - 2008)
Gündemde olmayan mühim mevzular...

Erol Göka, “Türklere Bilimden Bakmak” ● Murat Saraçlı, “Türk Dış Politikasındaki ‘Dış Türkler’ Sorunsalı Çerçevesinde Batı Trakya (Müslüman) Türk Azınlığı” ● İlyas Söğütlü-İdiris Demirel, “Kapitalizm ile İlişkisi Çerçevesinde Sosyal Bilimler, Avrupamerkezcilik ve Postmodernizm” ● Tuncay Saygın, “Ötekinin Keşfi ve Benlik Sancısı Olarak Batılılaşma” ● Ömer Karaoğlu, “Bir Türk Dostu (mu?): David Urguhart ve Osmanlı Ekonomisine Dair Düşünce ve Etkileri” ● Sevgi Türkmenoğlu “Aydın Kavramı Üzerine” ● Meşküre Yılmaz, “Amerikalılar Türkiye’ye Ne Zaman Geldi” ● Pierre Bourdieu, “Sosyoloji ve Demokrasi” ● Mehmet Akif Okur, “Millet-İmparatorluklar Çağının Eşiğinde: Genişleyen Dünyada Küresel Kapitalizmin Yeni Mimarisine Doğru” ● Necmettin Alkan, “Tarih Araştırmalarında Paradoksa Tipik Bir Örnek: II. Abdülhamid, Jöntürkler ve 1908 İhtilâli”

Sayı - 96
(Kış- 2009)
Krizin öteki yüzü:
Millî Devlet’in yükselişi mi?

Roger C. Altman, “2008 Krizi ve Batıya Jeopolitik Darbe” ●Immanuel Wallerstein, “Büyük Burhan” ● Durmuş Hocaoğlu, “Batıda Kurumsallaşmış Sosyal Patolojik Davranışlar” ● Etem Çalık, “Hristiyan Medeniyeti’nin Felsefi Kaynakları” ● M. Niyazi Öktem, “Opus Dei: Katolik Kilisesi İçindeki Konumu ve Gücü” ● Himmet Konur, “Türkiye’de Modernizm, İslamlaşma ve Tarikatlar…” ● Hatice Sevgi Zengin, “Muhafazakârlığın ‘Evrimi’ ” ● Adem Çaylak-Fatih Ertugay, “Türkiye’de Modernleşen ‘Siyasi Sağ’ın Temel Dinamikleri…” ● Erkin Emet, “Doğumunun 100. Yılı 2008’de Kaşgarlı Mahmut” ● Erkin Ekrem, “Bilge Kağan’dan Kaşgarlı’ya: Türk Kimliğinin Oluşmasına Tarihsel Bir Bakış” ● Feyzullah Eroğlu, “Yönetici Şiddeti: Yönetim Gücünün Kötüye Kullanımı” ● Emel Karagöz, “Antropoloji Biliminin Doğuş- Oluşum Sürecinde İletişim Olgusunun Rolü ve Önemi” ● Ülkü (Demirtürk) Demirdöğen, “Ege’de Hava Sahası ve FIR Sorunu” ● Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devlette Yargı” ● Ramazan Topraklı, “Tahrip Edilen Yer Adlarımız Hakkında”

Sayı - 97
(Bahar - 2009)
MART 2009 SEÇİM ve HÜZÜN SEÇİM

Nuri Bilgin, “Psiko-sosyolojik Açıdan Seçim Sonuçları” ● M. Naci Bostancı, “Seçimler Demokrasinin Gücünü, Milletin Asli Fail Olduğunu Gösterdi” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Seçimlerde Görülmeyen: Eşitlik Olarak Demokrasi” ● Vedat Bilgin, “Her Seçim Bir Şey Söyler” ● Gökhan Çetinsaya, “2000’li Yılların Başlarında Türk Siyasi Hayatını Açıklayabilecek Bir Anahtar” ● M. Hakan Yavuz, “Yapısal ve Konjonktürel Okuma: 29 Mart Seçimleri” ● Kemal Görmez, “2009 Yerel Seçimleri Üzerine” ● Mehmet Özden, “Toplum Siyasetle Başbaşa Kalınca; Herkes Galip ve Herkes Mağlup” ● Tuncay Önder, “Kazananı ve Kaybedeni Olmayan Bir Seçim” ● Hüseyin Yayman, “29 Mart Seçimleri Yerel Seçim mi? Genel Seçim mi?” ● Yusuf Devran-Gülcan Seçkin, “Seçimlerin Siyasal Kampanya Tekniği Açısından Değerlendirilmesi” ● Mustafa Altunoğlu, “Yerel Seçimler ve Kimliğin Artan Gücü” ● Ahmet Yeşil, “Türkiye’nin Seçim Deneyimleri” ● Adem Esen, “2009 Seçimlerinde Konuşul(a)mayan Yerel Yönetim Sorunları” ● Zafer Yıldırım, “Türk Siyasi Hayatında 12 Mart” ● Derda Küçükalp, “Yeni Sağ” ● Bülent Çelikel, “Din Eğitimi Neden Çağdaşlaş(a)madı?” ● Mehmet Atalan, “Makâlât’ın Tahkikli Neşri” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Modernite Karşısında Cemaat”
HÜZÜN
BBP Genel Merkezinin Resmî Tebliği ●Ahmet Turan Alkan, “Artık Hiç Birimiz Genç Değiliz!” ● Senail Özkan, “Gök Ekini Biçmiş Gibi” ● Nevzat Kösoğlu, “Muhsin Başkan” ● M. Naci Bostancı, “Muhsin Başkan” ● Salih Serin, “Bir Yağmur Damlasında Buluşabilmek” ● Kadir Koçdemir, “Daima Huzurdaydı, Daim Huzura Gitti” ● Servet Avcı, “Böyle Olmalı Final Dediğin” ● Hakan Albayrak, “Yazıcıoğlu Hakkındaki Bazı Sûizanlara Dair” ● Ebubekir Kurban, “Birliğe Adanmış Bir Ömür” ● Ahmet Özcan, “Bu Dava Sürecek, Bu Ocak Tütecek” ● İbrahim Kiras, “Yazıcıoğlu Niçin Demokrattı?” ● Avni Özgürel, “Anılarda Yaşamak” ● Ahmet Kekeç, “Dosttu, Delikanlıydı ve Umur Görmüştü” ● Mehmet Güneş, “Kadri Seng-i Musallada Bilinen Bir Güzel İnsan: Muhsin Yazıcıoğlu”
Siyasî hayatından İşaretler, metinler, belgeler
1) Refah-Yol Koalisyonuna Niçin Güvenoyu?
2) BBP’nin 1. Olağanüstü Kurultay Konuşması
3) BBP’nin 2. Olağanüstü Kurultay Konuşması
4) 6 Temmuz 2002 Tarihli Basın Açıklaması
5) BBP’nin Nisan 2007  Beyannâmesi
6) Bir Seçim Yenilgisinin Yorumu / Mustafa Çalık

Sayı - 98
(Yaz 2009)
GÜZEL TÜRKİSTAN
senge ne boldı ?
(Urumçi Katliâmını Unutmayacağız!)

Mustafa Çalık, “Milliyetçilik, Millî Kimlik, Kolektif Haklar ve ‘Açılım’a Dair…” ● Erkin Emet, “5 Temmuz Urumçi Katliâmının Gerçek Yüzü” ● Âlimcan İnayet, “Rabia Kadir’in Hayatı ve Mücadelesi” ● Mülâkat / Rabia Kadir ● Âlimcan İnayet, “Çin’in Uygur Türklerine Yönelik Asimilasyon Politikası ve Bunun Sonuçları” ● Erkin Ekrem, “Urumçi Olayı: Çin Medyasında Türkiye Karşıtı Yorumlar ● Selçuk Çolakoğlu, “Türkiye Çin İlişkilerinde Zemin Arayışları: Uygurlar İkili İlişkilerde Köprü mü, Engel mi?” ● Yahya Sezai Tezel, “Küreselleşme Dönemi Bitti mi?” ● Köksal Şahin-Dilşad Türkmenoğlu Köse, “Küresel Malî Kriz Ulus Devlet Tartışmaları Açısından Ne Anlama Geliyor?” ● Mehmet Özden, “Türkiye’de İktidar Sosyolojileri” ● İdiris Demirel, “İsmet Özel’de Kapitalizm ile İlişkisi Çerçevesinde Türklük ve Türk Milliyetçiliği” ● Turgut Şahin, “İslâm Yönetim Anlayışının Tarihî Arka Planı: Cahiliye Dönemi Arap Yönetim Mantığı” ● Cedit Grubu, Güney-Doğu Meselesi (Mayıs 1995 Tarihli Rapor)   

Sayı - 99
(Güz - 2009)
‘AÇILIM’ :
Cevap anahtarı mı, soru kâğıdı mı?

