Yargı reformu strateji belgesi değerlendirmesi
Prof. Dr. Ersan Şen

Özet

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, 30.05.2019 tarihinde Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yayınladı. Bu belge; Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yayınlanan üçüncü strateji belgesi olup, ilk belge 2009 yılında ve ikincisi de 2015 yılında hazırlanmıştır.
Hukuk devletinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi ile etkin ve hızlı işleyen bir adalet sisteminin oluşturulmasını amaçlayan 2019 Yargı Reformu Strateji belgesinde dokuz amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin düzenlendiği görülmektedir.
Belgede yer alan dokuz amaç şu başlıklar altında toplanmaktadır:
- Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi,
- Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi,
- İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması,
- Performans ve verimliliğin artırılması,
- Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması,
- Adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması,
- Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması,
- Hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması,

Anahtar Kelimeler