ERZURUM KONGRESİ BEYÂNNÂMESİ (7 Ağustos 1919) ● Nevzat Kösoğlu, “ ‘Açılım’ın Eski Tarihine ve Yeni Söylemine Dair Birkaç Not”  ● Ali Yaşar Sarıbay, “Açılımın Öteki Yüzü” ● Hasan Celâl Güzel, “Kimlik ve Demokratik Açılım” ● İhsan Fazlıoğlu, “Türklüğe Dair” ● Süleyman Seyfi Öğün, “Politika - Kültür İlişkilendirmesinin Sorunları” ● Ali Bulaç, “Toplum, Kimlik ve Gelecek” Vedat Bilgin, “ ‘Açılım’ı Kimin İçin Tartışıyoruz?” ● Kemal Gözler, “Üniter Devlet ve Demokratik Açılım” ● İhsan Peter A. Andrews, “Görünen Köy Kılavuz İstemez” ● Faruk Kurtbaş, “Aşure Kadar Tatlı ve Çelik Misali Katı” ● Kadir Koçdemir, “Fiilî Âlemin Ölçeği” ● Ahmet Taşgetiren, “ ‘Tek Millet’ Sorunu” ● Hüseyin Yayman, “Demokratik Açılım Tartışmalarına Tarihten Bakmak” ● Mehmet Öz, “Osmanlı İdaresinde Kürtler ve Özerklik” ● Mustafa Aksoy, “Kürtler Hakkında Mitolojik Teoriler” ● B. Ernest Renan, “Millet Nedir?” ● Chiris Gilligan, “Anlaşmanın On Yıl Sonrasında Kuzey İrlanda” ● Jessie Blackbourn, “Uluslararası Terörizm ve Terörizm Karşıtı Hukukî Düzenleme” ● Diego Muro - Alejandro Quiroga, “İspanyol Milliyetçiliği: Etnik mi Medenî (civic) mi?”


Sayı - 100
(Kış - 2010)

100. Türkiye Günlüğü
'ber- vech-i âtî'dir:

Nevzat Kösoğlu, “Kitap Şuuru” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Demokrasinin Paradoksları” ● Nuri Bilgin, “Sosyal Bilimlere Şaşı Bakmak” ● Senail Özkan, “Mevlânâ’nın Aşk Felsefesi” ● İhsan Fazlıoğlu, “ Semanîyeden Süleymaniye’ye: Bir Küllî’ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet” ● Ali Bulaç, “Bir Arada Yaşama Tecrübesi: Mardin Modeli” ● Rahmi Deniz Özbay-Yaşar Bülbül, “Osmanlı Devleti’nde Bir Teknoloji Transferi Yöntemi Olarak Yabancı İş Gücü İstihdamı” ● Ülkü (Demirtürk) Demirdöğen, “NATO’nun Yeni Stratejisi ve Barışa Destek Operasyonu” ● İlyas Söğütlü, “Türk Modernleşmesi Sürecinde Mithat Paşa” ● Yılmaz Bingöl-Mustafa Çolak, “Merkez-Çevre Teorisi Hâlâ Türk Siyasetini Açıklıyor mu?” ● Polat Kara-Recep Korkut, “Küresel(leşen) Göç ve İçeri/Dışarı Göç Arasında Türkiye” ● Hatice Sevgi Zengin, “ Postmodern Eleştiri” ● Menderes Coşkun, “Türk Eğitim Sistemi Neden Nitelikli Bilim İnsanı Yetiştiremiyor?” ● Nurçin Yıldız, “ Mehmet Mühenned Olunca” ●  Muhittin Bilge, “İdeolojinin Siyasetinden Siyasetin İdeolojisine” ● “Mutlu Dirlik, “ Ölme –Ölümün ve Geride Kalanların Psikolojisi-“ ● Deniz Bölükbaşı, “Tarihi Gaflet: Ermenistan Protokolleri”

Sayı - 101
(Bahar - 2010)
50. Yılında “ Vak’a-yı Şerriye...” 27  M a y ı s
demokrasi tarihimizin “Kerbelâ”sıdır !

Cengiz Sunay, “27 Mayıs Ne idi?” ● Avni Özgürel, “Bürokratik Vesayetin Kilit Taşı Olarak 27 Mayıs” ● İsmail Küçükkılınç, “27 Mayıs ve Basın” ● Cengiz Sunay, “27 Mayıs ve Küfür Edebiyatı” ● Kemal Biberoğlu ile Mülâkat, “Adnan Bey son derece demokrat, liberal ve laik bir adamdı.” ● Naci Bostancı, “Kendini Evinde Hissetmek” İlknur Türe, “Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin Oluşturulma Süreci ve 1961 Anayasası” ● Hikmet Tülen, “Son Anayasa Değişiklikleri ve Türk Anayasa Yargı Sisteminde Reform Arayışları” ● Cengiz Aydoğdu, “Türkiye’de Seçkin Zümrenin Değişimine Dair Bir İzah Denemesi” ● Gültekin Yıldız, “Sultanın Ordusu”ndan “Askerî Bürokrasinin Devleti”ne ● Erhan Afyoncu - Uğur Demir, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyanlar Hakkında Bazı Düşünceler” ● İhsan Fazlıoğlu, “İstanbul’dan Varlık, Var-olan ve Yokluk’a Kadîm Bir Nazar” ● Hanifi Özcan, “Türk Düşünce Hayatında Mâtüridîlik” ● İsmail Küçükkılınç, “27 Mayıs İçin Seçilmiş Bibliyografya”

Sayı- 102
(Yaz - 2010)
Türkiye’de Türkiye Günlüğü
Türkiye Günlüğü’nde Türkiye
‘’Her şey akar; tarih, insan ve fikir...’’

    Mehmet Özden, “Niçin Türkiye Günlüğü ?” ●     Erol Göka,  “Türkiye Günlüğü Kimlerin Dergisi?” ● Naci Bostancı, “Türkiye’nin Günlüğü Olan Dergi” ● Şerif Mardin, “Türk Islahatçılarının Zihin Dünyası (1700-1900)” ●      Gökhan Çetinsaya, “Tanzîmat, Açılım, Glasnost” ●  Tuncay Önder, “Tanzîmat ve İdarî Yapı” ●     Bilâl Karaca, “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İktisat Anlayışı” ● Aytekin Ersal, “83    I. TBMM Gizli Zabıtlarında Musul Meselesi” ●  Recep Temel, “Osmanlıdan Cumhuriyete     1876-1921-1924 Anayasalarında Vergilendirme Yetkisi ve Gelişimi” ● Fırat Kargıoğlu, “Bir Entelektüelin Düşünsel Sancıları...” ●  Ümit Kurt, Türkiye’nin Darbeler Tarihine Bakışta     Kritik Bir Eşik olarak 27 Mayıs 1960” ●  Hanifi Özcan, “Mâtüridî’nin Düşünce Sistemine Felsefî Bir Yaklaşım” ● Mustafa Çalık, “Mülâkat”

Sayı - 103
(Güz - 2010
“Referandum” yorgunluğunun ardından
iç ve dış siyasetten kesitler...

    Hatem Ete, “Siyasetin 12 Eylül Referandumu ile İmtihanı” ● Mevlüt Özben, “Bir “Kutsal Evlilik” Hikâyesi:     Muhafazakâr Modernleşme” ● Ümit Kurt, “Başörtüsünü Nasıl Tartışacağız?” ● Murat Ercan, “ABD ve AB Arasında Rusya’nın İran Politikası” ● Murat Saraçlı, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde     Yunanistan Faktörü...”  ●  Aytekin Ersal, “Nutuk’ta Muhalefet” ●  Hanifi Özcan, “Mâtüridî Ahlâkına Felsefî Bir Yaklaşım” ● Seçil Mine Türk, “Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi” ● Mustafa Çalık, “Savunma”

Sayı - 104
(Karagüz- 2010)
Durmuş Hocaoğlu’na Aarmağan

Durmuş Hocaoğlu, “Zamanın Kısa Tarihi” ● Durmuş Hocaoğlu, “Yeni Bir Dünya’nın Alt Yapısına Dair” ● Durmuş Hocaoğlu, “Tarih’in Ontolojisi Üzerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beşerî Tarih” ● Durmuş Hocaoğlu , “Felsefe ve Hikmet Üzerine” ●     Durmuş Hocaoğlu, “Bilgi’den Kudret’e, Kudret’ten’Tahakküm’e” ●     Süleyman Seyfi Öğün, “Durmuş Hocaoğlu’nun Ardından” ●    A. Teyfur Erdoğdu, “Durmuş Hocaoğlu’nu Tarihçiler Öldürdü!” Mustafa Öztürk, “Türkçe Kur’an Tercümelerinin Dramatik Hikâyesi” ● Hanifi Özcan    , “Mâtüridî Metafiziğine Bir Bakış” ● Cengiz Aydoğdu, “Kalb ile İnşa Ettiğimiz...” ● Naci Bostancı, “İktidar ve İnsanın İyiliği / Kötülüğü” ● Erol Göka, “Siyasetin En Kolay Yolu: Gerilim” Senem Kurt Topuz, “Yurttaşlık Kavramı ve Türkiye’de Yurttaşlık Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme” ● İsmail Köksal, “Zihniyet ve İktisat Zihniyeti Kavramı” ● Fatih Yalçın, “Milli Mücadele Döneminde Çıkan     Bir Edebiyat ve İlim Mecmuası: Genç Yolcular”

Sayı - 105
(Kış- 2011)
Magrib’den Maşrık’a Âlem-i İslâm

Zekeriya Kurşun, “Ortadoğu’ya İçerden Bakabilmek” ● Ahmet Kavas, “Afrika’daki Ayaklanmalar     Yeni Bir İstilânın Başlangıcı mı?” ● Ali Bulaç, “Ortadoğu: Öfkenin Patlaması” ● Hakan Yavuz - Umut Uzer, “Arap Baharı ve Orta Doğu’da Demokratikleşme” ●  Gökhan Çetinsaya, “Ortadoğu’da Türklerin Bin Yılı” ● Hüseyin Arslan, “Yasemin Devriminin Etkisindeki Tunus’un Siyasal Sistemine Bir Bakış” ● Hakan Albayrak, “Bahasına Yüz Sene Verdiğimiz İnkılâb-ı Hürriyet” ● Said Nursî, “Hutbe-i Şâmiye ve Zeyl’i” ●     Yahya Sezai Tezel, “Ben Bu Gidişle Galiba CHP’ye Oy Vermeyeceğim; Çünkü...” ● Ayşe İrmiş, “Küreselleşme Çarkı İçerisinde Fason Üretim ve Çin Dişlisi” ● Mustafa Kahramanyol, “Siyasî İdare, Türkiye ve Başkanlık Yönetimi” ●  Cengiz Aydoğdu, “Bilginin Sebep Olduğu...” ● Hanifi Özcan, “Mâtüridî Metafiziğine Bir Bakış (II)” ●     Sevgül Türkmenoğlu - Yüksel Çabaz, “Nurettin Topçu’da İdeal Gençlik Kavramı ve Yarınki Türkiye Tasavvuru” ● H. Bahadır Türk, “Siyasal Bir Figür Olarak     Uğur Mumcu’yu Konumlandırmak” ●  Ali Yaşar Sarıbay, Bir Politik İktisatçının Güncel Dünyaya Bakışı” ● Durmuş Hocaoğlu, “Batı’da Kurumsallaşmış Sosyal Patolojik Davranışlar”

Sayı - 106
(Bahar - 2011)
12 Haziran 2011 Seçimleri
“Malûmun İlâmı”

Ali Yaşar Sarıbay, “12 Haziran Seçimlerinin Politik Semptomları” ● Nuri Bilgin, “Seçim Sonuçları: Başarılı-Başarısız İlanının Bir Temeli Var mı?” ● Erol Göka, “Biz Seçimimizi Yaptık ama ya Dünya?” ● Ali Bulaç, “12 Haziran: Bir Hamle Daha!” ● Vedat Bilgin, “Toplumdaki Değişimin Siyasete Yansımaları...” ● Mehmet Özden, “Haziran Seçimleri ve Türkiye’de Devletin/Siyasetin Toplumsallaşması Üzerine...” ● Servet Avcı, “Yenile Yenile Daha Kötü Yenilmeyi Öğrenmek” ● Murat Yılmaz, “12 Haziran 2011 Seçimleri Üzerine Notlar” ●     Mustafa Çalık, “Malûmu İlâm” Etti Bu Seçim” ●  Cengiz Aydoğdu, “Bir Memleketin İrfanî Birikimi Ne İşe Yarar?” ●  Mustafa Aksoy, “Tarihî Kaynak Olarak Etnografya Eserleri” ●  Cengiz Aydoğdu, “Bu Bir “Kuşak” Programıdır” ●  Mustafa Çalık, “Bir “2053 Vizyonu”muz Olsaydı?..” ● Durmuş Hocaoğlu, “    Siyaset ve Tefekkür Tarihimizde Otorite”

Sayı - 107
(Yaz - 2011)

Fikir, Katkı ve Tenkid Yazıları...
Cengiz Aydoğdu, “Şahsiyetin Kıymeti İzhârındadır” ● Hüseyin Subhi Erdem, “Şahsiyeti Belirleyen İnsanilik Ölçütünün     Sosyo-Politik Yönden Değerlendirilmesi” ● Feyzullah Eroğlu, “Türklerde Hâkimiyet Bilinci” ● Erem Sarıkoca, “Terör Üzerine” ● Can Ulusoy, “Metternich-Bismarck-Âli Paşa: 19. Yüzyılın Otoriter Başbakanları” ● Süleyman İnan, “Adnan Menderes’in Mizacı Üzerine” ● Murat Ercan, “Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikası ve Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı” ●  Ali Kahriman, “Türkiye Enerji Politikasında Yerli Kaynaklara Dönüş Stratejisi” ● Mehmet Akif Okur, “BOP’tan Arap Baharı’na:     Değişen Dünya Düzeni, Yeni Ortadoğu ve Türkiye” ● Mustafa Kutlay-O. Bahadır Dinçer, “Arap Baharı, ABD’nin Hegemonik Projesi” midir?” ● Rasim Bölücek, “Mustafa Çalık’ın Çılgın Projesi: “2053 Vizyonu” ●  Servet Avcı, “Mayınlı Arazide Kanal Açma Mecburiyeti” ●     Durmuş Hocaoğlu, Tarih Makas Değiştiriyor    

Sayı - 108
(Güz - 2011)
Niçin Yeni Bir Anayasa?

Sami Selçuk, “Niçin Yeni Bir Anayasa?” ●     Kemal Gözler, “Aslî Kurucu İktidar-Tali Kurucu İktidar     Ayrımı: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Politik Anayasacılık: Hukukun Politik Mantığı” ●  İlknur Türe, “Yeni Anayasacılık ve Neoliberalizm” ● Cengiz Sunay, “27 Mayıs Darbesi ve 1961 Anayasası     Üzerine Bir Hülasa” ● İsmail Küçükkılınç, “1961 Anayasası ve Kurucu Meclisin CHP’liliği” ●  Erol Göka, “Müslüman Toplumda Demokrasi ve Özgürlük” ● Mehmet Özden, “Lûtfi Fikri Bey ve Kuvvetler Ayrılığı...” ● İsmail Küçükkılınç, “Tanzimat’tan Günümüze Devletin Bekası Meselesi ve Anayasanın Kurtarıcılığı” ● Cengiz Aydoğdu, “Bir 12 Eylül Değerlendirmesi; Görünen Yıldız Değil Yer Yer Delinmiştir Felek” ● Betül Duman - Osman Alacahan, “Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak” ● Durmuş Hocaoğlu, Türk Aydınında Felsefî Zaafiyetin Temelleri

Sayı - 109
(Kış - 2012)
Gelin bu konuları ayrı ayrı tartışalım!

Mustafa Çalık, “Gündemdeki Birkaç Mesele” ● Nevzat Kösoğlu, “Gökalp, Fetvâ ve Anayasa” ● Kasım KüçükalP, “    Postmodern Nihilistik Çağda Ortak Yaşama Yönelik Mümkün Bir Zemin Olarak Din” ● Vehbi Ecer, “İhvân’ül-Müslimîn (Müslüman Kardeşler) Örgütünün Din Anlayışı” ● Cengiz Aydoğdu, “Aîdîyetten Mensûbiyete,     Mensûbîyetten Kimliğe “Modern” Geçişler...” ● Erol Göka, “Psikolojik Bilimler İnsan Hakları Konusunda Ne Söyler?” ● Murat Saraçlı, “Küreselleşme Sürecinde Ulusal Güvenlik” ● Hanifi Özcan, “Mâtüridî Metafiziğine Bir Bakış (III)” ●  Gültekin Yıldız, “Göçtü Kervan, Kaldık Dağlar Başında!:     “Bir 12 Eylül Değerlendirmesi”ne Zeyl” ● Cengiz Aydoğdu, “Mustafa Çalık Bey’in “2053 Vizyonu”na Küçük Bir Zeyl...” ●     Durmuş Hocaoğlu, “Türk Aydınında Felsefî Zaafiyetin Temelleri İkinci Kısım: Türk Sağı” ● Mehmet Arısan, “93 Harbi Hakkında Bir Kitap...”

Sayı - 110
(Bahar - 2012)
Balkan Felâketi ve 100 yıllık ders:
Oralar bedavaya gitti; ama buraların pahası yok; kimse alamayacak!

Balkan Savaşlarında Değişen Haritalar ● Balkan Savaşları Kronolojisi ● Mehmet Beşikçi, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği     ve Redif Teşkilâtının İflâsı” ● Doruk Akyüz, “Balkan Savaşlarında Bir Siper Savaşı Örneği:     Birinci Çatalca Muharebesi” ● Mustafa Yeni, “Makinelerin Savaşı: Balkan Savaşları’nda Osmanlı Ordusu’nda     Motorlu Taşıt Kullanımı (1912-1913)”     ● Balkan Savaşlarında Değişen Haritalar ● Balkan Savaşları Kronolojisi ● Mehmet Beşikçi, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği” ve Redif Teşkilâtının İflâsı” ●     Doruk Akyüz, “Balkan Savaşlarında Bir Siper Savaşı Örneği: Birinci Çatalca Muharebesi” ● Mustafa Yeni, “Makinelerin Savaşı: Balkan Savaşları’nda Osmanlı Ordusu’nda Motorlu Taşıt Kullanımı (1912-1913)” ● Mesut Uyar, “Osmanlı Askerî Rönesansı: Balkan Bozgunu ile Yüzleşmek” Nevzat Kösoğlu, “Balkan Savaşı ve Enver Bey” ● Ömer Gezer, “Balkanlarda Osmanlı-Habsburg Rekabeti” ● Caner Sancaktar, “Sancak Boşnakları: Bir Ulusun Varoluş Mücadelesi” ● Haluk Harun Duman, “Balkan Felâketinin 100. Yılında Savaşın Edebiyattaki Yankıları” ● İsmail Küçükkılınç, “Aram Andonyan’ın Balkan Harbi Tarihi” ● İsmail Küçükkılınç, “Bir Gazeteci Olarak Leon Troçki’nin Balkan Savaşları Kitabı” ● H. Seçkin Çelik, “Şükrü Hanioğlu’nun Atatürk: An Intellectual Biography Adlı Kitabı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Okuma” ● Hanifi Özcan, “Mâtüridî Metafiziğine Bir Bakış (IV)” ● Nevzat Kösoğlu, “Yanlış Yapıyorsunuz...”

Sayı - 111
(Yaz - 2012)
Sol-Kemalizmden demokrasi mücadelesine,
“devrimci halk savaşı” cinnetinden ilim ve fikir tarihine...
Düşünceler, tartışmalar...

Mehmet Özden, “     ‘Her Şey Dâhil’ Bir Sol-Kemalizm Örneği...” ● Erol Göka, “Toplumun Demokrasi Mücadelesi ve Aydınlarımız” ● Murat Yılmaz, “Yeniden Devrimci Halk Savaşı: PKK Ne Yapmak İstiyor? Niye Yapamıyor?” ● İhsan Fazlıoğlu, “Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları” ● Süleyman Hayri Bolay, “Bir Başka Milliyet Filozofu Sadri MaksudîArsal (1880-1957)” ● Hamit Pehlivanlı, “Çocukluk Arkadaşı Hilmi Malik Evrenol’un Kaleminden Menderes Ali Adnan’ın Çocukluk ve Gençlik Hayatı” ●     Hatice Sevgi Zengin, “Taşra Muhafazakârlığı ve Temsilleri: Türk Romanında ‘Taşralı Kadın’ İmgesi” ● Ahmet Şimşek, “ “Türk Tarih Tezi” Üzerine Bir Değerlendirme” ●  Walker Connor, “Bir Millet Ne Zaman Vücûda Gelir?”

Sayı - 112
(Güz - 2012)
  Fikriyat, Siyaset, Tarih yazıları...
   2 0 1 2’ y e  A r m a ğ a n­

İhsan Fazlıoğlu, “Modern Dünyada Bilgi ve Zihniyet” ● Fatih M. Şeker, “Türk Düşüncesinin Teşekkül Ettiği Devrin Dünya Görüşü” ● Süleyman Hayri Bolay, “Ahmed Yesevî’nin Kelamının Günümüze Yansıması: Anadolu’ya “ANADOLU Mayası”...” ● Kemal Derviş, “Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye” ●  Şeref Ünal, “Açlık Grevleri, Anadilde Savunma ve Eğitim” ● Murat Yılmaz, “Demokratikleşme Adımlarının Tarihi,     Siyasi ve Kültürel Analizi” ● Musa Duman “Şiddet ve Meşruiyet: Demokrasinin Yaratıcılığına Yer açmak” ● İlknur Türe, “Neoliberalizm, Hukuk Devleti, Yağmacılık” ● Gültekin Yıldız, “Ondokuzuncu Yüzyılın İki “Standardizasyon Ütopyası”: Kışla ve Hücre Tipi Hapishane” ● Hasip Saygılı, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Bozgununun Karanlık Yüzü...” ● Mülâkat, “Erol Göka ile Son Kitabı Üzerine” ● Nuri Sağlam, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yarım Kalmış Bir Trajedisi: Sahnenin Dışındakiler” ●     Şerif Mardin, “Fransız Devrimi’nin Osmanlı İmparatorluğu’na”


Sayı - 113
(Kış - 2013)
Darbe ve demokrasi tartışmalarından
tarih, antropoloji ve sosyolojiye...
UĞULTULU BİR GÜNDEMDE
SÜKÛNETLİ DÜŞÜNCELER

Cengiz Sunay - Cengiz Yavilioğlu, “Eylül Rejiminin İnsan Hakları Karnesi” ● Murat Yılmaz, “TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu     Raporu Üzerine: TBMM Rüştünü İspat Etti” ● Cengiz Aydoğdu, “Demokrasinin İdarî Zaruretlerle İmtihanı...” ●     Evren Mercan, “Birinci Dünya Savaşı’nın Stratejik Silahı...” ● Halil Berktay, “İki Büyük Tarihçiyi Birlikte Anmak” ●  Tony Judt, “Eric Hobsbawm ve Komünizm Romansı” ● Nevzat Kösoğlu, “Hazmedemiyoruz Efendim!..” ● Rasim Bozbuğa, “Türkiye’nin Bir Rengi: Zazalar” ● Önder Kaya, “    Son İki Asırda İstanbul ve İmar Meselelerine Genel Bir Bakış” ● Erem Sarıkoca, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Sosyoloji” ● Süleyman Hayri Bolay, “Tarihçi Bir Mütefekkir: İbrahim Kafesoğlu (1914-1987)” ●     Selda Maral, “Narcis Serra’nın Demokratikleşme Sürecinde Ordu Kitabı Üzerine”

Sayı - 114
(Bahar - 2013)
“ÇÖZÜM SÜRECİ”
Ümîd ile Korku Arasında... “Ne âkılem ne dîvâne!”

Ali Yaşar Sarıbay, “Çözülmeden Çözüme:     Millet Olmanın Bazı İmkânlarını Hatırlamak” ● Fatih M. Şeker, “Millet-i Hâkime Fikri Etrafında     Osmanlı Asabiyetini Oluşturan Unsurlar” ● Şener Aktürk, “Karşılaştırmalı Siyasetin Zaviyesinden     Türk Kimliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” ● İhsan Bal, “İkinci Çözüm Süreci” ● Rıza Yıldırım, “Barış Sürecine Diğer Taraftan Bakmak: Bir Fay Hattı (Türk-Kürt) Kapanırken Diğeri (Alevi-Sünni)    Derinleşiyor mu?” ● Taha Özhan, “2013 Çözüm Süreci ● Erol Göka, “Ne Âkılem Ne Divâne!” ●     Abdulkadir İlgen, “Yerelleşme, Türkleşme ve Küreselleşme Arasında Bir Kavram: Türklük” ● Mehmet Volkan Kaşıkçı, “Adını Koyalım: Çokkültürlü Değil, İki Milletli” ● Peter F. Sugar, “Doğu Avrupa Milliyetçiliğinin İç ve Dış Kökenleri” ● Tuncay Dursun, “Hareket Dergisi’ndeki Siyasî Düşünceler” ● Etem Çalık, “İslâm Medeniyeti’nin Felsefî Kaynakları” ● Asu Altunoğlu, “Okul Örgütünü Anlamaya Yönelik Bir Yol Olarak Kültür” ● Edward J. Erickson, “Ermenilerin Yeniden İskânı ve Osmanlı Millî     Güvenliği: Askerî Zaruret mi, Soykırım İçin Mazeret mi?”

Sayı - 115
(Yaz - 2013)
Siyaset, felsefe, tarih ve toplum yazıları...
(Duydunuz mu, Nevzat Kösoğlu göçtü... Bir dağ gibi...
Hüma kuşu yükseklerde yas tutsun...)

Erol Göka, “ “İki Türkiye” mi, Millet Omurgası mı?” ● Taha Özhan, “Normalleşme Sancısı ve Demokratikleşme Paketi” ● Hatem Ete, “Demokratikleşme Paketinin Siyasi Yansımaları” ● Oğuzhan Saygılı, “Balkan Bozgunundan 100 Yıl Sonra     Tataristanlı Bir Gazetecinin Gözlemleri...” ● İhsan Fazlıoğlu, “Felsefe ile Tarih İlişkisi” ● Mustafa Öztürk, “Hakikat Münkeşif Olunca Şeriat Mürtefi Olur (mu?) -Alevilikte Kur’an, Şeriat, İbadet Algısına Dair-” ● İlknur Türe, “Neoliberalizm, Moral Değerler, Din” ●  Rıdvan Değirmenci, “Siyasette Adaletin Tesisinde Anayasa Mahkemesinin Rolü ve Sınırları...” ● Muhsin Mete, “Gezi Parkı Protestolarına Farklı Bir Bakış” ● Mustafa Solmaz, “To know for” ile “To know how”ı     Ayrı Olarak Düşünmek Zorunda mıyız?” ● M. Serhan Yücel, Kodifikasyonun Konkordato İlan Etmesi Üzerine Bir Deneme...” ● M. Cıranoğlu - M. Tekinkuş, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Örgüt İklimi: Türk Ocakları Örneği” ● Fethullah Akın-Oktay Çağatay, “Türkiye’de Cari İşlemler ve Sermaye Hesapları Arasındaki İlişkinin Dönemler İtibarıyla İncelenmesi” ● Cengiz Aydoğdu, “İstikbâl-i Kıble; Nevzat Kösoğlu”

Sayı - 116
(Güz - 2013)
İÇ İÇE TARTIŞMALAR
fikriyat, siyaset, tarih, toplum...

Fatih M. Şeker, “Türk Dünya Görüşünü Aktüel Kılmanın Geleneksel ve Modern Vâsıtaları Üzerine Birkaç Kelâm” ● Senail Özkan, “Dinle Ney’den” ● Mustafa Aksoy, “Irk, Millet ve Kimlik Konusunda Türkiye’deki Akademisyenlerin Çıkmazları” ● İhsan Fazlıoğlu, “Dinî Yargılar Tekvînî mi, İtibârî mi? -Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım-” ● Adibah Binti Abdul Rahim, “Sekülerizmin Dini İnanç ve    Hayat Üzerine Etkisi” ● Abdulkadir İlgen, “Merv: Sultan Sencer’in Huzurunda” ● Erol Göka, “Modern Hayatta Değişen Anne-Baba-Çocuk Rolleri” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Toplumsal Düzenin ‘Somatik’ Boyutu Üstüne” ● Hüseyin Yayman, “Yüzyıllık Sorundan, Binyıllık İttifaka: Çözüm Süreci” ● M. Serhan Yücel, “Siyasî Partilerde Büyük Değişim:     Seçim Kampanyaları” ● İsmail Küçükkılınç, “Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri” ● Nâzım Hikmet Polat, “Bir Alperendi Nevzat Kösoğlu”

Sayı - 117
(Kış - 2014)
17 Aralık süreci...
MÜSLÜMANLARIN
DEVLET, HUKUK ve AHLÂKLA İMTİHANI...

Fatih M. Şeker, “Türk Devlet Felsefesi Açısından     Siyaset Tarîkat/Cemaat İlişkisi” ● Erol Göka, “Zeval Bulmasın Diye Dua Edilen Devlet” ● Ali Yaşar Sarıbay, “Politika Kanun Değil, Hukuk Devletine Muhtaçtır” ● Rıza Yıldırım, “Yeni Türkiye’nin Çatı Formülü: Laiklik, Hukuk ve Demokrasi Herkese Lâzım” ● Soli Özel, “Seçimlere Giderken Devlet ve Demokrasi” ● Taha Özhan, “17 Aralık Süreci: Post-Kemalist Türkiye ve Gülen Grubu” ● Levent Gültekin, “AK Parti - Cemaat Kavgası Kimin ve Neyin Kavgası?” ● Hatem Ete, “Gülen’in Dünü, Bugünü, Yarını” ●     Cengiz Anık, “Büyükler ve Büyüklenenlere Derin Devlet Hikâyeleri” ● İhsan Fazlıoğlu, “Sözcük ile Kavram Arasında Medeniyet mi, Temeddün mü? -Eleştirel Bir Yaklaşım-” ● İbrahim Kalın, “Toprak, Düşünce ve Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi” ● Adeeb Khalid, “Osmanlı ve Sovyet Dünyaları Arasında Orta Asya” ● Mehmet Sancaktutar, “Aşk ve Sanat İlişkisi Bağlamında Kadınlar ve Erkekler” ●    Yüksel Koçak-Atıl Cem Çiçek, “5233 Sayılı Kanun: “Açılım”ın Parçası mı, AİHM’nin Zorlaması mı?”

Sayı - 118
(Bahar - 2014)
İki Seçim Âresinde
T Ü R K İ Y E !..
Problemler, imkânlar, ihtimaller...

    Nuri Bilgin, Gerçeklik Olarak Demokrasinin Sosyal İnşası ● Taha Özhan, Üç Seçim Ortasında Uzun Bir Yıl: 2014 ● Mustafa Altunoğlu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ● Hatem Ete, 30 Mart Seçimleri: Seçmen Gettolaşması ve Kimlik Siyaseti ●     Erol Göka, Reformcu İktidar ve Peşindeki Endişe Partileri ● Levent Gültekin, 30 Mart Seçimlerinin Gerçek Galibi ● Kemal Gözler, Hükümet Sistemimiz Değişecek mi? ● Cengiz Anık, İki Seçim Arası Keskin Virajlar ● H. Aliyar Demirci, Bir Seçim Beyannâmesinin Şehre Bakışı: Medeniyet Perspektifinde Şehir ● Ömer Akın, Soma Felâketi ve Kapitalizm Üzerine Düşünceler ●  Gülbeyaz Karakuş, Kendi Taşramızı Merkezîleştirmek ● İhsan Fazlıoğlu, Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu

Sayı - 119
(Yaz - 2014)
TARİH, KİMLİK, SİYASET...
 Tahliller, tartışmalar, teoriler

    Mehmet Genç, Modern İktisadî Büyüme Karşısında Osmanlı Sistemi ve Ekonomisi ● Yalçın Koç, Anadolu Türk Kimliği, Türk Mûsikîsi ve Anadolu Birliği ● Altay Cengizer, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Çarlık Rusyası’nın İstanbul ve Boğazlar Siyaseti ve “Büyük Hengâme” Fikri ● Abdullah Mesud Küçükkalay, Anlatı Tarihçiliğinden Analiz Tarihçiliğine Bir İktisat Tarihi Yöntembilimcisi: Mehmet Genç ● Hatice Sevgi Zengin, ‘Yurtsuzlaşan Düşünce’nin Yurt Arayışı: Defter ● Özge Çopuroğlu Kuzu, Kentsel Toplumsal Hareketlerde “Kent Hakkı” Arayışı: Gezi Parkı Örneği ● Ernur Genç, Gelişme, Yoksulluk ve Gelişmekte Olan Ülkelerde “Kronik Yolsuzluk” ● Celal Tüter, Uluslaşma Sürecinde Türk Dış Politikasının Kimlik İnşası ● Ömer Özyılmaz, Türk Millî Eğitim Sisteminde Din Öğretimi ve Eğitim Konusu 2014’ü Yolcularken...


Sayı - 120
(Güz - 2014)
AKADEMİK ‘KIRKAMBAR’

    Fatih M. Şeker,  Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesinin Bir Aynası Olarak Tarih ve Dil ● Erol Göka, Mehdilik İddiası ve Psikopatoloji ●     Katharina Mommsen, “Âşıka Bağdaş Sorulmaz” Goethe’nin Bağdat Tasavvuru ● Cengiz Sunay, İç Politikada Kıbrıs (1959-1975) ● Mehmet Güneş, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyal Hizmet Unsurları ● Abdullah Mesud Küçükkalay, Âlim ve Âlem Karşıtlığında Âlimin Önceliği Üzerine Bir Biyografi: Hüseyin Küçükkalay ● Cengiz Sunay, İslâm’a Dair Seçilmiş Telif ve Tercüme Eserler Bibliyografyası ●
 “TAŞNAK PATIRTISI” YAKLAŞIRKEN    
Justin McCarthy, Kim Başlattı? ●     Gündüz Aktan, Devletler Hukukuna Göre Ermeni Meselesi ● Edward J. Erickson, Ermenilerin Yeniden İskânı ve Osmanlı Millî Güvenliği: Askerî Zaruret mi, Soykırım İçin Mazeret mi?

Sayı - 121
(Kış - 2015)
1915’de ne oldu?
(100. Yılında Tehcir...)

    Yusuf Sarınay, Başından Sonuna 1915 Ermeni Tehciri ● Justin McCarthy, Türkler ve Ermeniler -Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik ve Çatışma- ● M. Hakan Yavuz, Mülâkat ● Mehmet Arısan, Kayıp, İnkâr ve Fantezi: Türk ve Ermeni Milliyetçilikleri Üzerine Mukayeseli Bir Deneme ● Süleyman Beyoğlu, Ermeniler Amele Taburlarında ● Erdal Çetintaş, Liberal Dönüşümden İhtilâlci Siyasete: 19. Yüzyıl Ermeni Cemaat İdaresinde Hâkimiyet Mücadeleleri ● Erol Göka, Türkler ve Ermeniler, Bakmayın Başkasına! ● Mustafa Tanrıverdi, Bakü’de Şubat 1905 Olayları ve Yansımaları ● İlkut Taha Taşlı, Kurgu Sarmalında 1915 ‘Gerçekleri’ ●
        M Ü T E N E V V İ A    
    Mehmet Güneş, Osmanlı’dan Cumhuriyete Şehir ve Köy İdaresi ● Şemsettin Şeker, İbnülemin Mahmud Kemâl İnal’ın Edebiyat ve Dile Dair Görüşleri

Sayı - 122
(Bahar - 2015)

7 Haziran 2015 Seçimleri...
Dönemeç? Sapak? Yol Ayrımı?
KİMİN İÇİN HANGİSİ?..

    Ali Yaşar Sarıbay, Bir Demokrasi Meselesi Olarak 2015 Genel Seçimleri ● Erol Göka, 7 Haziran Dersleri ● H. Aliyar Demirci, 7 Haziran 2015 Seçimleri Sonrası Durum Değerlendirmesi ● Murat Yılmaz, 7 Haziran 2015 Seçimleri: Türkiye, Kimlik Politikalarına ve Balkanlaşma Sürecine Teslim Olacak mı? ● Mustafa Altunoğlu, Düşüş, Duruş, Doğuş: 7 Haziran Seçimlerinin Grameri ●
M Ü T E N E V V İ A
    İlknur Türe, Yeni Sömürgecilik, Yeni Anayasacılık, Ulus İnşa Etme ● Mehmet Genç, Klâsik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar ● İbrahim Ethem Atnur, I. Dünya Savaşı’nın Kimsesiz Ermeni Çocukları ve Bunlarla İlgili Uygulamalar ●     Şemsettin Şeker, Bir Devir Bir Hükümdar: Sultan II. Abdülhamid Dönemi Edebiyat Siyaset İlişkisi ● Ömer Turan, Türk Tarih Yazımında Birinci Dünya Savaşı ● Ali Sibir, Doğu Türkistan’da Aslında Ne Oluyor?

Sayı - 123
(Yaz - 2015)
Fikriyât, siyaset ve tarih arasında...
iç içe konular, ilişkili dosyalar

    Fatih Mehmet Şeker, Türk Dikkati: Dünden Bugüne Siyaset Dünyamızın Pusulası Olan Düşünürler
    ● Abdulkadir İlgen, İman ve Amel Ekseninde Bir Modern Zaman Dervişi: Nevzat Kösoğlu ● Mehmet Kaan Çalen, Nevzat Kösoğlu’nun Tarih-Kültür Felsefesi ve Din/İslâmiyet-Milliyet/Türklük Münasebetleri İçin Bir Model Denemesi ●     H. Aliyar Demirci, Unutma-Hatırlama Sarkacında 23 Nisan 1920 ya da Hacı Bayram Veli Külliyesi’nden BMM Binasına Kaybolan Hafıza ●İlkut Taha Taslı, Analitik Bir Mercekten Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Geçiş Anlatıları ● Mehmet Mert Sunar, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Birinci Meşrutiyet’in İlânına Asker-Siyaset İlişkisi ● Yavuz Selim Fırat, Millî ve Yerli Bir Kürtün Gözüyle “Çözüm Süreci Değerlendirmesi” ● Ömer Akın, Liberallere Bir Çift Sözüm Var! ●  Zülküf Oruç, Bosna-Hersek Nereye? Osmanlı Sonrası Boşnak Kimliğinin Seyrine Bir Derkenar ● Nurcan Özkaplan Yurdakul, Osmanlı ve İngiliz Medeniyetlerinin Yakın Doğu’daki “Diplomatik” Tanışıklığı... ●  Katharina Mommsen, Goethe’nin Türk Asıllı Hocası


Sayı - 124
(Güz - 2015)
7 Haziran’dan 1 Kasım’a
SEÇİMLER ve SİYASET

    Cengiz Anık, Göçebeyiz ya, Kervan Yolda Düzülüyor ●    M. Naci Bostancı, 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Siyaset ● Erol Göka, Seçimin En Önemli Sonucu ● H. Aliyar Demirci, İki Seçim Arasında Türkiye ● Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de İslâm, Cumhuriyet(çilik) ve Demokrasi Pratiği ● Abdulkadir İlgen, Merkez ve Çevre Arasında İslâm ● Olivier Roy, Cihadcılık, Bir Kuşağa Özgü Nihilist Bir İsyandır ● Volkan Şenel, Uçak Krizi ve Rusya’daki Türk Aleyhtarı “Histeri”yi Anlamak ● Ömer Akın - Mahir Binici, Sermaye Akımları: Nedenler, Gelişmeler ve Beklentiler ● Gülbeyaz Karakuş, Mîzancı Mehmed Murad Bey ve Muhafazakârlık

 

Sayı - 125
(Kış - 2016)
2016
Tartışma gündemimizin ana hatları

Ahmet Kavas,     Kavramın Gücü ya da Gücün Kavramı ● Murat Beyazyüz, Yaralı Göçmen Zihinleri ve Geleceğin Terörü ●     Kemal Gözler, Türkiye’de Hükûmet Sistemi Tartışmaları Üzerine Bir Deneme ●     Soli Özel, Suriye Krizi: Nereden Nereye Geldik? ●  Fatih M. Şeker, Rahle ve Kalem: Kitap Okuma Tarzımız ve Eser Telif Etme Siyasetimiz ● Hanifi Özcan, Türk - İslâm Kültüründe Din - Siyaset İlişkisine Bir Bakış ●  Olivier Roy, “Avrupa’daki Radikalleşme     Başarısız Entegrasyonun Sonucu Değil” ●  Göktürk Ömer Çakır, Atsız Portresinin Tamamlanması Üzerine Düşünceler ve Yeni Bir Formla Atsız’ı Anlatmak Önerisi ● Ömer Naci Akın, Arabesk Dış Politika (“Yalnızım Dostlarım!”) Savunucularına Uyarı: Paradigma Değişirken Türkiye Yalnızlaşmamalı! ● Selma Çetinkaya, 1959 Kerkük Katliâmı ve Türk Basınına Yansımaları ● Ender Korkmaz, Trablusgarp 1911 ●  Tolga Akbaba, Afgan Milli Devleti’nin Kurulması ile Başlayan Türk-Afgan Diplomatik İlişkilerinin Kültürel Sahalara ve İnsani Boyutlara Taşınması (1747-1912) ● Fahri Yetim, Yerlilik Dosyası Üzerine Bir Değerlendirme: Birikim, Cogito ve Hece Dergileri ● Göktürk Ömer Çakır, Üzerinde Güneş Batmayan Bir Rota: İpek Yolu

 

Sayı - 126
(Bahar - 2016)
“Müslüman yandaş”tan
“Müslüman aydın” çıkar mı?

Fatih M. Şeker, Bir Kaç Portre Etrafında Akademinin Karakter Repertuarı ● Cengiz Anık, Müslüman Commonwealth ya da Türk İslam Projesi ● Murat Beyazyüz, Aydınlanmada Ara Eleman Sorunu ● Mustafa Çalık, “Jön Türkler”den “Jön Müslümanlar”a ●  Murat Ercan, Geri Kabul Anlaşması Sonrası Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raporu: Yalancı Baharın Sonu ● Rasim Bozbuğa, Tarihimizde Yaşanan Etnik Sorunlar ve Bunlara Karşı Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış ●  Mustafa Tanrıverdi, Rusya’nın Merkez-Taşra İdari Yapılanmasında Kafkasya (1785-1882) ●  Ender Korkmaz, Enver Paşa’nın Cihan Harbi Öncesindeki Askeri Tecrübeleri ●  Servet Mutlu, Üniversitede Üstyönetim : Görüşler, Uygulamalar ve Sorunlar ●  M. Hakan Yavuz, Robert Fisk ve Tehlirian Davası ●  Hatice Sevgi Zengin, Antik Yunan Felsefesinde Siyaset ve Sanat Tartışması: Platon ve Aristoteles Örneği

 

Sayı - 127
(Yaz- 2016)
15  TEMMUZ
“Hocaefendi”likten “Mehdî”liğe
“İslâm’sız” Müslümanlığın öteki yüzü

Sönmez Kutlu, Tarihsel din söylemleri açısından “15 Temmuz”un analizi ve eleştirisi ● İlhami Güler,     Mevcut muhafazakâr (sünnî yahut seküler) bilinç 15 Temmuz’dan ders çıkarabilecek mi? Mustafa Öztürk, FETÖ’nün genel karakteristiği ve teolojisi ● Y. Hakan Erdem, Bir Patolojinin katmanları arasında kısa bir yolculuk ● Cengiz Anık, Kanımızla birlikte ideolojimiz de emiliyor ● İlhami Güler, Sünnîliğin tarihî-bünyevî problemlerine giriş ● Hüseyin Subhi Erdem, Paralel dolambaç üzerine bir analiz ● H. Aliyar Demirci, 15 Temmuz siyasî ve sivil depreminin ardından tespit ve gözlemler ● Murat Beyazyüz, Tarihte değişmeden kalan unsurlar ve bir cemaat olarak Pythagorasçılar ● M. Hakan Yavuz, 15 Temmuz darbe teşebbüsü üzerine (Mülâkat) ● Ali Yaşar Sarıbay, Amerika’nın demokrasiyle yüzleşmesi

 

Sayı - 128
(Güz- 2016)
2016 Aralığında
T Ü R K İ Y E
Korku ile ümit arasında...

İlhami Güler, İslâmcılığın asâlet ve sefâleti ● Fatih M. Şeker, Türk devlet felsefesi açısından siyaset tarîkat/cemaat ilişkisi ● Mustafa Öztürk, 17/25 Aralık sürecinden notlar ● İhsan Fazlıoğlu, Modern dünyada bilgi ve zihniyet ● Abdulkadir İlgen, Kamusallığın yeniden tanımı olarak Cumhuriyetin kurucu değerleri üzerine bir deneme: Milliyetçilik ve laiklik ● H. Aliyar Demirci, 20. Asırdan 21. Asra Türkiye’de askerî darbeler ● Derda Küçükalp, Siyaset felsefesini yeniden düşünmek ● İsmail Küçükkılınç, Sahasında zirve bir kitap: Adil Hafızanın Işığında ● İsmail Küçükkılınç, Osmanlı Devletinde ceza davalarına dair mükemmel bir istatistik


Sayı - 129
(Kış- 2017)
16 Nisan 2017
ANAYASA REFERANDUMU

Kemal Gözler, “Devlet” Kelimesi Üzerine Bir Deneme ● Mustafa Şentop, Türkiye siyaseti bağlamında Cumhurbaşkanlığı sistemi ● Ersan Şen, 16 Nisan Anayasa Referandumuna doğru ●  Hüseyin Yayman, Türkiye’nin düzen arayışı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ● Abdullah Yasin Erdem, Cumhurbaşkanlığı sistemini yeni bir seçim sistemiyle düşünmek ● Ersan Şen - Merve Yolaçan, 23 Ocak 2017 tarihli KHK’larda göze çarpanlar ve OHAL İnceleme Komisyonu ●  Tufan Gündüz, Türkmen savaş makinesi -1 ● Rashid Khalidi    , “Trump çağında Filistin”
REFERANDUM  KİTAPÇIKLARI
    AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin genel faydaları ● CHP, Anayasa değişikliği ne getiriyor?● MHP,     Anayasa değişikliği ve Milliyetçi Hareket Partisi ●  Türkiye Barolar Birliği, Anayasa değişikliği teklifi’nin karşılaştırmalı ve açıklamalı metni


Sayı - 130
(Bahar - 2017)
16 Nisan
HALK OYLAMASI...
Yeni bir yol haritası mı?

M. Naci Bostancı, 16 Nisan halkoylaması’nın siyasal anlamı ● Ali Yaşar Sarıbay, Referandumun siyasal doğası ve 16 Nisan referandumu ● Cengiz Anık, Referandumun  nefesi ● Haydar Barış Aybakır, Türkiye’nin yeni yol haritası: 16 Nisan Referandumu ● Kemal Gözler “Devlet” kelimesi üzerine ikinci deneme... ●  Aliyar Demirci, 15-16 Temmuz kolektif şiddeti: Sebep ve sonuçları ● Ersan Şen, Tutukla(ma)! ●     Ersan Şen, Kanun ● İlkut Taha Taslı, ● Tufan Gündüz, Türkmen savaş makinesi 2: Şeyhlikten şahlığa ● Meryem Kaçan Erdoğan, XVII. Yüzyılda Osmanlı Macaristanı’nda Beylerbeyi Olmak:  Uzun İbrahim Paşa’nın Budin Beylerbeyliği ● Selda Güner, Eski Damat/Nâzır, yeni Jön Türk lideri Mahmut Celâleddin Paşa’nın iki muhâlif metni ●  David Hearst, Katar aleyhtarı kampanya neden başarısızlığa mahkûmdur?


Sayı - 131
(Yaz - 2017)
Zihniyet, cemiyet, siyaset, tarih...
fikirler, görüşler, tartışmalar...

    Şerif Mardin (Çev. Refik Bürüngüz), Türk ıslahatçılarının zihin dünyası (1700-1900) ● Yusuf Erbay, Aslında Avrupa da ABD de aynı Türkiye’yi istiyor... ● Tuncay Önder, Şevket Süreyya Aydemir üzerinden düşünce-devlet ilişkisine dair bir değerlendirme ● Yeşim Gökben Özmen, Politikanın popüler kültür boyutu ● Enes Şahin, Birikim’in İslamcılığı İslamcılığın Birikim’i:     Birikim dergisinde İslamcılık tartışmalarının tahlil ve tenkidine mukaddime ● Erol Özvar    , Servet ve güvenlik arasında Osmanlı Sultanı ● Ebuzer Karaaslan, Said Halim Paşa’nın siyasî sistem önerisi ● Mustafa Kök, “Değerler eğitimi”nden din eğitimine -demokratik zihniyetin önemi- ● Recep Temel - Nurcan Çelebi, Koçi Bey risalelerinin malî tarih açısından analizi ● Tuğrul Oğuzhan Yılmaz, 1. Dünya Savaşı’nda Darfur Sultanlığı ve Ali Dinar hareketi ● A. Grafto - S. Marchand (Çev. Selda Güner), Tarihte delil ve ikna: Bir mukaddime


Sayı - 132
(Güz - 2017)
YÜZÜNCÜ YILINDA BOLŞEVİZM
İhtilâl’in  güzergâhları:
Yüzyıl önce ­— yüzyıl sonra...

Mehmet Volkan Kaşıkçı, Devrim’in güzergâhları: Yüzyıl önce-yüzyıl sonra ● Peter Holquist (Çev. Seçkin Çelik),     Zorba Rusya, ölümcül Marksizm? Şiddet çağında Rusya (1905-1921) ● Stephen Kotkin (Çev. Süleyman Bayram), Manyetik Dağ: Bir uygarlık olarak Stalinizm ● Oleg Hlevnyuk (Çev. Refik Bürüngüz), Büyük terörün hedefleri (1937-1938) ● Adeeb Khalid (Çev. M. Volkan Kaşıkçı), Osmanlı ve Sovyet dünyaları arasında Orta Asya ● Eren Taşar’la mülâkat, Stalin dönemi Orta Asya-İslâm politikaları ●Onur İşçi ile mülâkat, Sovyet Dış Politikası ve Türkiye ● Mustafa Tanrıverdi,     1917 Şubat ve Ekim ihtilâlleri arasında Rusya’daki Türklerin siyasî faaliyetleri ● Yalçın Murgul, Bolşevik önderliğinin Rusya Müslümanlarına yönelik siyasetine dair bazı gözlemler
        ŞERİF MARDİN’E SAYGI
Şerif Mardin, Atatürk’ü anarken ●     Ali Yaşar Sarıbay, Şerif Mardin tarzı sosyal bilim usûlü: Bazı şahsî izlenimler ●     Tuncay Önder, Bir inkılâp ideologu olarak Şevket Süreyya Aydemir

 

Sayı - 133
(Kış - 2018)
Milletler arası rekabet
nazariyat ve tarih yazıları...

İlker Eralp, Çin’in 21. Yüzyıl stratejisi:     Kuşak, yol girişimi ve Türkiye ● Muhammed Tandoğan, Küresel rekabet alanı     Kızıldeniz’de güç savaşları ● Derda Küçükalp, “Tanrı’nın ölümü”nün politik bir yorumu olarak postmodernizm ● Enes Şahin, Haldunî bir nazariyenin imkânlarını aramak... ● Mustafa Aksoy, Bilinen kültür teorilerinin eleştirisi ve ‘kültürel DNA teorisi’ önerisi ●     İlyas Söğütlü, Türk modernleşmesini yeniden düşünmek... ● Haydar Barış Aybakır, Dünya imparatorluğundan Devlet ve Ekonomi’ye Osmanlı tarih çalışmalarında iki sistemik yaklaşım ● Vahdet Keleşyılmaz, Teşkilât-ı Mahsûsa ve Cermen esir kamplarındaki Tatarlar ● Tuğrul Oğuzhan Yılmaz, Sudan, Millî Mücadele ve Mustafa Kemal (Atatürk) ● Tufan Gündüz, Türkmen savaş makinesi—3: İktidar oyunları ●  Meryem Kaçan Erdoğan, II. Bayezid’in Selanik’teki vakıf akarları

 

Sayı - 134
(Bahar - 2018)
ORTA - DOĞU
Siyasetin ‘Akâid’e,
akâidin saltanata,
düşüncenin kerâmete,
cinâyetin ‘ibâdet’e inkılâbı...

    Mustafa Öztürk, İslâm düşünce tarihinde siyasetin akaide evriliş hikâyeleri ● Murat Beyazyüz, Gerçek İslâm’a dair soruşturmalar—I ● Selim Öztürk, Arap milliyetçiliğine farklı bir bakış: Selefilik ● Ali Bademci, Suriye yaras ●ı İlker Eralp, Suriye mülteci krizi ve kitlesel göç hareketi:     Türkiye’de âfet ve âcil durum yönetimi ● Mustafa Kahramanyol, Muztarip topraklarda ışık olacak Kudüs Devleti ● Sergey Lavrov, Rusya’nın dış politikası: Tarihî arka plan ● Tuncay Önder, Şevket Süreyya Aydemir ve “İnkılâbın nizâmı”

 

Sayı - 135
(Bahar - 2018)

24 Haziran 2018

SİYASET TARİHİMİZİN YENİ MİLÂDI

Ne oldu, nasıl oldu, ne olacak?

    Ali Yaşar Sarıbay, 24 Haziran seçiminin mantıkları ● A. Selim Hâfızoğlu, Siyasî tarihimiz bakımından     bir milât olarak 24 Haziran seçimleri ●    Erol Göka, 24 Haziran’da millet ne söyledi? ● Tanel Demirel, 24 Haziran 2018 seçimleri ve seçim sonrasına dair bazı notlar ● Mustafa Altunoğlu, 24 Haziran Seçimleri:     AK Parti ve hâkimiyetin sürekliliği ● Cengiz Anık, Kendi bumerangı ile kafası kırılanlar ●     Burak Bilgehan Özpek, Siyasetin ölümü: Arzu, tatminsizlik ve kabulleniş ●     Ulrich Beck ile mülâkat, Risk toplumu ve siyasallığın icadı üzerine ●
        MÜTENEVVİA
    Ersan Şen, İdamı ve affı birlikte tartışırken ● Murat Beyazyüz, Gerçek İslâm’a dair soruşturmalar— II ● Servet Mutlu, Küresel ısınma ve iklim değişikliği: Görüşler, tahminler ve politika imlemeleri ● Mutlu Yıldırım, Seçkinci demokrasi kadrajından 28 Şubat müdahalesine bakış

 

Sayı - 136
(Güz - 2018)
100 yıl sonra
“Harb-i Umumi”yi yeniden tartışmak...
“Mızıka çalınır düğün mü sandın?!”


Zafer Toprak, “Cihan Harbi, Osmanlı Devleti” ve toplumsal dönüşüm ● Gültekin Yıldız, Cihan Harbinde Türk-Alman ittifakı:     Bir stratejik ortaklığın kısa muhasebesi ● Mustafa Çolak, Birinci Dünya Savaşının İslâm coğrafyasına bıraktığı önemli bir olumsuz sonuç... ● Altay Cengizer, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Çarlık Rusyası’nın İstanbul ve Boğazlar siyaseti ve “büyük hengâme” fikri ● Nevzat Kösoğlu, Osmanlı savaş cepheleri ● Orhan Avcı, Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’ne genel bakışlar ● Nasrullah Uzman, 1917 Ekim İhtilali’nin Osmanlı Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerine etkileri ●     Ramazan Erhan Güllü, Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul Ermeni Patrikhanesi ● İbrahim Ethem Atnur, Osmanlı mirası bir hükümet: Aras Türk Hükümeti ● Nevzat Kösoğlu, Medine Savunması ve savaşın sonuna doğru Almanlarla gerginlik... ● Temuçin Faik Ertan, Çeşitli yönleriyle Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren mütarekeler ● Nevzat Kösoğlu, Harb-i Umumi’nin muhtasar bir değerlendirmesi ve Enver Paşa-Mustafa Kemal Paşa karşılaştırması ● Ahmet Özcan    , Unutulan cephede unutulmayan hatıralar... ● Mehmet Beşikçi, Çanakkale ve Doğu Cephelerinde gayrimüslim bir Osmanlı askeri: Karamanlı Onbaşının çok-katmanlı günlüğü ● Fahri Kılıç, Osmanlı Devleti’nde I. Dünya Savaşı sırasında yeni yazı denemeleri ● Kadir Kon,     (Bizim) Uzun Birinci Dünya Savaşı(mız) (1914-1923) ● Burak Bilgehan Özpek - Sedat Türker, Orta Doğu niçin başaramadı? ●    Ömer Turan, Türk tarih yazımında Birinci Dünya Savaşı ● Harb-i Umumî kronolojisi ● Karl Vick, Vahşi gerçek(lik)

 

Sayı - 137
(Kış - 2019)
“Gün Ortasında Karanlık”
Doğu Türkistan’da Çin Nazizmi


Mehmet Volkan Kaşıkçı, Global perspektifte Doğu Türkistan’daki gözetim rejimi ve toplama kampları ● James Millward, Sincan’ın Müslümanlarını ‘yeniden eğitmek’ ● David Brophy, Çin’in toplama kampları, İslamofobi ve antiemperyalizm ● Erkin Emet, 21. Yüzyılın insanlık dramı: Doğu Türkistan’daki ceza kampları ● Austin Ramzy, Bir etnik kimliği silme çabası: Çin önde gelen Uygur aydınları hedef alıyor ● Alimcan İnayet, Doğu Türkistan sorunu; işgal ve asimilasyon ● Mustafa Kahramanyol, Türkistan, Uygurlar ve Çin● Murat Beyazyüz, Yunus Emre’yi büyük yapan nedir? ● Erol Göka, Psikoterapi ve anlam sorunu ● Senail Özkan, Sanat marifetiyle krizden çıkış ● İlknur Türe, Amerikan tarihini farklı okumak: Kuruluş ve anayasa tarihine alternatif bir bakış ● Abdulkadir İlgen, Sultan Selîm-i evvel: Türk Akdeniz’in bânisi ●     Mustafa Kahramanyol, Bosna ve Boşnaklar ● Kemal Gözler, Sigara haram mı? ● Willie Thompson, Postmodernizm ve tarih yazıcılığı


Sayı - 138
(Bahar - 2019)
Bir asır sonra
1919 sürecinden kesitler...


Mehmet Ali Ünal, Devlet baba geleneği ve hakimiyet-i milliye ● Elif Gizem Karaoğlu, Millî mücadele ruhunun (Bölgesel Anlamda) şekillenmesinde/oluşmasında Terekeme-Karapapak Türkleri... ● Fahri Özteke, Kadınlar Dünyası gazetesi’nin milli hâkimiyet konusuna yaklaşımı ● Ferit Yücebaş, Millî hâkimiyet perspektifinde Antep savunması ● Recep Temel, Mustafa Kemal Atatürk’te “istiklâl-i tam” fikrinin iktisadî/malî açıdan tezahürü ● Ali Çiftçi, 1919-1923 yılları arasında Kazım Karabekir’in Gümüşhane’ye ilişkin gözlemleri ● H. Aliyar Demirci, Son seçim: Janus’un iki yüzü ● Bekir Koçlar - Ömer Ertürk, Sezai Karakoç’un kutlu millet idealinin gerçekleştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne     yüklediği tarihî misyon ● Hakan Özdemir, Makedonya’nın “müessif durumu” ve     III. Ordu’nun iç güvenlik faaliyetleri ● Güler Doğan Averbek, Yozgatlı İhsan Efendi’nin Türk dili ve edebiyatı     sahasındaki faaliyetleri ● İsmail Güleç, Dört tarz-ı siyaset Zafer Özer, Din eğitimi ve dindarlık üzerine ● Yunus Özel, Ötekiler günü -bir okuma denemesi-

 

Baskısı mevcut olmayan sayılar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 33, 34, 48, 50, 51.

ARŞİV